Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 658 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 18 808 17 970 18 858
Bruttotulot 436 200 200
Nettomenot 18 372 17 770 18 658
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 254    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 659    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laajennettu hankintatuki (-0,5 htv) (siirto momentille 23.01.01) -50
Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 29.10.01) 1 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
JTS-miljardin tuottavuussäästö -73
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 275
Palkkausten tarkistukset -48
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 63
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -400
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -55
Yhteensä 888

2020 talousarvio 18 658 000
2019 talousarvio 17 770 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 847 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 18 658 000 euroon nähden on 811 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 89 000 euroa poliittisen johdon avustavan henkilöstön palkkaamiseen sekä vähennyksenä 900 000 euroa siirtona momentille 28.70.23 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteuttamiseen.


2020 talousarvio 17 847 000
2019 IV lisätalousarvio -15 000
2019 talousarvio 17 770 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 847 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 arkiston järjestämiseen.


2020 IV lisätalousarvio -25 000
2020 talousarvio 17 847 000
2019 tilinpäätös 17 755 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 75 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 100 000 euroa valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen rahoituksen palauttamisesta siirtona momentille 28.70.23.


2020 VII lisätalousarvio -25 000
2020 IV lisätalousarvio -25 000
2020 talousarvio 17 847 000
2019 tilinpäätös 17 755 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
           
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat Rahoitettu liikkuvuus Kpl 30 367 30 000 32 000
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali Opintopolku palvelun käyttäjämäärät Lkm 8 500 000 8 000 000 8 000 000
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiin Koulutuksen hakijamäärät Lkm 295 000 295 000 295 000
Osaamisen osoittaminen Opetushallinnon tutkinnot Lkm 251 400 400
  Valtionhallinnon kielitutkinnot Lkm 1 196 1 000 1 000
  Yleiset kielitutkinnot Lkm 8 819 9 500 9 500
  Auktorisoidun kääntäjän tutkinto (suorittajat) Lkm 66 100 100
  Auktorisoidun kääntäjän oikeuden saaneet Lkm 37 50 50
  Tutkinnon tunnustaminen (kokonaismäärä) Lkm 845 850 850
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuus Myydyt julkaisut ja oppimateriaalit Kpl 61 815 60 000 60 000
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminen Maksullisen toiminnan koulutettavapäivät Kpl 6 273 8 000 10 000
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
toteutuma
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 3,6 3,0 3,0
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 92 - -
  Maksullinen koulutus 1—5 4,3 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 4—10 8,4 8,5 8,5
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallituksen toiminta ja ohjaus perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
  • — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta on käynnistynyt 1.1.2018 ja vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
         
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yhteensä; sisältää ulkomaan lehtorit) Htv 367 371 372
Henkilötyövuodet (toimintamenot) Htv 335 331 326
Johtajuusindeksi 1—5 3,1 3,4 3,5
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,4 3,5 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 18,0 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 7,3 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 111 741 99 775 102 911
Bruttotulot 48 399 39 142 39 142
Nettomenot 63 342 60 633 63 769
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 498    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 880    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 287 1 350 1 350
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 465 2 000 2 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 178 -650 -650
Kustannusvastaavuus, % 52 68 68
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 77 99 99

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 464 1 500 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 465 1 500 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 - 200
Kustannusvastaavuus, % 100 100 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 571 570 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 978 900 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -407 -330 -400
Kustannusvastaavuus, % 58 63 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laskennallisen rahoitusjärjestelmän tietojärjestelmäuudistus 623
Toimintamenojen tasokorotus (siirto momentilta 29.10.01) 2 000
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) ylläpito 490
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
JTS-miljardin tuottavuussäästö -40
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 214
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -106
Palkkausten tarkistukset -46
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 62
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -54
Yhteensä 3 136

2020 talousarvio 63 769 000
2019 II lisätalousarvio 3 700 000
2019 I lisätalousarvio 500 000
2019 talousarvio 60 633 000
2018 tilinpäätös 68 724 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 269 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

12) enintään 500 000 euroa Education Finland -ohjelman toimeenpanosta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 12) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 12).

