Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo ja terrorismi Euroopan unionin alueella, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä yleinen taloudellinen tilanne. Turvallisuus on nostettu EU-kehityksen prioriteetiksi. Rajaturvallisuus ja uskottava ulkorajavalvonta ovat muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Kyky turvallisuustehtäviin merialueilla varmistetaan. Valmiutta toimia kaikissa turvallisuustilanteissa kehitetään. Rajavartiolaitos toimeenpanee Euroopan unionin rajaturvallisuudelle asettamat uudet velvoitteet sekä osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).

Rajavartiolaitos aloittaa toimitilojen peruskorjaukset yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa pystyäkseen tarjoamaan työntekijöilleen terveelliset ja turvalliset toimitilat. Rajavartiolaitos toimeenpanee alkavan vuosikymmenen loppuun ulottuvat sopeuttamistoimet.

Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius. Tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa sekä yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tunnusluku/mittari 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 104 108 108
Vaikuttavuus (ind) 98 97 96
— Rajaturvallisuus (1—5) 4,0 4,1 4,0
— Turvallisuus merialueilla (1—5) 4,6 4,1 4,1
— Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) 3,6 3,8 3,8
Kustannusvaikuttavuus (ind) 111 119 119

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 244 334 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

4) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin

5) Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.

Selvitysosa:Momentille merkityn uuden käyttötarkoituksen mukaan momentilta voidaan maksaa myös Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen aiheuttamia menoja. Toiminnasta saatava EU-korvaus budjetoidaan tulomomentille 12.26.99. Menojen syntyminen, suuruus ja ajoitus ei toistaiseksi ole tiedossa.

Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,1 milj. euroa ja 10 htv:n menot). Ko. käyttötarkoitus lisätty päätösosaan. Merivartiomuseon toimintaa on tarkoitus tukea momentin varoilla edelleen noin 32 000 eurolla.

Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Laatu ja palvelukyky (ind) 98 97 96
Tuottavuus (ind) 125 123 122
Taloudellisuus (ind) 111 119 119
Henkilötyövuodet 2 725 2 780 2 850
Kustannukset (milj. euroa) 270,7 258,0 265,9
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Rajaturvallisuus(1—5) 4,0 4,1 4,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,4 3,4 3,4
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) 1 823 775 775
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 4,3 4,3
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 4,1 4,1
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,0 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 2,6 2,2 2,2
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,7 4,2 4,2
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 3,0 3,3 3,3
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) 5,0 4,9 4,9
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 2,5 4,3 4,3
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) 3,3 3,5 3,5
Partiointi (h) 260 218 257 615 259 545
Tekninen valvonta (h) 2 785 723 2 715 000 2 715 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 15,3 16,8 17,8
Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) 8,0 8,1 8,3
Pääsyn epääminen (kpl) 990 1 020 1 030
Käännyttämispäätös (kpl) 499 397 402
Rikosilmoitus (kpl) 981 880 880
Valtionrajarikos (kpl) 178 139 139
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 85 68 68
Muu rikos tai rikkomus (kpl) 3 742 4 041 4 041
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) 563 611 611
Etsinnät maa-alueilla (kpl) 148 119 119
Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) 349 383 383
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 240,6 230,6 215,3
Henkilötyövuodet 2 422 2 485 2 498
Tuottavuus (ind) 129 126 126
Taloudellisuus (ind) 115 122 123
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Turvallisuus merialueilla(1—5) 4,6 4,0 4,0
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,5 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 560 1 393 1 393
Pelastettu henkilö (kpl) 3 610 3 200 3 200
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 5,0 2,5 2,5
Aluspäästötapausten määrä (kpl) 23 27 27
Turvallisuus merialueilla      
Kustannukset (milj. euroa) 13,1 12,4 12,8
Henkilötyövuodet 132 133 137
Tuottavuus (ind) 111 95 93
Taloudellisuus (ind) 99 92 91
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) 3,6 3,8 3,8
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,8 4,0 4,0
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,4 3,6 3,6
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) 107 949 107 330 107 975
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) 5 838 4 720 4 720
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 16,9 15,0 15,4
Henkilötyövuodet 170 161 165
Tuottavuus (ind) 155 148 145
Taloudellisuus (ind) 138 142 138
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 725 2 780 2 850
Sairauspoissaolot (pv/htv) 8,0 8,0 8,0
Työilmapiiri (1—5) 3,7 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 257 654 243 190 253 834
Bruttotulot 14 101 8 500 9 500
Nettomenot 243 553 234 690 244 334
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 885    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 454    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskunnan lisäys (TA), kertaluonteisen erän poisto -480
EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, Älykkäät rajat 2 300
EU/Rajanylitystietojärjestelmä, tarkistus -2 800
EU-puheenjohtajuuskauden 2019 turvallisuuskustannukset, kertaluonteisen erän poisto -300
Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot 790
EU-säädösmuutokset rajaturvallisuudessa 2 800
Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) 1 300
Rajaturvallisuus 2 000
Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu 1 500
Senaatti-kiinteistöjen vuokratilojen korjausvelka 1 000
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20) 1 118
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -93
JTS-miljardin tuottavuussäästö -643
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 2 114
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -824
Palkkausten tarkistukset -212
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 560
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -486
Yhteensä 9 644

2020 talousarvio 244 334 000
2019 I lisätalousarvio 1 020 000
2019 talousarvio 234 690 000
2018 tilinpäätös 238 122 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 244 599 000 euroa.

Perustetaan yksi amiraalin/kenraalin virka 1.1.2020 lukien.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.

Lisäys 265 000 euroa talousarvioesityksen 244 334 000 euroon nähden aiheutuu turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotuksesta.


2020 talousarvio 244 599 000
2019 IV lisätalousarvio 1 070 000
2019 I lisätalousarvio 1 020 000
2019 talousarvio 234 690 000
2018 tilinpäätös 238 122 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 244,599 milj. euroa, joka on 9,909 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Esityksessä on otettu huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) alaisuuteen perustettavien pysyvien joukkojen vuonna 2020 Suomelle aiheuttamat kustannukset, joiden suuruus on 790 000 euroa. Vuodesta 2021 alkaen nämä vuosittaiset menot nousevat noin 4,8 milj. euroon.

Valiokunta toteaa, että esitykseen sisältyy myös 1,3 milj. euron lisäys rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaamiseen. Rajavartiolaitos pyysi kuitenkin tarkoitukseen 12,4 milj. euron lisämäärärahaa. Määräraha ei siten riitä nykyisen toimintatason ja suorituskyvyn ylläpitämiseen.

Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon välttämättömien toimitilojen peruskorjausten käynnistämistä. Turvallisten ja terveellisten toimitilojen osoittaminen henkilöstölle edellyttäisi kehyskaudella noin 5 milj. euron vuosittaista lisäystä toimintamenoihin. Lisärahoitusta voi aiheuttaa myös mahdollinen Brexit, jotta sujuva rajanylitysliikenne pystytään varmistamaan etenkin Helsinki-Vantaan ja Lapin alueen lentoasemilla.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus turvaa Rajavartiolaitoksen toimintatason ja suorituskyvyn vallitsevan turvallisuusympäristön vaatimusten mukaisesti sekä raja- että merialueilla. Unionin ulkorajamaana Suomen tulee kyetä huolehtimaan perustasoa tehokkaammin erityisesti itärajan valvonnasta.

Valiokunta toteaa lisäksi, että Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen lisäisi merkittävästi ja pysyvästi Rajavartiolaitoksen toimintamenoja. Tämä tulee ottaa huomioon jatkotoimenpiteissä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 244 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

4) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin

5) Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.

Perustetaan yksi amiraalin/kenraalin virka 1.1.2020 lukien.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 500 000 euroa aiheutuu koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19 -tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille ajalle 19.3.—13.4.2020 ja 500 000 euroa muista koronaviruksen torjunnasta johtuvista lisämenoista.


2020 I lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 244 599 000
2019 tilinpäätös 236 780 000
2018 tilinpäätös 238 122 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 8 380 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu sisärajavalvonnan palauttamisesta 19.3.2020 lukien aiheutuvien menojen tarkentumisesta.


2020 II lisätalousarvio 8 380 000
2020 I lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 244 599 000
2019 tilinpäätös 236 780 000
2018 tilinpäätös 238 122 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 8 380 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu operatiivisen suorituskyvyn ylläpitämiseen kohdistetusta rahoituksesta ja 2 000 000 euroa sisärajavalvonnan aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.


2020 IV lisätalousarvio 7 000 000
2020 II lisätalousarvio 8 380 000
2020 I lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 244 599 000
2019 tilinpäätös 236 780 000
2018 tilinpäätös 238 122 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 515 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 710 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 1 380 000 euroa covid-19 -pandemian aiheuttamista ylimääräisistä menoista ja 3 425 000 euroa sisärajavalvonnan tilapäisen palauttamisen aiheuttamista lisäkustannuksista.


2020 VII lisätalousarvio 5 515 000
2020 IV lisätalousarvio 7 000 000
2020 II lisätalousarvio 8 380 000
2020 I lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 244 599 000
2019 tilinpäätös 236 780 000
2018 tilinpäätös 238 122 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 515 000 euroa.

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 23 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24

8) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuus uusittiin vuodelle 2019. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2019 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2019—2021 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa.

