Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              (51.) Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              (55.) Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta, tulkkauspalvelujen järjestämisestä ja perustoimeentulotuesta sekä Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista.

Äitiysavustuksen, adoptiotuen ja lapsilisien tarkoituksena on tasata lasten syntymästä ja elatuksesta sekä kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Kyseiset etuudet suoritetaan lapsiperheille lapsikohtaisina perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Tavoitteena on estää työntekijän ja hänen perheensä jääminen sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena.

Sotilasavustusta maksetaan asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle edellyttäen, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulon mahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa.

Asumistuella edistetään kohtuullisen asumistason saavuttamista ja säilyttämistä alentamalla tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden ja muiden ruokakuntien asumismenoja.

Elatustuen tavoitteena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa lapsen yksityisoikeudellinen elatus ei tule turvatuksi. Elatustuen suuruudesta ja saamisedellytyksistä säädetään elatustukilaissa (580/2008).

Tulkkauspalvelujen järjestämisen tavoitteena on tarjota kuulonäkövammaisille, kuulovammaisille tai puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkkauspalvelut.

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus. Perustoimeentulotuen myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos, jolle suoritetaan ennakot etuuden maksatusta varten valtion varoista täysimääräisesti. Kuntien osuus perustoimeentulotuen menoista on 50 % ja se huomioidaan vähennyksenä kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentilta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen valtionosuus sisältyy momentilta 28.90.30 maksettavaan laskennallisesti määräytyvään kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen.

Edellä mainitut etuudet ovat saajalleen verovapaita. Luvun menot maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2018—2020

  2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
       
Äitiysavustus      
Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 45 849 44 500 47 400
Äitiysavustuksen euromäärä 170 170 170
       
Kansainvälinen adoptio      
Adoptiokorvausten (lasten) lukumäärä 47 100 100
       
Lapsilisät      
Lapsia vuoden lopussa 990 925 982 500 976 000
Yksinhuoltajien lapsia keskimäärin 168 319 166 900 165 800
Lapsilisää saavia perheitä 542 049 536 900 533 800
       
Ulkomailla asuville korvattava lasten kotihoidon tuki      
Tukea saavia perheitä keskimäärin kuukausittain 400 500 500
       
Sotilasavustus      
Avustuksen saajien lukumäärä 8 743 8 700 8 700
Avustuksen määrä keskimäärin euroa/kk (kotitalous) 347,00 359,00 350,00
       
Yleinen asumistuki      
Asumistuen saajien lukumäärä (ruokakuntia) 376 019 367 500 356 500
Keskimääräinen tuki euroa/kk 319,44 324,00 330,00
       
Elatustuki      
Lapset, joista elatustuki maksettu 105 548 107 000 108 400
— täysimääräisenä 87 634 89 000 90 800
— elatusapua täydentävänä tai muutoin alennettuna 21 936 21 150 20 650
Täysi elatustuki euroa/kk 158,74 156,09 168,23
       
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut      
Tulkkauspalveluun oikeutetut 6 093 6 190 6 290
       
Perustoimeentulotuki      
Saajia vuoden aikana 400 745 404 000 403 000
Kotitalouksia vuoden aikana 276 646 279 000 278 000

50. Perhe-etuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 611 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin

3) lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen

4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

5) elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa:Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi. Noin 68 % ottaa avustuksen äitiyspakkauksena muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista.

Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Valtio korvaa ulkomaille maksetut tuet.

Elatusvelvollisilta perittävät takautumissaatavat ja takaisinperinnät tuloutetaan momentille 12.33.98.

