Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Utrikesförvaltningen
              26. OSSE-ordförandeskapet

Talousarvioesitys 2020

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
    Ursprunglig dispositionsplan Förändring +/- Ändrad dispositionsplan
         
01. Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper 12 253 000 - 12 253 000
03. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) 197 000 - 197 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i Kosovo (KFOR-operationen) 21 621 000 +935 000 22 556 000
05. Gemensamma utgifter 2 500 000 - 2 500 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-operationen) 7 033 000 -1 800 000 5 233 000
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) 197 000 - 197 000
08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 7 616 000 +719 000 8 335 000
09. I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten 4 200 000 -496 000 3 704 000
11. Finlands utgifter för krishanteringsoperationen i Libanon (UNIFIL-operationen) 11 150 000 +545 000 11 695 000
12. Utgifter för AMIS II-operationen - +97 000 97 000
Sammanlagt 66 767 000 - 66 767 000

Förklaring:Tilläggsbehovet av 935 000 euro under punkt 04. i dispositionsplanen föranleds av att lönerna höjts och av att numerären inom Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo måste vara 411 personer fram till 9.5.2007 och 403 personer fram till 8.11.2007, varefter numerären kan sänkas till 400 personer, som användes som planeringsgrund vid uppgörandet av budgeten för 2007. Tillläggsbehovet av 719 000 euro under punkt 08. i dispositionsplanen föranleds av att dagspenningen har stigit och lönerna höjts. Tilläggsbehovet av 545 000 euro under punkt 11. i dispositionsplanen föranleds av att personalstyrkan inom operationen i Libanon har utökats med 10 personer. Finland deltar alltjämt, med avvikelse från de preliminära planerna, i AMIS II-operationen i Sudan, som pågår ännu år 2007. Till dispositionsplanen under momentet fogas därför en ny punkt 12. Utgifter för AMIS II-operationen, och under den upptas utgifter till ett belopp av 97 000 euro. Inbesparingen under punkt 06. i dispositionsplanen uppkommer av att personalstyrkan inom EUFOR/ALTHEA-operationen minskar från 100 till 55 personer från och med 1.6.2007. Tilläggsbehoven under punkterna 04., 08., 11. och 12. i dispositionsplanen täcks med anslagsöverföringar från punkterna 06. och 09.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2007 II tilläggsb.
2007 budget 66 767 000
2006 bokslut 49 572 613
2005 bokslut 46 249 115

26. OSSE-ordförandeskapet(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 500 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifterna för den förberedande konferensen i oktober inför det ekonomi- och miljöforum som ordnas under Finlands ordförandeskap i OSSE och av andra utgifter i anslutning till förberedelserna inför OSSE-ordförandeskapet.


2007 II tilläggsb. 1 500 000
2007 budget 1 100 000