Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite opintotukitoimille on opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason parantamiseen tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta ja se on maksettava takaisin. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu lainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (54/2012).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitettuja perusopintoja, lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (465/2019).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2016 2018 2020
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 371,9 279,5 283,7
— toinen aste 131,8 125,3 141,1
Asumislisä 264,6 9,2 23,0
Koulumatkatuki 49,0 45,7 54,0
Ateriatuki 31 30,3 31,6
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 188 525 189 760 182 000
— toinen aste 127 227 117 677 111 000
Asumislisä      
— korkea-aste 155 349 19 070 19 000
— toinen aste 62 101 3 592 3 600
Koulumatkatuki 65 380 64 001 65 500
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 185 980 189 411 189 000
Toinen aste 48 024 59 227 60 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2018 lopussa 3 400,9 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2018 lopussa 439 212 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 7 400 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 11 900 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 12 900 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2016 2018 2020
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 296 248 251
— toinen aste 170 182 196
Asumislisä, €/kk 199 203 202
Koulumatkatuki, €/kk 174 153 159

Vuonna 2020 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 219 000, joista korkeakouluopiskelijoita on 138 000 ja muita opiskelijoita 81 000. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 12 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 34 400 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä (euroa/kk)

  1.8.2019 1.8.2020 (arvio1))
     
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38,66 39,04
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 81,39 82,20
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 101,74 102,75
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 250,28 252,76
— avioliitossa olevat 250,28 252,76
— alle 18-vuotiasta lasta huoltavat 325,28 353,75

1) KEL-indeksin mukaiset euromäärät ovat arvioita 1.8.2020 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2019.

  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 1.1.2020 lukien 100 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään (46,80 €/kk).
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2016 2018 2020
arvio
       
Lukio 26 971 (25 %) 25 525 (25 %) 25 000 (24 %)
Ammatillinen koulutus 96 953 (65 %) 86 303 (61 %) 86 000 (61 %)
Ammattikorkeakoulu 90 700 (67 %) 90 634 (67 %) 88 000 (65 %)
Yliopisto 88 148 (63 %) 88 525 (63 %) 88 000 (61 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 639 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2020 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 500. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 8
Palkkausten tarkistukset -1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 2
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -2
Yhteensä 4

2020 talousarvio 639 000
2019 talousarvio 635 000
2018 tilinpäätös 619 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 639 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 2 000
2020 talousarvio 639 000
2019 tilinpäätös 635 000
2018 tilinpäätös 619 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 84 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 55 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 84 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneiden määrän vaikutus hyvitysmenoihin 25 000
Yhteensä 25 000

2020 talousarvio 84 200 000
2019 talousarvio 59 200 000
2018 tilinpäätös 50 252 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 84 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 22 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 13 600 000 euroa aiheutuu opintolainahyvitysmenojen kasvusta ja 9 000 000 euroa takausvastuumenojen kasvusta.


2020 VII lisätalousarvio 22 600 000
2020 talousarvio 84 200 000
2019 tilinpäätös 68 268 783
2018 tilinpäätös 50 252 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 22 600 000 euroa.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 447 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opintorahan huoltajakorotusta korotetaan 1.1.2020 lukien 25 eurolla kuukaudessa ja opintorahat sidotaan KEL-indeksiin 1.8.2020.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 283 700 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 141 100 000
Asumislisä 23 000 000
Yhteensä 447 800 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alle 18-vuotiaiden opintorahan ja asumislisän tarveharkinnan lievennys 930
Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän ja tarvearvion täsmentyminen -8 466
Asumislisämenojen täsmentyminen 3 000
Huoltajakorotuksen korotus 25 €/kk 1.1.2020 (HO 2019) 3 000
Opintorahan sitominen indeksiin 1.8.2020 (HO 2019) 2 000
Oppimateriaalilisä 5 200
Yhteensä 5 664

2020 talousarvio 447 800 000
2019 talousarvio 442 136 000
2018 tilinpäätös 414 096 918

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 447 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu korkea-asteen opintorahamenojen kasvusta.


2020 VII lisätalousarvio 5 200 000
2020 talousarvio 447 800 000
2019 tilinpäätös 422 666 077
2018 tilinpäätös 414 096 918

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 200 000 euroa.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 31 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 29 126 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 500 000
Yhteensä 31 626 000

2020 talousarvio 31 626 000
2019 talousarvio 31 626 000
2018 tilinpäätös 30 266 582

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 31 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 53 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (544/2015) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2020 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen opiskelijoiden ottaminen koulumatkatuen piiriin 100
Yhteensä 100

2020 talousarvio 53 600 000
2019 talousarvio 53 500 000
2018 tilinpäätös 45 658 705

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 53 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.