Elatustuen ja lapsilisän osalta määräraha ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta siten, että perusturvaa korotetaan, 4. ja 5. lapsen lapsilisää sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja elatustukea korotetaan.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Äitiysavustus 10 300 000
Valtion tuki kansainväliseen adoptioon 400 000
Lapsilisä 1 369 900 000
Ulkomaille maksettava lasten hoidon tuki 3 400 000
Elatustuki 227 400 000
Yhteensä 1 611 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
4. ja 5. lapsen lapsilisään 10 euron korotus (HO 2019) 6 000
Elatustuen korotus 7 eurolla (HO 2019) 9 000
Lapsilisän yh-korotuksen nosto 10 eurolla (HO 2019) 20 500
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentilta 33.10.51) 1 347 500
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentilta 33.10.52) 3 400
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentilta 33.10.55) 218 500
Tarvearvion muutos -5 000
Yhteensä 1 599 900

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 1 611 400 000
2019 talousarvio 11 500 000
2018 tilinpäätös 9 360 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 611 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin

3) lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen

4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

5) elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

(51.) Lapsilisät (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentille 33.10.50) -1 347 500
Tarvearvion muutos -22 400
Yhteensä -1 369 900

2019 talousarvio 1 369 900 000
2018 tilinpäätös 1 362 200 000

(52.) Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentille 33.10.50) -3 400
Tarvearvion muutos -400
Yhteensä -3 800

2019 talousarvio 3 800 000
2018 tilinpäätös 1 958 878

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 16 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta. Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana sekä erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin menoihin. Avustuksen saajista on varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten omaisia noin 4 % vuosittain. Perusavustusten määrä omaisille on vuositasolla yhteensä noin 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -1 500
Yhteensä -1 500

2020 talousarvio 16 100 000
2019 talousarvio 17 600 000
2018 tilinpäätös 16 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 16 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 16 100 000
2019 tilinpäätös 13 800 000
2018 tilinpäätös 16 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 485 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Ahvenanmaan asumistuet rahoittaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aktiivimallin leikkurin poisto (HO 2019) -4 000
Perusturvan korotus (HO 2019) -8 400
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki -4 900
Tarvearvion muutos -67 100
Yleiseen asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden piiriä laajentavat opintotukeen tehtävät lakimuutokset 2 000
Yhteensä -82 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 1 485 400 000
2019 talousarvio 1 567 800 000
2018 tilinpäätös 1 492 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 485 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 177 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian COVID-19 aiheuttamasta taloudellisesta tilanteesta, joka lisää asumistuen tarvetta.


2020 II lisätalousarvio 177 000 000
2020 talousarvio 1 485 400 000
2019 tilinpäätös 1 477 300 000
2018 tilinpäätös 1 492 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 177 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio -80 000 000
2020 II lisätalousarvio 177 000 000
2020 talousarvio 1 485 400 000
2019 tilinpäätös 1 477 300 000
2018 tilinpäätös 1 492 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

(55.) Elatustuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perhe-etuuksien yhdistäminen (siirto momentille 33.10.50) -218 500
Tarvearvion muutos 2 100
Yhteensä -216 400

2019 talousarvio 216 400 000
2018 tilinpäätös 208 899 755

56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 50 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa:Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tulkkauksen tarpeen lisääntyminen 100
Yhteensä 100

2020 talousarvio 50 800 000
2019 talousarvio 50 700 000
2018 tilinpäätös 45 641 598

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 50 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 672 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa:Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aktiivimallin leikkurin poisto (HO 2019) -8 000
Elatustuen korottaminen 7 eurolla (HO 2019) -700
Kuntoutusraha nuoren osallistumistulona -2 300
Lapsilisän yh-korotuksen nosto 10 eurolla (HO 2019) -3 100
Lapsilisän yh-korotus niin, että siitä hyötyvät myös toimeentulotukiasiakkaat (HO 2019) 4 600
Perusturvan korotus (HO 2019) -6 400
Pienten eläkkeiden korottaminen (HO 2019) -5 300
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki -1 810
Tarvearvion muutos -56 190
Yhteensä -79 200

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 672 700 000
2019 talousarvio 751 900 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 672 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 169 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian COVID-19 aiheuttamasta lisämäärärahan tarpeesta.


2020 II lisätalousarvio 169 300 000
2020 talousarvio 672 700 000
2019 tilinpäätös 693 000 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 169 300 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu toimeentulotuen määräaikaisesta parantamisesta ajalle 1.8.—31.12.2020.


