Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 745 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen ansiopäivärahan rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettujen kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyyskassojen hallintokuluosuuden maksamiseen työttömyyskassalain (603/1984) mukaisesti

4) työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun perusteella maksettavaan liikkuvuusavustukseen

5) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella valtiolle työllistämisen, työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjäksi ryhtyvälle maksettavan starttirahan työttömyyspäivärahan valtionosuutta vastaavan osuuden maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki ja starttiraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Ansiopäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Ansiopäivärahan rahoittavat Työllisyysrahasto, työttömyyskassat ja valtio. Palkansaajien päivärahoista työttömyyskassojen osuus on pääsääntöisesti 5,5 % kuitenkin siten, että ansioturvan korotusosat ja muutosturvalisät Työllisyysrahasto rahoittaa kokonaan. Valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja rahasto loppuosan. Valtio ei osallistu lomautusajalta eikä ns. lisäpäiviltä maksettavien päivärahojen eikä myöskään lapsikorotusten rahoitukseen. Yrittäjien päivärahoista valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja lapsikorotukset, yrittäjäkassat rahoittavat loppuosan. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen perusturvan korottamisesta 20 eurolla kuukaudessa.

Vuorottelukorvaus rahoitetaan samoin kuin vastaavat työttömyysetuudet. Valtionosuus kassan jäsenille maksetuista korvauksista vastaa peruspäivärahan osuutta täydestä ansiopäivärahasta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

 
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 560 287 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 84 313 000
Palkkatuet ja starttirahat 50 000 000
Kulukorvaukset 15 000 000
Liikkuvuusavustus 5 000 000
Valtionosuus hallintokuluihin 14 000 000
Vuorottelukorvaus 16 800 000
Yhteensä 745 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aktiivimallin leikkurin poisto (HO 2019) 11 300
Karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään 1 900
Perusturvan korotus (HO 2019) 16 800
Tarvearvion muutos -90 500
Työttömyysturvalain muutos -23 000
Yhteensä -83 500

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 745 400 000
2019 talousarvio 828 900 000
2018 tilinpäätös 816 922 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 745 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen ansiopäivärahan rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettujen kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyyskassojen hallintokuluosuuden maksamiseen työttömyyskassalain (603/1984) mukaisesti

4) työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun perusteella maksettavaan liikkuvuusavustukseen

5) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella valtiolle työllistämisen, työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjäksi ryhtyvälle maksettavan starttirahan työttömyyspäivärahan valtionosuutta vastaavan osuuden maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki ja starttiraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 434 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 000 euroa aiheutuu koronavirusepidemiaan COVID-19 liittyvästä työttömien määrän kasvusta, 102 300 000 euroa siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien väliaikaisesta muuttamisesta työttömyysturvan omavastuuajan poistamisesta valtion rahoittamana sekä työssäoloehdon lieventämisestä määräajaksi, 20 000 000 euroa työttömyyskassojen toiminnan turvaamisesta hallintokuluihin kohdentamalla sekä 12 000 000 euroa siitä, että hallitus on lisäksi antanut eduskunnalle esityksen laeiksi työsopimuslain, merisopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, jolla lomautusmenettelyä nopeutetaan ja lomautus voisi koskea myös määräaikaista henkilöstöä sekä mahdollistettaisiin työsuhteen purku koeaikana tuta-perusteella.


2020 II lisätalousarvio 434 300 000
2020 talousarvio 745 400 000
2019 tilinpäätös 714 892 471
2018 tilinpäätös 816 922 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 434 300 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 720 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 600 000 000 aiheutuu työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta väliaikaisesti siten, että valtio rahoittaa tänä vuonna lomautusajan ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja 40 000 000 euroa palkansaajakassojen omarahoitusosuuden laskemisesta väliaikaisesti. Lisäyksestä 16 000 000 euroa aiheutuu liikkuvuusavustuksen kriteerien muuttamisesta ja 6 700 000 euroa työttömyysturvan suojaosan korottamisesta 300 eurosta 500 euroon ajalle 1.6.—31.10.2020 sekä 1 800 000 euroa määräaikaisesta starttirahan maksuajan pidentämisestä. Lisäyksestä 56 000 000 euroa aiheutuu työttömyysturvaan aiemmin tehtyjen väliaikaisten muutosten jatkamisesta vuoden loppuun saakka.


2020 IV lisätalousarvio 720 500 000
2020 II lisätalousarvio 434 300 000
2020 talousarvio 745 400 000
2019 tilinpäätös 714 892 471
2018 tilinpäätös 816 922 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 720 500 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 294 800 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 300 000 000 euroa uusien alkavien lomautusten ja työttömien määrän vähenemisestä aiempiin arvioihin verrattuna ja lisäyksenä 3 000 000 euroa, joka aiheutuu työttömyysturvan väliaikaisten muutosten jatkamisesta (suojaosan korottaminen, liikkuvuusavustuksen muutos ja yrittäjien tulojen sovittelu) ajalle 1.11.—31.12.2020 sekä 2 200 000 euroa yrittäjien työttömyyskassan omarahoitusosuuden väliaikaisen vähentämisen vaikutuksesta.


2020 VII lisätalousarvio -294 800 000
2020 IV lisätalousarvio 720 500 000
2020 II lisätalousarvio 434 300 000
2020 talousarvio 745 400 000
2019 tilinpäätös 714 892 471
2018 tilinpäätös 816 922 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 294 800 000 euroa.