Lisäys talousarvioesityksen 63 769 000 euroon nähden on 2 500 000 euroa, mistä 2 000 000 euroa aiheutuu perustoimintamenojen tasokorotuksesta ja 500 000 euroa koulutusviennin vauhdittamisesta Education Finland -ohjelmalla.


2020 talousarvio 66 269 000
2019 II lisätalousarvio 3 700 000
2019 I lisätalousarvio 500 000
2019 talousarvio 60 633 000
2018 tilinpäätös 68 724 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Opetushallituksen resurssit

Opetushallituksen toimintamenoihin osoitetaan 66,3 milj. euroa, joka on 5,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Korotuksesta 4 milj. euroa osoitetaan perustoimintamenojen tasokorotukseen.

Valiokunta on tyytyväinen ensi vuotta koskevaan määrärahaesitykseen. Jatkossa on kuitenkin tärkeää varmistaa Opetushallituksen tehtävien edellyttämän perustoimintamenorahoituksen riittävä taso ja pyrkiä rahoituksen pitkäjänteisyyteen ja ennustettavuuteen. Opetushallituksella on keskeinen tehtävä keskusvirastona ja opetuksen kehittäjävirastona, joka vastaa suuressa määrin myös koulutuspoliittisten uudistusten käytännön toimeenpanosta siten, että ne toteutuvat laadukkaasti ja tasa-arvoisesti koko maassa.

Lukutaidon parantaminen

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat myös vahvasti yhteydessä muiden aineiden oppimiseen ja osaamiseen. Viime vuosina on kuitenkin herännyt huolta lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon heikkenemisestä sekä lukemisharrastuksen vähenemisestä. Tutkimusten mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten lukutaito on heikentynyt ja tyttöjen ja poikien väliset erot sekä alueelliset erot ovat kasvaneet. Samalla heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut, mikä lisää riskiä syrjäytyä niin opinnoissa, työelämässä kuin muutoinkin yhteiskunnassa. Myös perheen sosioekonominen tausta vaikuttaa lukutaitoon. Saadun selvityksen mukaan korkeamman sosioekonomisen aseman perheissä lukutaito on parempi, koska nuoria kannustetaan opiskelemaan ja osoitetaan arvostusta lukemista kohtaan. Heikoimpaan sosioekonomiseen neljännekseen sijoittuvien perheiden lapsilla lukutaidon taso on sen sijaan laskenut.

On tärkeää, että jo viime vaalikaudella asetettiin kansallinen lukutaitofoorumi, joka laati syyskuussa 2018 julkaistut Lukemisen suuntaviivat. Toiminnan tuloksena käynnistettiin Lukuliike-toiminta, jonka tehtävänä on auttaa em. suuntaviivojen toimeenpanemisessa, edistää lukemista ja lisätä eri asiantuntijatahojen yhteistyötä. Lukuliikkeen toiminnan jatkamiseen on varattu ensi vuodelle 600 000 euroa (29.80.50).

Valiokunta pitää tärkeänä, että Lukuliikkeen toimintaa vahvistetaan ja huolehditaan siitä, että lukutaitoa edistetään pitkäjänteisesti. Tämä edellyttää monipuolisia toimia mm. varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella sekä tiivistä yhteistyötä esim. kuntien, kirjastojen ja erilaisten kulttuurialan toimijoiden kanssa. Lukutaidon edistäminen edellyttää myös opettajien ammatillista osaamista.

Valiokunta osoittaa yhteensä 1 495 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimiin, joista keskeisin on kansallisen lukutaitostrategian laatiminen. Sen avulla edistetään Lukuliikkeen suuntaviivojen toimeenpanoa ja varmistetaan alan toimijoiden osaaminen. Strategiaan tulee sisältyä myös alue- ja kuntatason toimia, joilla edistetään lukutaitoa tukevia paikallisia rakenteita, kuten kirjastopalveluiden saatavuutta ja digitaalisia palveluja.

