Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 69 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.

Selvitysosa:Rintamaveteraanien lukumäärä arvioidaan olevan vuoden 2020 lopussa noin 5 400.

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 1.11.2019 siten, että rintamaveteraaneille annetaan samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarve sekä Veikkaus Oy:n tuotto momentille 33.50.56.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rintamaveteraaneille kotiin annettaviin palveluihin 50 100
Yhteensä 50 100

2020 talousarvio 69 600 000
2019 talousarvio 19 500 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 179 600 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 110 000 000 euroa talousarvioesityksen 69 600 000 euroon nähden aiheutuu kuntien ilmoittamista lisämäärärahatarpeista rintamaveteraanien kotiin vietävien palveluiden toteuttamiseksi.


2020 talousarvio 179 600 000
2019 IV lisätalousarvio 16 000 000
2019 talousarvio 19 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Veteraanien kotiin vietävät palvelut muuttuivat maksuttomiksi 1.11.2019 lukien, kun laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/2019) tuli voimaan. Lainmuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset.

Palvelujen laajentaminen on lisännyt määrärahatarvetta, mikä otettiin huomioon jo kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa, jossa kotona asumista tukeviin palveluihin osoitettiin lähes 30 milj. euroa. Rahoituksen riittävyyttä on arvioitu ensi vuoden osalta vielä uudelleen, ja siksi talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä kotiin vietävien palveluiden määrärahaa on korotettu 110 milj. eurolla. Näin vuonna 2020 kotiin vietäviin palveluihin on käytettävissä noin 180 milj. euroa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että määrärahatarvetta seurataan, sillä tässä vaiheessa on vaikea arvioida uudistuksen todellisia kustannuksia.

Myös palvelutarpeen arviointi on tehtävä huolella ja kiinnitettävä huomiota siihen, että kotiin vietävät palvelut ovat vaikuttavia ja tukevat nimenomaan kotona asumista. On myös tärkeää varmistaa palvelujen laadukkuus ja alueellinen yhdenvertaisuus, sillä kuntakohtaiset erot ovat aiemmin olleet merkittäviä eivätkä kaikki veteraanit ole välttämättä saaneet heille kuuluvia palveluja. Palvelujen laadun lisäksi kuntien on huolehdittava myös siitä, että palvelut järjestetään kokonaistaloudellisesti järkevästi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 179 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.