Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

02. ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteistä valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista ja oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomainen ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valvontalaitosten toiminta kohdistuu hallituskauden strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
 • — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Vaikuttavuus

 • — yhdenvertaisuuden, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien sekä lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
 • — valvonnan painopiste on turvallisuutta, palveluiden järjestämistä ja omavalvontaa edistävässä ennakoivassa, riskiperusteisessa sekä laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän toiminnan valvonnassa.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Säteilyturvakeskuksen tulee aloittaa toimenpiteet, joilla alas ajetun tutkimuksen uudelleen käynnistäminen voidaan varmistaa. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja siirtyviä määrärahoja tulee tähän tarkoitukseen suunnata. Jo aloitettua verkottumista Cores-yhteistyön puitteissa muiden suomalaisten säteilyturvallisuustutkijoiden kanssa tulee tukea.

Säteilyturvakeskuksen tulee käynnistää toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa uuden säteilylain (859/2018) mukainen omavalvonta-aikaan siirtyminen. Säteilyturvallisuuden valvonta tulee muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan tapaan muuttumaan vanhakantaisesta tarkastustoiminnasta omavalvontaan. Tämä tarkoittaa työtapojen perusteellista muutosta niin valvojalta kuin valvottavaltakin.

Säteilyturvakeskuksen tulee valppaana huomioida työssään tekniikan kehitys. Uudet tekniikat yleistyvät ja ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttö lisääntyy jatkuvasti ja uusilla tekniikoilla voi olla ei-toivottuja vaikutuksia säteilyturvallisuudelle niin terveydenhuollossa kuin kuluttajilla myytäville palveluille.

Säteilyturvakeskus jatkaa valvonnan ja sisäisten prosessien digitalisointia varmistaen näin uuden tekniikan mahdollisuudet parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua.

Säteilyturvakeskus varmistaa riittävät voimavarat, joilla valmistellaan muuttoa nykyisistä toimitiloista Vantaan Jokiniemeen vuoden 2022 kesällä. Säteilyturvakeskuksen tulee varmistaa toiminnan tehokkuudella, että vuokrakustannusten nousu ei johda vastaavasti nettobudjetoidun valvonnan kulujen kohtuuttomaan nousuun.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
htv 2019
varsinainen talousarvio
htv 2020
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 10 728 93 11 587 97 14 235 98
Maksullinen toiminta 27 822 222 28 313 220 27 900 218
Yhteisrahoitteinen toiminta 528 7 500 7 500 7
Yhteensä 39 078 322 40 400 324 42 635 323

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
htv 2019
arvio
htv 2020
arvio
htv
             
Ydinenergia 21 354 91 21 500 91 22 015 89
Säteilytoiminta 6 126 25 6 200 25 6 475 25
Valmiustoiminta 2 252 7 2 300 7 2 590 7
Tutkimus ja kehitys 1 200 5 1 600 7 1 992 8
Asiantuntijapalvelut 3 765 14 4 200 12 4 483 12
Viestintä 1 247 5 1 400 5 1 590 5
Ympäristö 3 134 9 3 200 9 3 490 9
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät   107   107   107
Lomat   59   61   61
Yhteensä 39 078 322 40 400 324 42 635 323

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 39 078 40 400 42 635
Bruttotulot 28 350 28 813 28 400
Nettomenot 10 728 11 587 14 235
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 815    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 485    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 17 664 21 396 21 265
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 817 21 396 21 265
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -153 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 3 293 589 635
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 987 589 635
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 306 - -
Kustannusvastaavuus, % 110 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 77 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 122 150 150
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 57 - -
Tuotot yhteensä 256 250 250
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 548 500 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -292 -250 -250
Omarahoitusosuus, % 53 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja TÅ¡ernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen leikkauksen palautus 3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
JTS-miljardin tuottavuussäästö -44
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 125
Palkkausten tarkistukset -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 28
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -400
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -24
Tasomuutos -3
Yhteensä 2 648