2020 IV lisätalousarvio 60 000 000
2020 II lisätalousarvio 169 300 000
2020 talousarvio 672 700 000
2019 tilinpäätös 693 000 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Momentille ehdotetaan 60 milj. euron määrärahaa toimeentulotuen määräaikaiseen parantamiseen. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 105/2020 vp) annettiin eduskunnalle 17.6.2020, mutta esitys liittyy vasta syksyllä 2020 annettavaan lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Em. määräraha poistetaan siksi tässä vaiheessa talousarviosta.

Valiokunta toteaa, että käsittelyn siirtyminen ei vaikuta etuuden saajien asemaan, sillä em. esityksen mukaista tukea on tarkoitus myöntää ensimmäisen kerran vasta syyskuulta 2020, ja tuen ensimmäinen maksupäivä on syyskuun lopussa.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että seuraava lisätalousarvioesitys annetaan niin, että tarvittava määräraha on käytettävissä lain voimaantullessa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 85 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio -85 000 000
2020 II lisätalousarvio 169 300 000
2020 talousarvio 672 700 000
2019 tilinpäätös 693 000 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 85 000 000 euroa.

58. Määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus (siirtomääräraha 2 v)

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain mukaisten valtion menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Korvauksella on tarkoitus tukea yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja perheiden taloudellista asemaa tilanteessa, jossa koronavirusepidemian rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana ja ovat edelleen perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020.


2020 V lisätalousarvio 60 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain mukaisten valtion menojen maksamiseen.

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 438 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

Selvitysosa:Sosiaaliturvarahastojen osuudet Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyvät Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on arviolta 48 %, sairausvakuutusrahaston osuus 40 % ja kansaneläkerahaston osuus 12 % vuonna 2020. Valtio rahoittaa 43,6 % sairausvakuutusrahaston toimintakuluista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut 274 600 000
Sairausvakuutusrahaston toimintakulut 96 900 000
Kansaneläkerahaston toimintakulut 66 700 000
Yhteyspisteen toimintakulut 700 000
Yhteensä 438 900 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkekulujen kasvu 1 900
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset (kiky) 3 100
Liikkumavara 4 000
Opiskelijoiden terveydenhuolto -860
Palkantarkistukset 7 800
Pysyvät resurssitarpeet 9 326
Sairaanhoitoetuuksien rahoitusosuuksien muutos (siirto momentilta 33.30.60) 31 700
Toimitilojen perusparannukset 4 300
JTS-miljardin tuottavuussäästö -125
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1
Yhteensä 61 140

2020 talousarvio 438 900 000
2019 II lisätalousarvio 15 000 000
2019 talousarvio 377 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 440 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 400 000 euroa talousarvioesityksen 438 900 000 euroon nähden aiheutuu välttämättömistä tietoturvan kehittämistoimenpiteistä.


2020 talousarvio 440 300 000
2019 II lisätalousarvio 15 000 000
2019 talousarvio 377 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 440 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yrittäjille laajennetun työttömyysturvan sekä viitaten momentin 33.20.52 selvitysosaan, lisätalousarvioesitykseen liittyvän työttömyysturvalain väliaikaisen muuttamisen vaikutuksista hakemusmääriin ja asiakaspalveluun.

Etuushakemusten arvioidaan lisääntyvän sairaus- ja tartuntatautipäivärahojen osalta sekä työttömyysturvan, asumistuen ja perustoimeentulotuen osalta koronavirusepidemian COVID-19 aikana.


2020 II lisätalousarvio 41 000 000
2020 talousarvio 440 300 000
2019 tilinpäätös 392 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu etuusohjelmien asiointipalvelun kehittämistoimenpiteistä.


2020 VII lisätalousarvio 4 000 000
2020 II lisätalousarvio 41 000 000
2020 talousarvio 440 300 000
2019 tilinpäätös 392 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys seitsemännen lisätalousarvioesityksen 4 000 000 euroon nähden on 10 000 000 euroa, josta 4 000 000 euroa aiheutuu välttämättömistä ja kiireellisistä etuuskäsittelyjärjestelmän parantamistoimenpiteistä ja 6 000 000 euroa Kelan kriittisen infrastruktuurin huoltovarmuuden parantamisesta.


2020 VII lisätalousarvio 14 000 000
2020 II lisätalousarvio 41 000 000
2020 talousarvio 440 300 000
2019 tilinpäätös 392 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa.