Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 628 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
  • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kliinisistä lääketutkimuksista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 17 754 15 940 15 393
Bruttotulot 6 065 4 000 3 765
Nettomenot 11 689 11 940 11 628
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 380    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 712    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 418 4 800 4 965
— muut tuotot - 400 -
Tuotot yhteensä 7 418 5 200 4 965
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 353 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 334 3 700 3 565
— osuus yhteiskustannuksista 2 048 1 500 1 400
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 382 5 200 4 965
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 36 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2018
toteutuma
2019
ennuste
2020
ennuste
2019/2020
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 311 20 000 20 000 0,0
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset 21 401 10 000 10 000 0,0
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 1 426 1 450 1 500 3,5
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 742 970 970 0,0
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintaympäristön muutoksessa, Sote-uudistuksen ja Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan valmistelun raukeamisen jälkeinen tilanne edellyttää johdolta uudenlaista suunnan näyttöä sekä henkilöstön sitouttamista päivitettyihin tavoitteisiin. Viraston perustehtävien ohella on Luova-valmisteluun viime vuosina panostettu merkittävällä työpanoksella, nyt vapautuvaa resurssia kohdennetaan viraston perustehtäviin sekä oman toiminnan kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu entisestään viraston toiminnan jatkuessa.

Yhteistyö kaikkien Luovan valmistelutyöhön osallistuneiden ministeriöiden ja virastojen kanssa on luonut hyvät asiantuntijaverkostot ja tiiviin yhteistyön. Toimintaympäristön muutoksessa on tärkeää vahvistaa nykyisiä asiantuntijavoimavaroja, hyödyntää verkostoja ja tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä kohti uusia tarpeita. Tätä toteutetaan hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Muutosta edesauttaa toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä, virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut sekä jatkuva muutostilanne ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan, esimiestyötä tuetaan virastolle räätälöidyllä valmennuksella. Johto ja esimiehet kiinnittävät yhä enemmän huomiota esimiestyöhön, työtehtävien organisointiin ja henkilöstön tukemiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tuetaan joustavia etätyökäytäntöjä kehittämällä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -800
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 200
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (-4 htv) (siirto momentille 33.02.06) -280
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (siirto momentille 33.02.06) -700
Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistaminen 240
Varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistaminen 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
JTS-miljardin tuottavuussäästö -23
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 145
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -28
Palkkausten tarkistukset -24
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 33
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -140
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -28
Yhteensä -312

2020 talousarvio 11 628 000
2019 I lisätalousarvio 280 000
2019 talousarvio 11 940 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 028 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen 11 628 000 euroon nähden liittyy uuden TUKIJA:n toiminnan suunnitteluun ja toimintamenoihin.


2020 talousarvio 12 028 000
2019 IV lisätalousarvio 120 000
2019 I lisätalousarvio 280 000
2019 talousarvio 11 940 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset vanhuspalvelujen puutteista ja epäkohdista ovat kasvaneet, ja myös palvelujen tuottajien määrä on lisääntynyt, mikä on lisännyt valvontaviranomaisten työtä tuntuvasti. Valvontaviranomaisten resursseja lisättiin vuoden 2019 ensimmäisessä lisätalousarviossa (HE 323/2018 vp), jolloin vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavaroja vahvistettiin.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valvontaresurssien riittävyyttä seurataan ja arvioidaan, sillä valvottavien yksiköiden määrä on lisääntynyt, kuten myös ilmoitusten ja esille tulleiden epäkohtien määrä. Vanhuspalvelujen riittävyyttä, laatua ja omavalvontaa on voitava valvoa systemaattisesti sekä palveluasumisen että kotihoidon osalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 028 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 140 000 euroa aiheutuu tupakkalain maksulliseen toimintaan liittyvistä henkilöstömenoista (2 htv).

Aluehallintovirastojen perimät yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutuottajien vuosimaksut ovat tuloutuksen muutoksen vuoksi ohjautuneet vuoden 2020 alusta tulomomentille 11.19.09. Vastaava osuus 590 000 euroa lisätään Valviran toimintamenoihin.


2020 IV lisätalousarvio 730 000
2020 talousarvio 12 028 000
2019 tilinpäätös 12 340 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 39 000
2020 IV lisätalousarvio 730 000
2020 talousarvio 12 028 000
2019 tilinpäätös 12 340 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa.