Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 705 285 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 3 800 000 euroa edellä mainitun lain muille kuin oppivelvollisille järjestettävän perusopetuksen aineenopetuksen käyttökustannuksiin

3) enintään 2 076 000 euroa avustuksina edellä mainitun lain 44 §:n 2 momentin mukaisesti yksityisten perusopetuksen opetuksen järjestäjien käyttökustannuksiin

4) enintään 6 000 000 euroa edellä mainitun lain mukaisiin joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin

5) enintään 1 300 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille

6) enintään 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin

7) enintään 5 575 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisesti varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspilvipalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä koulujen, oppilaitosten ja kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan valtionavustuksiin

8) enintään 842 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettuina valtionavustuksina esi- ja perusopetuksen sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen laajamittaisen ja suppean kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan

9) enintään 2 865 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:ssä tarkoitettuina valtionavustuksina koululaisten kerhotoiminnan tukemiseen

10) enintään 240 000 euroa saamelaiskäräjien käytettäväksi valtionavustuksen maksamiseen saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten lasten varhaiskasvatuspalveluiden turvaamiseksi

11) enintään 19 975 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 45 §:n 2 momentissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (1777/2009) tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen täydentävän vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä heidän muun opetuksensa tukemiseen

12) enintään 75 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein edellä mainitun lain 45 §:n 2 momentissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (1777/2009) tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen

13) rahoituslain 45 §:n 1 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1769/2009) mukaisten valtionavustusten maksamiseen

14) Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen (VNa 72/2014) mukaisten menojen maksamiseen

15) Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen (VNa 11/2008) mukaisesti Euroopan kemikaaliviraston henkilöstön lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen Suomessa samoin edellytyksin kuin muilla kunnassa asuvilla.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä ohjaustuntien määrä on enintään 3 720 000 tuntia. Ohjaustunnin hinta on 26,00 euroa.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä tuntimäärä on musiikin perusopetuksessa enintään 1 658 000 ja muussa opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvassa taiteen perusopetuksessa enintään 179 400 tuntia.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
VALTIONOSUUDET JA RAHOITUS  
   
1. Lukiokoulutus ja lukioon valmistava koulutus  
Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta) 637 003 000
— kunnallinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (85 410 * 6 336,36 €) 541 188 000
— yksityinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (8 780 * 6 461,24 €, sis. alv.) 56 730 000
— kunnallinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (5 190 * 3 936,77 €) 20 432 000
— yksityinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (1 660 * 4 345,01 €, sis. alv.) 7 213 000
— erityisen koulutustehtävän lisärahoitus (1,57% kokonaiskustannuksista) 11 440 000
Kuntien rahoitusosuus -460 477 000
Valtionosuus 176 526 000
   
2. Esi- ja perusopetus (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen rahoitus)  
2.1. Perusopetukseen valmistava opetus 46 928 000
2.2. Muiden kuin oppivelvollisten perusopetus 32 601 000
2.3. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat 5-vuotiaat 3 873 000
2.4. Muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen aineenopetus (enintään) 3 800 000
2.5. Ulkomailla toimivien koulujen rahoitus perusopetuslain mukaiseen opetukseen 3 784 000
2.6. Yksityisen opetuksen järjestäjän alkavan ja laajenevan toiminnan rahoitus 3 922 000
2.7. Lisärahoitus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, vaikeimmin kehitysvammaiset 49 856 000
2.8. Lisärahoitus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 191 009 000
2.9. Sisäoppilaitoslisä 2 840 000
2.10. Koulukotikorotus 1 613 000
2.11. Joustavan perusopetuksen lisä (enintään) 6 000 000
2.12. Lisäopetus 7 061 000
2.13 Yksityisten kielikoulujen 2-vuotisessa esiopetuksessa olevat 5-vuotiaat 365 000
   
3. Taiteen perusopetus (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen rahoitus)  
Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuus 84 369 000
   
4. Aamu- ja iltapäivätoiminta  
Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus 55 240 000
   
Laskennallinen rahoitus ja valtionosuudet yhteensä 669 187 000
   
VALTIONAVUSTUKSET  
   
5. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 44 §:n mukaiset valtionavustukset  
5.1. Yleissivistävän koulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspilvipalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä koulujen ja oppilaitosten kansainväliseen toimintaan (enintään) 5 575 000
5.2. Laajamittainen ja suppea kaksikielisen opetuksen järjestäminen sekä kielikylpytoiminta (enintään) 842 000
5.3. Kerhotoiminnan tukeminen (enintään) 2 865 000
5.4. Avustukset opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille (enintään) 1 300 000
5.5. Avustukset yksityisten opetuksen järjestäjien käyttökustannuksiin (enintään) 2 076 000
   
6. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 45 §:n mukaiset valtionavustukset  
6.1. Rahoituslain 45 §:n 1 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1769/2009) mukaisten valtionavustusten maksamiseen 2 200 000
6.2. Rahoituslain 45 §:n 2 momentin mukaiset avustukset saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen (enintään) 75 000
6.3. Rahoituslain 45 §:n 2 momentin mukaiset avustukset vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä heidän muun opetuksensa tukemiseen (enintään) 19 975 000
   
7. Valtionavustuslain mukaiset valtionavustukset  
7.1. Avustukset muille kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille (enintään) 150 000
7.2. Saamenkielisten lasten varhaiskasvatuspalveluiden turvaamiseen saamelaisten kotiseutualueen kunnissa (enintään) 240 000
8. Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat valtionavustukset  
8.1. Euroopan kemikaaliviraston henkilöstön lasten varhaiskasvatuksen järjestämisen tuki 500 000
8.2. Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen mukaiset menot 300 000
   
Valtionavustukset yhteensä 36 098 000
   
Yhteensä 705 285 000

Varhaiskasvatuspalvelun EU:n kemikaaliviraston henkilöstön lapselle tuottavalla kunnalla on oikeus periä palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten ja perheen maksuosuuden välinen erotus Suomen valtiolta.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt euromäärät yksikköä kohden (ei sis. alv)

   
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosa 6 796,81 euroa/asukas
Lukiokoulutus 6 305,48 euroa/opiskelija
Taiteen perusopetus 79,54 euroa/opetustunti
Aamu- ja iltapäivätoiminta 26,00 euroa/ohjaustunti

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää 9 577 000 euroa kuntien osuutena lukiokoulutuksesta harjoittelukouluissa ja valtion yleissivistävissä oppilaitoksissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aikuisten perusopetuksen arviomäärärahan tarkentuminen 5 000
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä (HO 2019 kertaluonteinen) 5 000
Kertalisäysten poistuminen -15 000
Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä koskeva avustus -15 000
Kustannustason muutos, perusopetus (2,4 %) 8 226
Kustannustason muutos, taiteen perusopetus (2,4 %) 2 910
Kustannustason tarkistus, taiteen perusopetus 754
Kustannustenjaon tarkistus, perusopetus 1 928
Kustannustenjaon tarkistus ja kustannustason muutos, lukiokoulutus 3 691
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, lukiokoulutus 5 688
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, perusopetus 6 247
Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen (HO 2019) 7 500
Muut lakisääteiset muutokset, lukiokoulutus 3 183
Opiskelijamäärämuutos, lukiokoulutus -3 770
Perusopetuksen tasa-arvoavustukset (siirto momentille 29.10.20) -15 228
Positiivisen diskriminaation avustus, varhaiskasvatus -2 500
Suoritemäärien muutos, perusopetus 2 451
Taiteen perusopetuksen kehittäminen (HO 2019) 2 000
Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation avustukset (siirto momentille 29.10.20) -7 500
Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä avustus 1 000
Yhteensä -3 420

2020 talousarvio 705 285 000
2019 I lisätalousarvio 6 000 000
2019 talousarvio 708 705 000
2018 tilinpäätös 679 867 446

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Kerho- ja harrastustoiminta. Koulujen kerhotoimintaan ehdotetaan 2,9 milj. euroa, minkä lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy 5 milj. euron määräraha koulupäivän yhteydessä järjestettävään harrastustoimintaan. Tarkoitus on vahvistaa koulupäivän yhteydessä järjestettävää aamu- ja iltapäivätoimintaa erityisesti toisen vuosiluokan sekä erityistä tukea tarvitsevien osalta ja edistää oppilaiden toimintaan osallistumista.

Valiokunta pitää näitä toimintoja tärkeinä ja niiden kehittämistä kannatettavana. Jatkossa on kuitenkin perusteltua arvioida mahdollisuuksia kerho- ja harrastustoiminnan rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseen esim. siten, että kerhotoimintaan osoitettu valtionavustus nivotaan osaksi harrastustoimintaan suunnattua rahoitusta. Tavoitteena tulisi olla myös pysyvän rahoitusratkaisun löytäminen toiminnalle, jotta sitä voidaan toteuttaa ja kehittää pitkäjänteisesti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 705 285 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 3 800 000 euroa edellä mainitun lain muille kuin oppivelvollisille järjestettävän perusopetuksen aineenopetuksen käyttökustannuksiin