Momentin määrärahasta on tarkoitus käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin noin 2,7 milj. euroa ja kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 1,9 milj. euroa sekä 15 milj. euroa maa- ja merirajan teknisen valvonnan uudistamiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 Yhteensä
vuodesta 2020 lähtien
     
Meriveneen hankinta    
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 3 800 3 800
Menot yhteensä 3 800 3 800

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rajavartiolaitoksen investoinnit (HO 2019 kertaluonteinen) 15 000
Tasomuutos -500
Yhteensä 14 500

2020 talousarvio 23 510 000
2019 talousarvio 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Valtuus

Mikäli vuoden 2019 talousarviossa uudistettua meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2020.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Meriveneiden hankintasopimus telakan kanssa on tehty syksyn 2019 aikana, veneiden varustamiseen liittyvä hankintasopimus toisen toimittajan kanssa tehdään vasta vuoden 2020 aikana.


2020 talousarvio 23 510 000
2019 talousarvio 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 23,510 milj. euroa, joka on 14,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Esitykseen sisältyy yhteensä 15 milj. euroa Rajavartiolaitoksen maa- ja merirajan teknisten valvontajärjestelmien korvausinvestointeihin. Uudistamalla nykyiset tekniset valvontajärjestelmät vähennetään tarvetta korvata vanhentuvaa tekniikkaa lisähenkilöstöllä.

Valiokunta toteaa, että myös Rajavartiolaitoksen kaksi valvontalentokonetta saavuttavat 30 vuoden käyttöiän vuonna 2025. Korkea käyttöikä alentaa koneiden käyttöastetta ja nostaa käyttökustannuksia. Merialueen valvonnan, meripelastuksen ja merellisen ympäristövahinkojen torjunnan keskeisen kansallisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan siten vuonna 2020 päätös korvaavan kaluston tilausvaltuudesta ja tarvittavista määrärahoista.

Rajavartiolaitoksen neljästä vartiolaivasta kolme ei täytä enää tämän päivän vaatimuksia. Tarkoitus on korvata nämä kolme laivaa kahdella uudella vartiolaivalla vuosina 2022—2026. Tätä tarkoitusta varten Rajavartiolaitokselle tulisi osoittaa 5 milj. euron suunnitteluraha vuodelle 2020. Uusien laivojen käyttöönoton viivästyminen lisää merkittävästi nykyisen elinkaarensa päässä olevan kaluston ylläpitokustannuksia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 23 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24

8) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Valtuus

Mikäli vuoden 2019 talousarviossa uudistettua meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2020.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin siten, että hankkeesta aiheutuvat vähäiset pientarvike- ja pienpalveluhankinnat maksetaan viraston toimintamenomäärärahalla.

Selvitysosa:Lisäyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu maa- ja merirajojen teknisen valvontajärjestelmän uudistamisesta ja 5 000 000 euroa kahden uuden ulkovartiolaivan suunnitteluun varatusta määrärahasta.

Momentin perustelujen muutos mahdollistaa sen, että Rajavartiolaitos voi vähäisessä määrin käyttää viraston toimintamenomäärärahaa maa- ja merirajan teknisen valvonnan uudistamiseksi tarvittavien pientarvike- ja pienpalveluhankintoihin toimintamenomäärärahan käyttötarkoituksen puitteissa.


2020 IV lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 23 510 000
2019 tilinpäätös 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin siten, että hankkeesta aiheutuvat vähäiset pientarvike- ja pienpalveluhankinnat maksetaan viraston toimintamenomäärärahalla.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ulkovartiolaiva Turvan vaurioituneen partioveneen korvaamisesta kokonaan uudella veneellä.

Kesäkuussa tapahtuneen merivahingon oikeudellinen selvittäminen (ml. valtion regressioikeuden käyttäminen) on kesken. Rajavartiolaitos selvittää vaurioituneen veneen myyntiä sekä pyrkii saamaan vahingon aiheuttajan vastaamaan valtion menetyksestä. Saatavia näistä ei kuitenkaan ole voitu huomioida vielä tässä vaiheessa määrärahaa mitoitettaessa.


2020 V lisätalousarvio 1 500 000
2020 IV lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 23 510 000
2019 tilinpäätös 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2020 ja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 240 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kahden uuden ulkovartiolaivan hankinnasta.

Momentille on jo kahden uuden ulkovartiolaivan suunnittelua varten myönnetty 5 milj. euron lisäys kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa.

Valtuuden käytöstä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuosina 2020—2023 enintään 240 milj. euroa.


2020 VII lisätalousarvio 120 000 000
2020 V lisätalousarvio 1 500 000
2020 IV lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 23 510 000
2019 tilinpäätös 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2020 ja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 240 000 000 euroa.