Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Tilastokeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja asiakkaidensa hyödyksi. Tilastokeskus kehittää tilastotoimea yhteistyössä muiden tilastoja tuottavien viranomaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tilastokeskus osallistuu tietoekosysteemin kehittämiseen ja edistää tiedon eettistä käyttöä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Virasto edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. Virasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Digi- ja väestötietovirasto vastaa toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Virastossa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita viraston tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on entistä sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää
  • — Digitaaliset palvelut lisäävät tietojen hyödyntämistä ja tehostavat julkishallinnon toimintaa
  • — Luottamus ja oikeusturva vahvistuvat yhteiskunnassa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 199 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 556 558 540
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) 963 1 000 1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 94 98 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 91 96 97
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 468 480 480
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -2,8 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 71 72 72
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 103 103 101
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 122 100 100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 92 94 95
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 784 785 778
Sairauspoissaolot, pv/htv 12,1 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,55 3,65 3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 62 565 57 343 58 699
Bruttotulot 10 435 8 500 10 500
Nettomenot 52 130 48 843 48 199
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 113    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 155    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
     
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 970 7 500 8 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 522 7 500 8 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 448 - -
Kustannusvastaavuus, % 122 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien talousraportointi, kertaluonteinen 244
Pakollisten kansainvälisten vaatimusten toteuttaminen 150
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus 335
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa (rahoituksen purku) -1 598
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -10
JTS-miljardin tuottavuussäästö -206
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 548
Palkkausten tarkistukset -104
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 138
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -120
Tasomuutos -21
Yhteensä -644

2020 talousarvio 48 199 000
2019 talousarvio 48 843 000
2018 tilinpäätös 48 172 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 577 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 48 199 000 euroon nähden on 378 000 euroa, mistä 87 000 euroa on siirtoa momentilta 31.01.02 ja 291 000 euroa momentilta 31.10.20 aiheutuen liikennetilastoinnin siirtämisestä Tilastokeskukseen.


2020 talousarvio 48 577 000
2019 talousarvio 48 843 000
2018 tilinpäätös 48 172 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 577 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 161 000
2020 talousarvio 48 577 000
2019 tilinpäätös 48 843 000
2018 tilinpäätös 48 172 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2020 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet 52 55 55
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,9 4,0 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 5 389 5 488 5 773
Bruttotulot 2 125 2 000 2 000
Nettomenot 3 264 3 488 3 773
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 211    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 2 603    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ICT-infran toimintavarmuuden ja HGSE:n lisäkustannukset 265
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 44
Palkkausten tarkistukset -8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 10
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
Tasomuutos 1
Yhteensä 285

2020 talousarvio 3 773 000
2019 talousarvio 3 488 000
2018 tilinpäätös 3 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 11 000
2020 talousarvio 3 773 000
2019 tilinpäätös 3 488 000
2018 tilinpäätös 3 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta alkaen. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) 8,31) 8,01) 3,0
Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) 3,3 3,5 3,5
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 203 219 795
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,6 8,0 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,5 3,5

1) Asteikko 4—10

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 53 739 52 736 99 050
Bruttotulot 25 998 23 712 45 110
Nettomenot 27 741 29 024 53 940
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 044    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 024    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 9 321 11 150 24 435
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 606 11 150 27 800
       
Kustannusvastaavuus, % 108 100 88
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 16 589 12 562 20 245
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 525 5 166 7 960
       
Kustannusvastaavuus, % 220 243 254

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (2 htv) (siirto momentilta 32.01.02) 120
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (8 htv) (siirto momentilta 28.40.01) 702
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentilta 28.40.02) 25 099
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 000
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 000
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO) 200
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen (v. 2019 rahoitus) -1 305
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (v. 2019 rahoitus) -200
Siirtyvän erän leikkaus (v. 2019) 1 100
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A -hankkeen osuus) 2 500
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (MERP/Digi3A -hankkeen osuus) -3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
JTS-miljardin tuottavuussäästö -32
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 55
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -263
Palkkausten tarkistukset -10
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
Tasomuutos -45
Yhteensä 24 916

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 53 940 000
2019 talousarvio 29 024 000
2018 tilinpäätös 33 721 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronapandemiaan liittyvistä yleisneuvontapuhelimen lisäkustannuksista.


2020 II lisätalousarvio 2 160 000
2020 talousarvio 53 940 000
2019 tilinpäätös 29 024 000
2018 tilinpäätös 33 721 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 106 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 106 000
2020 II lisätalousarvio 2 160 000
2020 talousarvio 53 940 000
2019 tilinpäätös 29 024 000
2018 tilinpäätös 33 721 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 106 000 euroa.

04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.


2020 talousarvio 5 000 000
2019 talousarvio 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioesitykseen.

Lisämäärärahan tarve aiheutuu tunnistautumistapahtumien määrän kasvusta.


2020 VII lisätalousarvio 2 000 000
2020 talousarvio 5 000 000
2019 tilinpäätös 5 758 306

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.