Opetushallituksen toimintamenoihin lisätään 975 000 euroa, mistä kansallisen lukutaitostrategian laatimiseen 150 000 euroa, Lukuliikkeen käynnistämän Lukeva kunta -ohjelman ja lukuagenttitoiminnan jatkamiseen 600 000 euroa, alueellisiin Lukuliike-tapahtumiin 100 000 euroa, lukutaitomateriaalin kehittämiseen 100 000 euroa sekä Nuori Aleksis -kilpailun järjestämiseen yläkoululaisille 25 000 euroa.

Luku- ja kirjoitustaidon edistämistä koskevaan kokonaisuuteen sisältyvät myös seuraavat määrärahalisäykset:

  • — 150 000 euroa Lukukeskukselle kirjailijavierailujen sekä luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen liittyvien työpajojen toteuttamiseen (100 000 euroa) sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kielen ja lukutaidon tukemiseen (50 000 euroa); mom. 29.80.52
  • — 250 000 euroa yleisille kirjastoille digitaalisten palvelujen kehittämiseen; mom. 29.80.30
  • — 120 000 euroa Lastenkirjainstituutille Lukemo-portaalin kehittämiseen, jossa kootaan yhteen lasten- ja nuortenkirjallisuutta edistävät hankkeet ja tarjotaan toimiva työkalu opettajien koulutukseen; mom. 29.80.52.

Valiokunta toteaa, että Opetushallituksen tulee ottaa kokonaisvastuu hankkeen toimeenpanosta.

Opettajien täydennyskoulutus

Valiokunta lisää momentille 500 000 euroa opettajien osaamisen kehittämisen tukemiseen ilmastoasioissa ja kestävässä kehityksessä sekä seksuaali- ja tasa-arvokasvastuksessa. Tämä vastaa hallitusohjelman linjauksia, joiden mukaan mm. ilmastokasvatus sekä seksuaali- ja tasa-arvokasvatus otetaan läpileikkaavana teemana huomioon eri koulutusasteilla. Opettajilla ei ole kuitenkaan aina ajantasaista osaamista näiden aineiden opettamiseen eikä niiden edistämiseen kouluyhteisössä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 67 744 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 506 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen

12) enintään 500 000 euroa Education Finland -ohjelman toimeenpanosta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

13) enintään 975 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteuttamisesta.


2020 IV lisätalousarvio 135 000
2020 talousarvio 67 744 000
2019 tilinpäätös 64 833 000
2018 tilinpäätös 68 724 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 77 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 77 000
2020 IV lisätalousarvio 135 000
2020 talousarvio 67 744 000
2019 tilinpäätös 64 833 000
2018 tilinpäätös 68 724 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 77 000 euroa.

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 494 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 1 940 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 13 731 13 216 12 734
Bruttotulot 7 021 6 902 7 300
Nettomenot 6 710 6 314 5 434
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 613    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 392    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 853 6 800 6 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 477 8 400 8 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 624 1 600 -1 400
Kustannusvastaavuus, % 81 81 83

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.01) -200
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.20) -500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
JTS-miljardin tuottavuussäästö -54
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2
Palkkausten tarkistukset -9
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 13
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -162
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
Yhteensä -880

2020 talousarvio 5 434 000
2019 talousarvio 6 314 000
2018 tilinpäätös 7 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 494 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 1 940 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 108 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 048 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 70 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteen johdosta välttämättömistä toimenpiteistä kevään 2020 ylioppilastutkinnon toteutuksen turvaamiseksi ja 1 038 000 euroa varautumisesta tilanteesta aiheutuviin seurannaisvaikutuksiin syksyn 2020 ylioppilastutkinnon järjestämisessä.


2020 II lisätalousarvio 1 108 000
2020 talousarvio 5 434 000
2019 tilinpäätös 6 314 000
2018 tilinpäätös 7 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 108 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 048 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 188 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä syksyn 2020 ylioppilastutkinnon toteutuksen turvaamiseksi.