2020 talousarvio 14 235 000
2019 talousarvio 11 587 000
2018 tilinpäätös 11 397 739

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 43 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 43 000
2020 talousarvio 14 235 000
2019 tilinpäätös 11 587 000
2018 tilinpäätös 11 397 739

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 43 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 628 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
 • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kliinisistä lääketutkimuksista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 17 754 15 940 15 393
Bruttotulot 6 065 4 000 3 765
Nettomenot 11 689 11 940 11 628
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 380    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 712    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 418 4 800 4 965
— muut tuotot - 400 -
Tuotot yhteensä 7 418 5 200 4 965
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 353 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 334 3 700 3 565
— osuus yhteiskustannuksista 2 048 1 500 1 400
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 382 5 200 4 965
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 36 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2018
toteutuma
2019
ennuste
2020
ennuste
2019/2020
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 311 20 000 20 000 0,0
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset 21 401 10 000 10 000 0,0
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 1 426 1 450 1 500 3,5
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 742 970 970 0,0
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintaympäristön muutoksessa, Sote-uudistuksen ja Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan valmistelun raukeamisen jälkeinen tilanne edellyttää johdolta uudenlaista suunnan näyttöä sekä henkilöstön sitouttamista päivitettyihin tavoitteisiin. Viraston perustehtävien ohella on Luova-valmisteluun viime vuosina panostettu merkittävällä työpanoksella, nyt vapautuvaa resurssia kohdennetaan viraston perustehtäviin sekä oman toiminnan kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu entisestään viraston toiminnan jatkuessa.

Yhteistyö kaikkien Luovan valmistelutyöhön osallistuneiden ministeriöiden ja virastojen kanssa on luonut hyvät asiantuntijaverkostot ja tiiviin yhteistyön. Toimintaympäristön muutoksessa on tärkeää vahvistaa nykyisiä asiantuntijavoimavaroja, hyödyntää verkostoja ja tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä kohti uusia tarpeita. Tätä toteutetaan hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Muutosta edesauttaa toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä, virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut sekä jatkuva muutostilanne ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan, esimiestyötä tuetaan virastolle räätälöidyllä valmennuksella. Johto ja esimiehet kiinnittävät yhä enemmän huomiota esimiestyöhön, työtehtävien organisointiin ja henkilöstön tukemiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tuetaan joustavia etätyökäytäntöjä kehittämällä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -800
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 200
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (-4 htv) (siirto momentille 33.02.06) -280
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (siirto momentille 33.02.06) -700
Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistaminen 240
Varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistaminen 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
JTS-miljardin tuottavuussäästö -23
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 145
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -28
Palkkausten tarkistukset -24
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 33
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -140
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -28
Yhteensä -312

2020 talousarvio 11 628 000
2019 I lisätalousarvio 280 000
2019 talousarvio 11 940 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 028 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen 11 628 000 euroon nähden liittyy uuden TUKIJA:n toiminnan suunnitteluun ja toimintamenoihin.


2020 talousarvio 12 028 000
2019 IV lisätalousarvio 120 000
2019 I lisätalousarvio 280 000
2019 talousarvio 11 940 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset vanhuspalvelujen puutteista ja epäkohdista ovat kasvaneet, ja myös palvelujen tuottajien määrä on lisääntynyt, mikä on lisännyt valvontaviranomaisten työtä tuntuvasti. Valvontaviranomaisten resursseja lisättiin vuoden 2019 ensimmäisessä lisätalousarviossa (HE 323/2018 vp), jolloin vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavaroja vahvistettiin.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valvontaresurssien riittävyyttä seurataan ja arvioidaan, sillä valvottavien yksiköiden määrä on lisääntynyt, kuten myös ilmoitusten ja esille tulleiden epäkohtien määrä. Vanhuspalvelujen riittävyyttä, laatua ja omavalvontaa on voitava valvoa systemaattisesti sekä palveluasumisen että kotihoidon osalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 028 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 140 000 euroa aiheutuu tupakkalain maksulliseen toimintaan liittyvistä henkilöstömenoista (2 htv).

Aluehallintovirastojen perimät yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutuottajien vuosimaksut ovat tuloutuksen muutoksen vuoksi ohjautuneet vuoden 2020 alusta tulomomentille 11.19.09. Vastaava osuus 590 000 euroa lisätään Valviran toimintamenoihin.


2020 IV lisätalousarvio 730 000
2020 talousarvio 12 028 000
2019 tilinpäätös 12 340 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 39 000
2020 IV lisätalousarvio 730 000
2020 talousarvio 12 028 000
2019 tilinpäätös 12 340 000
2018 tilinpäätös 11 021 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 104 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — tuottavuuden parantaminen toimintatapojen uudistamisella ja prosessien tehostamisella
 • — lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointitoiminnan (HTA-toiminta) vahvistaminen
 • — lääketietovarannon kehittäminen
 • — EU-lainsäädännön valmisteluun ja implementointiin osallistuminen
 • — Fimeaan siirtyvien terveysteknologian valvontatehtävien häiriötön haltuunotto, uusiin tehtäviin varautuminen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
 • — vaikuttavuuden parantaminen lääkitysturvallisuus- ja valvontatoiminnassa lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä ja ennakoivaa ohjausta
 • — lääkeinnovaatioiden ja -tutkimuksen edistäminen ohjauksen ja valvonnan keinoin
 • — varautuminen kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten vaatimuksiin
 • — tiedon tuottaminen rationaalisen lääkehoidon ja lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 88,7 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 82,5 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
Maksullinen toiminta 223 241 241
Ei-maksullinen toiminta 27 29 43
Yhteensä 250 270 284

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 25 704 28 582 30 176
Bruttotulot 23 541 24 830 25 072
Nettomenot 2 163 3 752 5 104
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 879    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 841  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Budjettirahoitus 3 107 3 752 5 104
       
Maksullisen toiminnan tuotot 23 541 24 830 25 072
— julkisoikeudelliset suoritteet 21 281 22 500 22 742
— liiketaloudelliset suoritteet 18 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 1 920 2 080 2 080
Muut tuotot 322 250 250
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 3 879 - -
Yhteensä 30 527 28 582 30 176

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 21 281 22 500 22 742
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 195 13 725 13 872
— osuus yhteiskustannuksista 11 151 8 775 8 870
Kustannukset yhteensä 23 346 22 500 22 742
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 065 - -
Kustannusvastaavuus, % 91 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 920 2 080 2 080
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 987 1 335 1 335
— osuus yhteiskustannuksista 674 745 745
Kustannukset yhteensä 1 661 2 080 2 080
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 259 - -
Kustannusvastaavuus, % 116 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,67 > 3,7 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 8,2 < 7,5 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (4 htv) (siirto momentilta 33.02.05) 280
Kertaluonteisen leikkauksen palautus 500
Lääkehoitojen arviointitoiminnan voimavarojen vahvistaminen 150
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (siirto momentilta 33.02.05) 700
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -470
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 370
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 42
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -3
Palkkausten tarkistukset -7
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 10
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -200
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
Yhteensä 1 352

2020 talousarvio 5 104 000
2019 talousarvio 3 752 000
2018 tilinpäätös 3 125 357

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 104 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 800 000 euroa aiheutuu pandemiatilanteen edellyttämästä lääkehuollon turvaamisesta ja 100 000 euroa ICT-palveluiden kapasiteetin ja toimivuuden varmistamisesta.


