Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Valtiovarainministeriön tavoitteena on turvata laadukkaat ja saavutettavat digitaaliset palvelut jokaiselle ja ohjata tulevaisuustyön kautta Suomea kohti ennakointikykyistä digitaalista yhteiskuntaa. Digitalisaatio tuo kansalaiset ja yritykset julkisten palveluiden kehityksen keskiöön ja varmistaa entistä paremmat ja luotettavammat palveluketjut eri elämäntapahtumia varten. Kehitystyössä huomioidaan tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet ja vaikutukset julkisten palveluiden tuotantoon. Asiakaskeskeisestä muutoksesta viestitään kansalaisille, viranomaisille ja yritykselle. Valtiovarainministeriö ohjaa julkisen hallinnon palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi velvoittamalla viranomaiset tarjoamaan asiakkaille palvelua sähköisesti. Lisäksi yritykset velvoitetaan käyttämään viranomaisten tuottamia sähköisiä palveluita ja kehitetään digitukea helpottamaan asiointia. Sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistäminen etenee niin sähköisen viestinvälittämisen kuin ensisijaisesti digitaalisesti tarjottavien palveluiden kautta. Uudistuva lainsäädäntö tukee digitaalisten palveluiden tarjoamista ja tarkentaa viranomaisten velvoitteita siihen liittyen.

Kustannustehokas ja jouheva palveluketju vaatii kykyä siirtää ja vaihtaa tietoa sujuvasti eri viranomaisten välillä. Valtiovarainministeriö varmistaa tämän mahdollistamalla tietojen sujuvan hyödyntämisen ja edistämällä yhteentoimivuutta. Tietopolitiikkaa toteutetaan laatimalla yhdessä muun julkisen hallinnon kanssa tietopoliittisia linjauksia ja periaatteita. Näiden pohjalta edistetään tiedon ja tekoälyn hyödyntämistä eettisesti kestävällä tavalla. Tiedonhallinnan lainsäädännön toimeenpanoa viranomaisissa ohjataan ja tuetaan. Lisäksi määritellään tavoitetila ja toimintamalli digitaaliselle identiteetille.

Digitaalisen toiminnan edellytys on turvallinen digitaalinen ympäristö. Valtiovarainministeriö mahdollistaa digitaalisen toiminnan tehostamalla digitaalista turvallisuutta sekä takaamalla käyttäjille toimintavarmat digitaaliset palvelut ja järjestelmät. Välineitä digitaalisen turvallisuuden tehostamiseksi ovat mm. tietoturvasääntelyn uudistaminen sekä tietoturvaohjeitten selkeyttäminen.

Valtiovarainministeriön johdolla toimeenpannaan julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmalla varmistetaan, että julkishallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaan on valittu kolme painoaluetta, jotka ovat johtaminen ja riskienhallinta, osaava henkilöstö sekä uudet toimintatavat ja palveluiden turvallisuus. Laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja jatketaan mobiilin viranomaisverkon uudistamista.

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 42 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen kehittämiseen, käyttöönottoihin ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin

6) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitalisaation edistäminen 25 000
Digitalisaation edistäminen (HO 2019 kertaluonteinen) 13 000
Yhteensä 38 000

2020 talousarvio 42 700 000
2019 talousarvio 4 700 000
2018 tilinpäätös 5 301 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 42 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen kehittämiseen, käyttöönottoihin ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin

6) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin laskuttamista, koronapandemiaan liittyvistä etäpalvelun kapasiteetin noston ja muista lisäkustannuksista.


2020 II lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 42 700 000
2019 tilinpäätös 4 700 000
2018 tilinpäätös 5 301 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.70.02 kansallisen julkisten hankintojen ilmoitusalusta Hilman kehittämiseen.


2020 IV lisätalousarvio -5 000 000
2020 II lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 42 700 000
2019 tilinpäätös 4 700 000
2018 tilinpäätös 5 301 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 1 500 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 3 500 000
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot 500 000
Yhteensä 5 500 000

2020 talousarvio 5 500 000
2019 talousarvio 5 500 000
2018 tilinpäätös 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.01 kansallisen julkisten hankintojen ilmoitusalusta Hilman kehittämiseen.