2020 VII lisätalousarvio 140 000
2020 II lisätalousarvio 1 108 000
2020 talousarvio 5 434 000
2019 tilinpäätös 6 314 000
2018 tilinpäätös 7 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 188 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 2 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 369 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 292 000
Yhteensä 2 661 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.


2020 talousarvio 2 661 000
2019 talousarvio 2 661 000
2018 tilinpäätös 3 358 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 2 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 000
Yhteensä 1 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 32 000 000
2019 talousarvio 31 000 000
2018 tilinpäätös 30 916 733

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

30. Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa liittämällä maksuton harrastustoiminta koulupäivän yhteyteen. Tarkoituksena on pilotoida Suomen mallia syksyllä 2020.


2020 IV lisätalousarvio 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 537 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
Yhteensä   1 537 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -200
Svenska Finlands Folkting tasokorotus (HO 2019) 200
Yhteensä 0

2020 talousarvio 1 537 000
2019 talousarvio 1 537 000
2018 tilinpäätös 1 535 549

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Viime vaalikaudella alkaneen karjalan kielen elvytysohjelman puitteissa on käynnistetty monipuolisia opetukseen, kirjallisuuteen, musiikkiin ja kulttuuriin liittyviä toimia. Vuoden 2019 aikana on mm. laajennettu varhaiskasvatukseen sekä koulujen kerhotoimintaan liittyvää kielenopetusta sekä lisätty kirjallisuuden ja musiikin julkaisutoimintaa. Myös vuonna 2018 perustetun Karjalan kielen lautakunnan sekä sen alaisuudessa toimivan sanastoryhmän työ on jatkunut.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hyvin liikkeelle lähtenyt elvytysohjelma jatkuu ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Momentille lisätään 200 000 euroa elvytysohjelman jatkamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 737 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
7. Karjalan kielen elvytysohjelma 200 000
Yhteensä   1 737 000

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Itä-Suomen yliopisto saa käyttää karjalan kielen elvytysohjelmaan vuodelle 2020 osoitettua määrärahaa.

Selvitysosa:Momentin perustelujen täydentäminen mahdollistaa sen, että Itä-Suomen yliopisto toteuttaa elvytysohjelmaa vuoden 2020 osalta Karjalan kielen seuran asemesta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 VII lisätalousarvio
2020 talousarvio 1 737 000
2019 tilinpäätös 1 426 000
2018 tilinpäätös 1 535 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Itä-Suomen yliopisto saa käyttää karjalan kielen elvytysohjelmaan vuodelle 2020 osoitettua määrärahaa.

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 3 349 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 579 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 524 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 349 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (1,4 %) 36
Kertamenon poistaminen -300
Yhteensä -264

2020 talousarvio 3 349 000
2019 talousarvio 3 613 000
2018 tilinpäätös 3 309 900

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta lisäsi kuluvan vuoden talousarvioon 300 000 euroa Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen. Tämän avustuksen turvin seurakunta on parantanut turvallisuuttaan, mutta uhat eivät ole pienentyneet, vaan monissa maissa lisääntynyt juutalaisuusvastaisuus vaikuttaa myös suomalaiseen juutalaisyhteisöön. Se joutuu siksi panostamaan jatkuvasti ennaltaehkäiseviin turvallisuustoimenpiteisiin, kuten vartijoihin ja turvallisuusinfrastruktuuriin. Tämä koskee niin koulua, päiväkotia kuin myös kaikkia seurakuntakeskuksessa sekä hautausmaalla järjestettäviä tilaisuuksia. Turvallisuuden merkitystä korostaa seurakunnan sijainti Helsingin ydinkeskustassa asuinrakennusten ja hotellien tuntumassa.

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että jatkossa hallitus arvioi seurakunnan turvallisuustilanteen ja huolehtii siitä, että turvallisuuden edellyttämät resurssit sisältyvät talousarvioesitykseen.