3) enintään 2 076 000 euroa avustuksina edellä mainitun lain 44 §:n 2 momentin mukaisesti yksityisten perusopetuksen opetuksen järjestäjien käyttökustannuksiin

4) enintään 6 000 000 euroa edellä mainitun lain mukaisiin joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin

5) enintään 1 300 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille

6) enintään 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin

7) enintään 5 575 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisesti varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspilvipalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä koulujen, oppilaitosten ja kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan valtionavustuksiin

8) enintään 842 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettuina valtionavustuksina esi- ja perusopetuksen sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen laajamittaisen ja suppean kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan

9) enintään 2 865 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:ssä tarkoitettuina valtionavustuksina koululaisten kerhotoiminnan tukemiseen

10) enintään 240 000 euroa saamelaiskäräjien käytettäväksi valtionavustuksen maksamiseen saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten lasten varhaiskasvatuspalveluiden turvaamiseksi

11) enintään 19 975 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 45 §:n 2 momentissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (1777/2009) tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen täydentävän vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä heidän muun opetuksensa tukemiseen

12) enintään 75 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein edellä mainitun lain 45 §:n 2 momentissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (1777/2009) tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen

13) rahoituslain 45 §:n 1 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1769/2009) mukaisten valtionavustusten maksamiseen

14) Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen (VNa 72/2014) mukaisten menojen maksamiseen

15) Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen (VNa 11/2008) mukaisesti Euroopan kemikaaliviraston henkilöstön lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen Suomessa samoin edellytyksin kuin muilla kunnassa asuvilla.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä ohjaustuntien määrä on enintään 3 720 000 tuntia. Ohjaustunnin hinta on 26,00 euroa.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä tuntimäärä on musiikin perusopetuksessa enintään 1 658 000 ja muussa opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvassa taiteen perusopetuksessa enintään 179 400 tuntia.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista oppilasmaksutulojen palautuksista sekä varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.


2020 II lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 705 285 000
2019 tilinpäätös 692 374 944
2018 tilinpäätös 679 867 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 115 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 70 000 000 euroa valtionavustusten maksamiseen esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja heidän oppimisensa tukemiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 14 000 000 euroa valtionavustuksina varhaiskasvatuksessa olevien lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 17 000 000 euroa avustuksiin lukio-opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin sekä enintään 4 600 000 euroa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten korvaamiseen koronavirustilanteen aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 11 200 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille.

Selvitysosa:Lisäyksestä 9 900 000 euroa aiheutuu oppilasmaksutulojen palautuksista sekä varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä oleville oppilaitoksille, 4 600 000 euroa maksutulomenetysten korvaamisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille, 14 000 000 euroa koronavirustilanteen aiheuttamasta tuen tarpeesta varhaiskasvatuksessa, 17 000 000 euroa koronavirustilanteen aiheuttamasta tuen tarpeesta lukiokoulutuksessa sekä 70 000 000 euroa esi- ja perusopetuksen oppilaiden tukitoimista sekä tuen järjestämisestä.


2020 IV lisätalousarvio 115 500 000
2020 II lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 705 285 000
2019 tilinpäätös 692 374 944
2018 tilinpäätös 679 867 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 115 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 70 000 000 euroa valtionavustusten maksamiseen esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja heidän oppimisensa tukemiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 14 000 000 euroa valtionavustuksina varhaiskasvatuksessa olevien lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 17 000 000 euroa avustuksiin lukio-opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin sekä enintään 4 600 000 euroa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten korvaamiseen koronavirustilanteen aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 11 200 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 986 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 986 000 euroa koulutuksen järjestäjille osoitettavien avustusten maksamiseen ylioppilaskokeen uusimisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 350 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvien ylioppilastutkinnon kokeiden uusimismäärästä johtuvien lisäkustannusten korvaamisesta koulutuksen järjestäjille.

Momentin perustelujen muutokset aiheutuvat taiteen perusopetuksen oppilasmaksutulojen vähenemisen aiheuttamista tulonmenetyksistä valtionosuutta saavien ulkopuolisissa taiteen perusopetusta järjestävissä oppilaitoksissa.


2020 VII lisätalousarvio 986 000
2020 IV lisätalousarvio 115 500 000
2020 II lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 705 285 000
2019 tilinpäätös 692 374 944
2018 tilinpäätös 679 867 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 986 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 986 000 euroa koulutuksen järjestäjille osoitettavien avustusten maksamiseen ylioppilaskokeen uusimisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 350 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.