2020 IV lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 5 500 000
2019 tilinpäätös 5 500 000
2018 tilinpäätös 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

(05.) Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio 211 015 000
2018 tilinpäätös 198 970 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 19 967 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.05) 800
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 33.02.05) -1 200
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.01) 240
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 25.01.01) -80
Automaatio- ja robotiikkaratkaisu sivustoille Sitoumus2050.fi ja Kokeilunpaikka.fi (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 320
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.40.22) 500
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.40.22) -500
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 2 412
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 764
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 340
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 120
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 4 533
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.30.03) 4 000
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -4 000
Kansallinen viisumijärjestelmä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 24.01.21) 2 150
Kansallinen viisumijärjestelmä (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 24.01.21) -850
KEJO-EHK -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.21) 3 330
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.40.01) 2 000
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 832
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -864
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 30.01.05) 500
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v.2020 rahoitus) (siirto momentille 30.01.05) -500
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 895
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.01) 2 000
Supon SSK-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.02) 5 074
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.06) 470
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 33.02.06) -370
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 13 590
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -10 830
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 1 800
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 520
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -480
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 510
Vankiterveydenhuollon potilastietojärjestelmähanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 33.01.06) 750
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.22) 2 505
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -2 573
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -12 460
Tasomuutos 2 227
Yhteensä 15 707

2020 talousarvio 19 967 000
2019 talousarvio 4 260 000
2018 tilinpäätös 8 726 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 13 872 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 19 967 000 euroon nähden on 6 095 000 euroa, mistä 990 000 euroa on siirtoa momentille 25.20.01 konkurssien ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmän (Kosti-hanke) kehittämiseen, 405 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.01 konsernilaskennan kehittämiseen ja 4 700 000 euroa momentille 28.70.23 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteuttamiseen.


2020 talousarvio 13 872 000
2019 talousarvio 4 260 000
2018 tilinpäätös 8 726 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 13 872 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 1 200 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.21 oikeusministeriön hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän (Hilda) toteuttamiseen.


2020 IV lisätalousarvio -1 200 000
2020 talousarvio 13 872 000
2019 tilinpäätös 4 745 000
2018 tilinpäätös 8 726 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 1 200 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 Vahva-hankkeen lisärahoitukseen.


2020 VII lisätalousarvio -2 500 000
2020 IV lisätalousarvio -1 200 000
2020 talousarvio 13 872 000
2019 tilinpäätös 4 745 000
2018 tilinpäätös 8 726 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen tulorekisterin kehittämiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään kansallisen tulorekisterin kehittämiseen ja tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tulorekisterin tietosisällön laajentamiseen varautuminen (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Yhteensä 1 000

2020 talousarvio 1 000 000
2018 tilinpäätös 15 663 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen tulorekisterin kehittämiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) kansalliseen tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun ja tulorekisterin kehittämiseen sekä näiden muutosten edellyttämien hankintojen ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterimuutosten hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Perustelut on muutettu, jotta määrärahan käyttö on mahdollista myös tulorekisterin laajennustehtävien toteutuksen ja käyttöönoton menoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 1 000 000
2019 tilinpäätös 19 000 000
2018 tilinpäätös 15 663 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) kansalliseen tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun ja tulorekisterin kehittämiseen sekä näiden muutosten edellyttämien hankintojen ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterimuutosten hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkausmenoihin.

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään 5 783 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 5 783 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia, jolla mahdollistetaan valtion virastoille ja laitoksille suunnattu haku, jossa tuetaan robotiikan, tekoälyn ja muiden nousevien teknologioiden avulla toteutettavia tuottavuutta edistäviä hankkeita.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2020 IV lisätalousarvio 5 783 000
2018 tilinpäätös 8 250 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään 5 783 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 5 783 000 euroa.

23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 5 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hankkeen toteutuskustannuksiin

2) hankeaikaisiin jatkuviin ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksiin

3) määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahaa käytetään valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteuttamiseen. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteuttamisesta vastaa valtiovarainministeriö. Määrärahasta 900 000 euroa on siirtoa momentilta 29.01.01 ja 4 700 000 euroa momentilta 28.70.20.


2020 talousarvio 5 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 5 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hankkeen toteutuskustannuksiin

2) hankeaikaisiin jatkuviin ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksiin

3) määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa siirtona momentilta 29.01.01 ja vähennyksenä 80 000 euroa siirtona momentille 28.20.01 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen menoihin.


2020 VII lisätalousarvio 20 000
2020 talousarvio 5 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkkoon perustuvan viranomaisviestintäpalvelun käyttö ja ylläpito sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun kehittäminen.


2020 talousarvio 8 100 000
2019 talousarvio 8 100 000
2018 tilinpäätös 8 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.