Valiokunta lisää momentille 30 000 euroa Vapaa-ajattelijat ry:lle mm. uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 3 679 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 579 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 110 000
Yhteensä 3 679 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 579 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 110 000
6. Avustukset evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen 4 500 000
Yhteensä 8 179 000

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu seurakuntien diakoniatyön tukemisesta poikkeusolojen aikana ja yhteiskunnan toipuessa kriisistä. Avustukset on tarkoitus myöntää kirkon keskusrahastolle ja ortodoksiselle kirkollishallitukselle, jotka jakaisivat avustukset edelleen seurakunnille. Avustukset jaettaisiin seurakuntien kesken laskennallisin perustein seurakunnan alueen kunnan tai kuntien väkilukujen suhteessa.

Lisäyksen johdosta momentin käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta 6. Avustukset evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen.


2020 IV lisätalousarvio 4 500 000
2020 talousarvio 3 679 000
2019 tilinpäätös 3 613 000
2018 tilinpäätös 3 309 900

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 579 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 110 000
6. Avustukset evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen 4 500 000
Yhteensä 8 179 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 115 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (1,4 %) 1 596
Yhteensä 1 596

2020 talousarvio 115 596 000
2019 talousarvio 114 000 000
2018 tilinpäätös 114 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 115 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

53. Jatkuva oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 5 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen työllistymisen edellytyksien vahvistamiseksi 2 500
Yhteensä 2 500

2020 talousarvio 5 510 000
2019 talousarvio 3 010 000
2018 tilinpäätös 10 290 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 25 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) täydentävästä koulutuksesta, muunto- ja lisäkoulutuksesta, erikoistumiskoulutuksesta, osaamiskartoituksista, ohjauksesta, tukitoimista, kokeiluista sekä niiden kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

3) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 20 000 000 euroa talousarvioesityksen 5 510 000 euroon nähden aiheutuu nopeavaikutteisista toimenpiteistä osaajapulaan vastaamiseen siirtona momentilta 32.30.51. Tavoitteena on luoda uusi instrumentti, jolla mahdollistetaan kaikkien koulutusasteiden joustavat hyödyntämismahdollisuudet ja tuetaan koulutusmuotokohtaiset rajat ja hallinnonalat ylittävien toimintamuotojen syntymistä. Määrärahoja suunnataan hankkeisiin, jotka täydentävät olemassa olevaa koulutustarjontaa ja tuovat lisäarvoa koulutuksessa aliedustetuille kohderyhmille tai toimialoille, joilla on työvoimapulaa.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 25 510 000
2019 talousarvio 3 010 000
2018 tilinpäätös 10 290 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on laatia erillisohjelma, jolla varmistetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimisen edellytykset ja turvataan koulutussiirtymät. Lisäksi hallitus on päättänyt korkeakoulutuksen saavutettavuusohjelmasta.

Valiokunta lisää momentille 500 000 euroa toimenpiteisiin, joilla tuetaan maahanmuuttajien pääsyä korkeakoulutukseen. Maahanmuuttajat ovat korkeakoulutuksessa aliedustettu ryhmä, ja on siksi tärkeää käynnistää kehittämishankkeita, joilla rakennetaan esim. korkeakoulutukseen valmistavia koulutuksia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 26 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) täydentävästä koulutuksesta, muunto- ja lisäkoulutuksesta, erikoistumiskoulutuksesta, osaamiskartoituksista, ohjauksesta, tukitoimista, kokeiluista sekä niiden kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

3) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 20 000 000 euroa aiheutuu työikäisten nopeavaikutteisista osaamisen kehittämistoimista ja 500 000 euroa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden esiselvityksen laatimisesta.

Momentin nimike on muutettu.


2020 IV lisätalousarvio 20 500 000
2020 talousarvio 26 010 000
2019 tilinpäätös 3 010 000
2018 tilinpäätös 10 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 500 000 euroa.

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 423 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 14 000
OECD/CERI jäsenmaksu 45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 82 000
OECD/INES jäsenmaksu 32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 246 000

2020 talousarvio 2 246 000
2019 talousarvio 2 246 000
2018 tilinpäätös 1 989 315

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.