Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
            25. Utgifter för mynt

Talousarvioesitys 2020

01. FörvaltningPDF-versio

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 130 000 euro för stödprogrammet för säkerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.

Förklaring:Tillägget på 130 000 euro och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av utgifter som finansieras med inkomsterna från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Av tillägget föranleds 150 000 euro av det projekt för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som avses i regeringsprogrammet.


2021 III tilläggsb. 280 000
2021 budget 33 544 000
2020 bokslut 34 924 000
2019 bokslut 31 201 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av ett beslut om utnyttjande av förköpsrätt enligt lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019) i ett fastighetsköp som gjordes den 4 mars 2021. Försvarsministeriet och inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning har gjort framställningar om utnyttjande av förköpsrätten.


2021 III tilläggsb. 1 500 000
2021 budget 345 000
2020 bokslut 845 000
2019 bokslut 445 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 2 435 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 28.30.03 för att säkerställa kapaciteten hos tjänsten Suomi.fi-meddelanden.


2021 III tilläggsb. -2 435 000
2021 budget 3 306 000
2020 bokslut 3 306 000
2019 bokslut 646 000

25. Utgifter för mynt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av Finlands Banks inlösen av bruksmynt. Den minskade användningen av kontanter till följd av covid-19-pandemin har lett till att bruksmynt i större omfattning än vad som beräknats tidigare returneras till Finlands Bank. Staten är skyldig att av Finlands Bank lösa in de mynt som den innehar till den del deras nominella värde överstiger 10 % av de mynt som satts i omlopp i Finland (artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 3603/93) eller ett lägre belopp som finansministeriet och Finlands Bank har avtalat om med stöd av 2 § 3 mom. i lagen om mynt (216/1998).


2021 III tilläggsb. 7 000 000
2021 budget 890 000
2020 bokslut 1 402 625

88. Kapitalisering av Suomen Kaasuverkko Oy (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 257 000 000 euro.

Anslaget får användas för en investering i form av eget kapital som görs i Suomen Kaasuverkko Oy.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas som en investering i form av eget kapital för att finansiera återbetalningen av Suomen Kaasuverkko Oy:s banklån.


2021 III tilläggsb. 257 000 000