Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenvertaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankien määrä on laskenut lähes jatkuvasti vuodesta 2005 lukien. Vankiluvun pitkään jatkunut lasku taittunee ja vankiluvun arvioidaan nousevan hiukan v. 2020. Vankiluku on kuitenkin viime vuosina vaihdellut aiempaa ennakoimattomammin. Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan lisääntyvän vuoden 2019 tasosta mm. ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädäntömuutoksen johdosta.

Toiminnan laajuus

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
Vankeja keskimäärin 2 910 2 985 3 000
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 546 5 670 5 690
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 2 959 2 970 3 115
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 712 3 720 4 000
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 718 6 750 6 750

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitossijoituksia. Valvotussa koevapaudessa on v. 2020 päivittäin keskimäärin 235 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Päihde- ja mielenterveystyön hoito- ja kuntoutusjatkumot turvataan rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta.

Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaisen ja lainmukaisen kohtelun toteutumista parannetaan tehostamalla ja selkiyttämällä laillisuusvalvonnan kannanottojen käsittelyä sekä Rikosseuraamuslaitoksen normiohjausta ja lainmuutosten valmistelua ja toimeenpanoa. Tavoitteen toteutumista edistetään myös kehittämällä laillisuusvalvontaan liittyvää tarkastustoimintaa. Vuoden 2020 aikana jatketaan rikosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin kehittämistä. Rikosseuraamusasiakkaiden tarpeita vastaavia kuntoutusmuotoja kehitetään väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi ja niistä irrottautumiseksi. Arvioidaan väkivaltarikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vapautumisen edellytyksiä perusteellisesti. Jatketaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten organisaatiorakenteiden, tuottavuutta parantavien työ- ja toimintaprosessien sekä toimitilaverkoston kehittämistä ja suunnittelua. Uudistetun virka- ja tehtävärakenteen mukaisia kehittämistoimia jatketaan. Tehtävien sisältöjen ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisia ydintehtäviä.

Hämeenlinnan uusi naisvankila, Keravan avovankila sekä Jyväskylän avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto otetaan käyttöön.

Tietoja henkilöstöstä

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 494 2 573 2 600
VMBaro johtajuusindeksi 3,12 3,10 3,20
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,1 14,2 13,2

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 219 132 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 105,9 100 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 42 43 45
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 74 73 75
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 81 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 81 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 11,8 10,9 11,1
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 62 880 62 547 61 740
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 6 410 7 818 7 560

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 188 510
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 8 450
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 810
Täytäntöönpanoyksikkö 1 750
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 17 612
Yhteensä 219 132

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 224 325 229 450 230 432
Bruttotulot 12 551 12 951 11 300
Nettomenot 211 774 216 499 219 132
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 572    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 25 910    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 671 8 058 8 018
— muut tuotot 946 879 873
Tuotot yhteensä 9 617 8 937 8 891
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 954 13 367 13 264
— osuus yhteiskustannuksista 11 083 11 000 11 000
Kustannukset yhteensä 26 037 24 367 24 264
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 420 -15 430 -15 373
Kustannusvastaavuus, % 37 37 37

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen 1 100
Hämeenlinnan naisvankilahanke 625
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 45
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 2 100
Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaaminen ja vankilaverkoston ylläpito -1 500
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 355
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta (siirto momentille 33.01.06) -26
Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen 435
Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen 670
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 112
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -45
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -149
JTS-miljardin tuottavuussäästö -457
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 1 709
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2 190
Palkkausten tarkistukset -210
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 452
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -392
Tasomuutos -1
Yhteensä 2 633

2020 talousarvio 219 132 000
2019 talousarvio 216 499 000
2018 tilinpäätös 211 112 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 218 912 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 219 132 000 euroon nähden on 220 000 euroa, mistä 151 000 euroa on siirtoa momentille 33.01.06 vankiterveydenhuollon turvaamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisessa vankiterveydenhuollon yksikössä ja 69 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 218 912 000
2019 talousarvio 216 499 000
2018 tilinpäätös 211 112 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Saadun selvityksen mukaan talousarvioesitys luo edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiselle, ja määrärahoissa on otettu huomioon lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat lisämenot. Näitä ovat mm. vakavan väkivallan uusimisriskin vähentämiseen ja ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentämiseen osoitetut lisäresurssit. Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti lisärahoitusta osoitetaan myös niihin menoihin, jotka aiheutuvat poliisin rikostorjunnan laajentumisesta.

Rikosseuraamuslaitoksen menopaineet ovat kuitenkin kasvamassa lähivuosina, sillä mm. vankiloiden turvatekniikan uusiminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä vankiloiden varallaolojärjestelmän purkaminen aiheuttavat menojen kasvua.

Valiokunta pitää hyvänä, että vankien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjaukseen, minkä myötä mm. potilasturvallisuus ja laadunhallinta ovat kehittyneet. Haasteita on kuitenkin lääkäreiden rekrytoinnissa erityisesti potilasmäärältään pienillä ja toisistaan etäällä sijaitsevilla poliklinikoilla. Valiokunta korostaa myös vankien mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamista ja hoitoa, jotka tukevat osaltaan vapautumista ja integroitumista yhteiskuntaan. Uusintarikollisuuden vähentämiseksi on muutoinkin tärkeää huolehtia siitä, että vangin vapautuminen valmistellaan huolella ja hyvissä ajoin ennen vapautumista tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä edellyttää myös vangin palvelutarpeen kattavaa arviointia.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkostoa kehitetään nykyiset toimipaikat säilyttäen. Vuonna 2020 otetaan käyttöön Hämeenlinnan uusi naisvankila, Keravan avovankila sekä Jyväskylän avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto. On niin ikään myönteistä, että Oulun ja Vaalan vankiloiden rakennushankkeet etenevät, mitä eduskunta on useissa yhteyksissä korostanut.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 218 912 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 433 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian aiheuttamista lisätehtävistä.


2020 I lisätalousarvio 433 000
2020 talousarvio 218 912 000
2019 tilinpäätös 216 499 000
2018 tilinpäätös 211 112 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 433 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 080 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19 -tartuntatautipandemiasta vankiloille aiheutuvista lisätehtävistä lainmukaisen rangaistusten täytäntöönpanon ja laitosturvallisuuden turvaamiseksi.


2020 II lisätalousarvio 1 080 000
2020 I lisätalousarvio 433 000
2020 talousarvio 218 912 000
2019 tilinpäätös 216 499 000
2018 tilinpäätös 211 112 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 080 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 993 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemiasta vankiloille aiheutuvista lisätehtävistä lainmukaisen rangaistusten täytäntöönpanon ja laitosturvallisuuden turvaamiseksi, 180 000 euroa sakkovankien ulkopuolisen kuntoutuksen aloittamisen aikaistamisesta koronaviruspandemian vuoksi, 834 000 euroa tietohallintomenojen kasvusta, 148 000 euroa videoneuvottelulaitteiden määrän lisäämisestä ja 531 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 1 993 000
2020 II lisätalousarvio 1 080 000
2020 I lisätalousarvio 433 000
2020 talousarvio 218 912 000
2019 tilinpäätös 216 499 000
2018 tilinpäätös 211 112 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 993 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin, valtion ja kuntien omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteisiin voidaan liittää myös opinnollistamista. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää avolaitosvankeja, luoda yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoja yhdyskuntapalvelua suorittaville ja toimintavelvoitepaikkoja valvotussa koevapaudessa oleville.


2020 talousarvio 4 700 000
2019 talousarvio 4 700 000
2018 tilinpäätös 4 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin, valtion ja kuntien omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteisiin voidaan liittää myös opinnollistamista. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.