Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 211 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa.

Celia tuottaa uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimekkeitä noin 1 300. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja tuotantopolitiikan mukaisesti.

Celia välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Verkkolainauksen osuus kaikista lainoista kasvaa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Asiantuntijatoiminnan painopisteenä on saavutettavan julkaisemisen edistäminen.

Näkövammaisten kirjaston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Ehkäistä eriarvoistumista ja tukea yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen.
  • — Lisätä uusien asiakkaiden pääsyä Celian palveluiden piiriin Celian ja yleisten kirjastojen ja oppilaitosten yhteistyömallin mukaisesti.
  • — Vastata lasten ja nuorten lisääntyneeseen aineistojen kysyntään ja käyttöön laatimalla lasten ja nuorten palvelustrategia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Näkövammaisten kirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:

  • — Kirjallisten sisältöjen saavutettavuutta lukemisesteisille henkilöille parannetaan tuottamalla monipuolisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistamalla yhteistyötä kustantajien, sisällöntuottajien, oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa.
  • — Celian verkkopalveluiden ja cd-lainauksen käyttöön ohjaamisessa vahvistetaan kumppanuuksia yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja järjestöjen kanssa.
  • — Kokoelmapolitiikan uudistamisessa yhdistetään kauno-, tieto- ja oppikirjojen tuotantopolitiikat ottaen huomioon muiden toimijoiden tuottamat saavutettavat julkaisut ja niiden saatavuus.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto        
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä 1 390 1 434 1 300 1300
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm 34 28 30 40
Kirjastopalvelujen saatavuus lukemisesteisille henkilöille        
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret 1 747 8 927 10 000 11 000
Toiminnallinen tehokkuus        
— Asiakkaita palveluiden piirissä 39 000 45 567 52 000 55 000
— Oppikirjatoimitusten määrä 13 885 45 938 52 000 57 000
Sähköisten palveluiden käyttö        
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä 13 895 31 340 36 000 42 000
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % 48 60 68 73
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 42,6 42 43 45
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,12 3,31 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 5 214 5 309 5 241
Bruttotulot 98 110 30
Nettomenot 5 116 5 199 5 211
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 094    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 867    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Cd-jakeluun tarvittavien polttorobottien hankinta -100
Näkövammaisten verkkojakelun uudistaminen 20
Saavutettavuuden edistäminen 75
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
JTS-miljardin tuottavuussäästö -12
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 37
Palkkausten tarkistukset -5
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 9
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -8
Yhteensä 12

2020 talousarvio 5 211 000
2019 talousarvio 5 199 000
2018 tilinpäätös 4 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 211 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu konesalin siirrosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista.


2020 IV lisätalousarvio 240 000
2020 talousarvio 5 211 000
2019 tilinpäätös 5 199 000
2018 tilinpäätös 4 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 10 000
2020 IV lisätalousarvio 240 000
2020 talousarvio 5 211 000
2019 tilinpäätös 5 199 000
2018 tilinpäätös 4 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.