Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 74 938 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin

2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen

3) enintään 1 000 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen

4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

7) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

8) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvintuhoojakorvauksiin ja kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteisiin liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen elintarvikelain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä kasvinsuojeluaineista annettujen lakien muuttamisesta. Hallituksen esityksessä muutetaan Ruokaviraston tehtäviä siten, että torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä sekä väliaikaisten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettaminen siirretään Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes).

Ruokaviraston tehtävinä ovat elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistäminen, valvonta ja tutkimus. Lisäksi virasto edistää viranomaistoimin elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten vientiä. Virastolla on Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtäviä (maksajavirastotehtävät). Ruokaviraston tehtävänä on hoitaa myös muut laissa säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät viraston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Ruokavirasto tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10 ja 30.20 yhteisessä selvitysosassa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden saavuttamista.

Viraston tunnusluvut

  2019
arvio
2020
tavoite
     
Toiminnallinen tehokkuus    
Taloudellisuusindeksi (2019=100) 100 100
Tuottavuusindeksi (2019=100) 100 100

Kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (1 000 euroa)

  2019
arvio
2020
arvio
     
Kustannukset (1 000 euroa) 113 615 110 354
Tuotot (1 000 euroa) 36 457 35 416
Htv 995 970

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)

  2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
     
Bruttomenot 105 245 110 354
Bruttotulot 35 197 35 416
Nettomenot 70 048 74 938

1) Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019. Virastoon siirtyi Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Maaseutuviraston (Mavi) ja osa Maanmittauslaitoksen tietopalvelukeskuksen tehtävistä. Samalla siirtyivät myös niihin liittyvät määrärahat ja htv:t tälle momentille. Momenteilla 30.20.02 ja 30.20.03 vuodelta 2018 siirtynyt määräraha on käytettävissä Ruokavirastossa vuonna 2019.

Bruttomenot ovat yhteensä 110 354 000 euroa. Bruttotulot ovat yhteensä 35 416 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 23 835 000 euroa ja muita tuloja 10 781 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
     
Julkisoikeudelliset suoritteet    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 20 168 20 190
— muut tuotot - -
Tuotot yhteensä 20 168 20 190
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 15 091 14 999
— osuus yhteiskustannuksista 5 077 5 191
Kustannukset yhteensä 20 168 20 190
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100
     
Muut suoritteet    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 3 648 3 645
— muut tuotot - -
Tuotot yhteensä 3 648 3 645
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 3 094 3 113
— osuus yhteiskustannuksista 1 554 1 532
Kustannukset yhteensä 4 648 4 645
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 000 -1 000
Kustannusvastaavuus, % 78 78
     
Hintatuki 1 000 1 000
     
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100 100

Elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) on säädetty elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi Ruokaviraston yhteydessä toimivasta elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun toimiston toimintamenoihin varataan enintään 500 000 euroa.

Ruokavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten avun toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 3 800 000 euroa avun hallinnoinnista ja toimeenpanosta johtuen.

Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 1 000 000 euroa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvintuhoojakorvauksiin ja kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteisiin liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Momentilla on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myönnettävän rahoituksen nettobudjetointi.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 2 234 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun määränä.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Määrärahassa on huomioitu hallitusohjelmassa (HO 2019) eläinsuojeluasiamiehen viran perustamiseen, elintarvikeviennin edistämiseen, tietojärjestelmien kehittämiseen sekä eläintautien torjuntaa edistävään tiedotukseen, koulutukseen, varautumiseen ja rekisterien kehittämiseen osoitettu rahoitus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa tehostavat toimet, kertaluonteisen lisäyksen poisto -700
CAP27 -uudistuksen valmistelu 2 000
Elintarvikeviennin edistäminen (HO 2019) 1 000
Eläinsuojeluasiamiehen viran perustaminen (HO 2019) 100
Eläintautien torjuntaa edistävä tiedotus, koulutus ja varautuminen sekä rekisterien kehittäminen (HO 2019) 775
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 412
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 764
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2019) (siirto momentille 28.70.20) -1 340
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2020) (siirto momentilta 28.70.20) 1 120
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2019) (siirto momentille 28.70.20) -832
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2020) (siirto momentilta 28.70.20) 864
Nautarekisterin uudistaminen (siirto momentille 30.01.23) -1 500
Peltotukivalvonnan menetelmien suunnittelu ja pilotointi (siirto momentille 30.01.23) -200
Tietojärjestelmien kehittäminen (HO 2019) 1 750
Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä sekä väliaikaisten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettaminen (siirto momentille 32.01.08) -70
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 573
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 557
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -480
Palkkausten tarkistukset -96
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 129
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -112
Yhteensä 4 890

2020 talousarvio 74 938 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 70 048 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 440 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 502 000 euroa talousarvioesityksen 74 938 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 30.01.23 Ruokaviraston tietojärjestelmähankkeisiin.


2020 talousarvio 76 440 000
2019 IV lisätalousarvio 3 314 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 70 048 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 76,440 milj. euroa, joka on 6,392 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että momentille esitetään 2,0 milj. euron lisämäärärahaa EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen (CAP27) valmisteluun, jossa Ruokavirastolla on keskeinen rooli. Talousarvioesitystä täydentäessään hallitus esitti vielä 1,502 milj. euroa viraston tietojärjestelmähankkeisiin. Lisäksi virastolle osoitettiin 3,3 milj. euroa ydintoimintojen turvaamiseen vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan näillä lisäyksillä voidaan varmistaa Ruokaviraston häiriötön toiminta vuonna 2020. Määrärahan riittävyyttä tulee kuitenkin seurata ja tarvittaessa korottaa, jotta viraston osaavasta henkilökunnasta voidaan pitää kiinni ja turvata tietojärjestelmien kehittäminen EU- ja kansallisen lainsäädännön muuttuessa. Virastolla on merkittävä rooli hyvän elintarviketurvallisuuden sekä kasvi- ja eläintautitilanteen ylläpitämisessä, elintarvikkeiden vienninedistämisessä sekä maksajavirastotoiminnassa, joka sisältää myös maataloustukien maksatuksen ajallaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin

2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen

3) enintään 1 000 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen

4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

7) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

8) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvintuhoojakorvauksiin ja kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteisiin liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen (COVID-19) johdosta tehtävien virusnäytetestausten edellyttämistä laite- ja tarvikehankinnoista Ruokaviraston laboratoriossa.


2020 IV lisätalousarvio 125 000
2020 talousarvio 76 440 000
2019 tilinpäätös 73 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 596 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 176 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 420 000 euroa koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttamista lisäkuluista Ruokaviraston laboratoriossa ja lihantarkastuksessa.


2020 VII lisätalousarvio 596 000
2020 IV lisätalousarvio 125 000
2020 talousarvio 76 440 000
2019 tilinpäätös 73 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 596 000 euroa.