Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 566 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa edistäen digitaalisuutta.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Kansallisarkisto digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
  • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Kansallisarkisto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.
Tunnuslukuja 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) 218 516 221 795 219 000 226 000
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. kuvausyksikköä) 60 74 80 85
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Tutkijasalikäynnit 28 925 26 920 25 000 23 000
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) 33 792 28 806 27 000 27 000
Verkkokäyttö (käyntikerrat) 1 453 923 1 626 634 1 800 000 1 900 000
Viranomaisarkistot (hm/vuosi) 887 2 279 15 100 5 000
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) 663 1 000 250 550
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,4 3,3 3,7 3,7
Henkilötyövuodet 224,1 203 200 200

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 20 374 20 057 20 236
Bruttotulot 1 844 600 670
Nettomenot 18 531 19 457 19 566
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 622    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 915    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Massadigitoinnin pilotti vuonna 2019 -2 500
Paperiarkistojen massadigitointi 1 500
Toimintamenojen tasomuutos 1 500
Uuden keskusarkiston väliaikaisen lisäyksen poistaminen -50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -11
JTS-miljardin tuottavuussäästö -55
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 178
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -431
Palkkausten tarkistukset -28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 41
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -35
Yhteensä 109

2020 talousarvio 19 566 000
2019 talousarvio 19 457 000
2018 tilinpäätös 17 823 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 566 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 42 000
2020 talousarvio 19 566 000
2019 tilinpäätös 20 357 000
2018 tilinpäätös 17 823 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.