Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 796 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti ennakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus. Tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa vireillä olevista valitusasioista (valitusluvan saaneet ja suorat valitukset) enintään 40 % on ollut vireillä yli 12 kuukautta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vireillä olevista valitusasioista vähintään 33 % on ollut vireillä alle 9 kuukautta, noin 33 % 9—12 kuukautta ja enintään 33 % yli 12 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 395 2 300 2 100
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 123 130 130
— julkaistut ratkaisut 91 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,6 6,0 5,5
— valituslupa-asiat 4,3 4,5 4,5
— asiaratkaisut 18,7 18,0 17,5
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 3 615 3 844 4 000
— tuottavuus (asia/htv) 32 31 30

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 8 682 8 787 8 806
Bruttotulot 25 10 10
Nettomenot 8 657 8 777 8 796
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 511    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 521    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 22
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 5
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
JTS-miljardin tuottavuussäästö -22
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 109
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -74
Palkkausten tarkistukset -19
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 24
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -23
Yhteensä 19

2020 talousarvio 8 796 000
2019 talousarvio 8 777 000
2018 tilinpäätös 8 667 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 793 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 3 000 euroa talousarvioesityksen 8 796 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 8 793 000
2019 talousarvio 8 777 000
2018 tilinpäätös 8 667 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 793 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 21 000 euroa aiheutuu tietohallintomenojen kasvusta ja 29 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 50 000
2020 talousarvio 8 793 000
2019 tilinpäätös 8 777 000
2018 tilinpäätös 8 667 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.