Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Säteilyturvakeskuksen tulee aloittaa toimenpiteet, joilla alas ajetun tutkimuksen uudelleen käynnistäminen voidaan varmistaa. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja siirtyviä määrärahoja tulee tähän tarkoitukseen suunnata. Jo aloitettua verkottumista Cores-yhteistyön puitteissa muiden suomalaisten säteilyturvallisuustutkijoiden kanssa tulee tukea.

Säteilyturvakeskuksen tulee käynnistää toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa uuden säteilylain (859/2018) mukainen omavalvonta-aikaan siirtyminen. Säteilyturvallisuuden valvonta tulee muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan tapaan muuttumaan vanhakantaisesta tarkastustoiminnasta omavalvontaan. Tämä tarkoittaa työtapojen perusteellista muutosta niin valvojalta kuin valvottavaltakin.

Säteilyturvakeskuksen tulee valppaana huomioida työssään tekniikan kehitys. Uudet tekniikat yleistyvät ja ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttö lisääntyy jatkuvasti ja uusilla tekniikoilla voi olla ei-toivottuja vaikutuksia säteilyturvallisuudelle niin terveydenhuollossa kuin kuluttajilla myytäville palveluille.

Säteilyturvakeskus jatkaa valvonnan ja sisäisten prosessien digitalisointia varmistaen näin uuden tekniikan mahdollisuudet parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua.

Säteilyturvakeskus varmistaa riittävät voimavarat, joilla valmistellaan muuttoa nykyisistä toimitiloista Vantaan Jokiniemeen vuoden 2022 kesällä. Säteilyturvakeskuksen tulee varmistaa toiminnan tehokkuudella, että vuokrakustannusten nousu ei johda vastaavasti nettobudjetoidun valvonnan kulujen kohtuuttomaan nousuun.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
htv 2019
varsinainen talousarvio
htv 2020
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 10 728 93 11 587 97 14 235 98
Maksullinen toiminta 27 822 222 28 313 220 27 900 218
Yhteisrahoitteinen toiminta 528 7 500 7 500 7
Yhteensä 39 078 322 40 400 324 42 635 323

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
htv 2019
arvio
htv 2020
arvio
htv
             
Ydinenergia 21 354 91 21 500 91 22 015 89
Säteilytoiminta 6 126 25 6 200 25 6 475 25
Valmiustoiminta 2 252 7 2 300 7 2 590 7
Tutkimus ja kehitys 1 200 5 1 600 7 1 992 8
Asiantuntijapalvelut 3 765 14 4 200 12 4 483 12
Viestintä 1 247 5 1 400 5 1 590 5
Ympäristö 3 134 9 3 200 9 3 490 9
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät   107   107   107
Lomat   59   61   61
Yhteensä 39 078 322 40 400 324 42 635 323

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 39 078 40 400 42 635
Bruttotulot 28 350 28 813 28 400
Nettomenot 10 728 11 587 14 235
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 815    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 485    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 17 664 21 396 21 265
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 817 21 396 21 265
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -153 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 3 293 589 635
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 987 589 635
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 306 - -
Kustannusvastaavuus, % 110 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 77 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 122 150 150
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 57 - -
Tuotot yhteensä 256 250 250
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 548 500 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -292 -250 -250
Omarahoitusosuus, % 53 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja TÅ¡ernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen leikkauksen palautus 3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
JTS-miljardin tuottavuussäästö -44
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 125
Palkkausten tarkistukset -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 28
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -400
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -24
Tasomuutos -3
Yhteensä 2 648

2020 talousarvio 14 235 000
2019 talousarvio 11 587 000
2018 tilinpäätös 11 397 739

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 43 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 43 000
2020 talousarvio 14 235 000
2019 tilinpäätös 11 587 000
2018 tilinpäätös 11 397 739

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 43 000 euroa.