2020 II lisätalousarvio 1 900 000
2020 talousarvio 5 104 000
2019 tilinpäätös 3 752 000
2018 tilinpäätös 3 125 357

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 15 000
2020 II lisätalousarvio 1 900 000
2020 talousarvio 5 104 000
2019 tilinpäätös 3 752 000
2018 tilinpäätös 3 125 357

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteena on osaltaan vaikuttaa työpaikkojen turvallisuuden johtamiseen ja työolosuhteisiin siten, että työpaikkatapaturmat, ammattitaudit, haitallinen kuormitus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähenevät. Lisäksi työsuojelun vastuualueiden toiminnalla vaikutetaan myös siihen, että työsuhteen ehtoja noudatetaan paremmin ja harmaan talouden määrä vähenee.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Varmistaakseen toimintansa asiakaslähtöisyyden työsuojeluhallinto antaa seuraavan palvelulupauksen:

Työsuojelun vastuualueet toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa. Työsuojelun vastuualueiden toiminta on riippumatonta, puolueetonta ja asiantuntevaa. Kaikilta toimialoilta ja työpaikoilta tulevaan asiakaskysyntään vastataan kattavasti sovittuja toimitus- ja saatavuusaikoja noudattaen. Työsuojelun vastuualueet kehittävät toimintaansa keräämäänsä asiakaspalautetta hyödyntäen.

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat viranomaisaloitteista toimintaa pääasiassa sellaisiin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin, joihin liittyen on havaittu esiintyvän merkittävimpiä riskejä. Tavoitteena on, että työsuojeluvalvonta tukee ja edistää työpaikan omaa turvallisuustoimintaa. Valvonnalla varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Valvonnan kohteena oleviin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin liittyen määritellään ne valvonnan keinot, joita yhdistelemällä viranomaistoiminnalle saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Sen varmistamiseksi, että valvonta tavoittaa ne työnantajat, jotka pyrkivät tietoisesti välttelemään työnantajavelvoitteidensa täyttämistä, varmistetaan riittävä työpaikkatarkastusten kattavuus.

Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Kokonaistarkastusmäärä 26 420 27 500 27 500

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue 2018
toteutuma
%-osuus htv 2019
tavoite
%-osuus htv 2020
tavoite
%-osuus htv
                   
Viranomaisaloitteinen toiminta 18 861 78 311 16 016 65 266 17 009 65 283
Asiakasaloitteinen toiminta 3 144 13 52 4 504 18 73 4 710 18 78
Hallinto- ja tukitoiminnot 2 176 9 36 4 255 17 69 4 448 17 74
Yhteensä 24 181 100 399 24 775 100 408 26 167 100 435
Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojeluvalvonta on riskiperusteista. Työsuojelun vastuualueet käyttävät vaikutuksia aikaansaavia ja yhtenäisiä valvontaotteita ja -menetelmiä. Vastuualueiden yhteistyöllä, viranomaisten välisellä tietojen vaihdolla ja hyvien käytäntöjen levittämisellä varmistetaan vaikuttava työsuojeluvalvonta.

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä tukevat tehokkaasti työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 24 461 24 945 26 337
Bruttotulot 280 170 170
Nettomenot 24 181 24 775 26 167
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 251    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 394    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Työsuojeluvalvonnan ja ulkomaisen työvoiman valvonnan resurssien lisääminen (HO 2019) 1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -131
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 392
Palkkausten tarkistukset -65
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 90
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -311
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -78
Tasomuutos -5
Yhteensä 1 392

2020 talousarvio 26 167 000
2019 talousarvio 24 775 000
2018 tilinpäätös 24 324 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 26 167 000
2019 tilinpäätös 24 775 000
2018 tilinpäätös 24 324 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tietolupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietoluvan saajat maksavat luvista maksun ja tarvitsemistaan palveluista, kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden ja lupaviranomaisen ohjausryhmän päätösten mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden. Tietolupaviranomaisen tehtävistä säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Toiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet nelivuotiskaudelle 2020—2023:

 • — lupaviranomaisen neuvontapalvelun sekä lupaprosessin sekä tietojen kokoamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoluvan edellyttämän tutkimuksen eettisen käsittelyn liittäminen osaksi lupaprosessia
 • — kansallisen sähköisen käyttöportaalin ja lupakäsittelyn asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto tietojen yhdistämis- ja luovutuspalvelun sekä koodiavainten säilytyspalvelun kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön kehittäminen tietojen luovuttamiseksi
 • — lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet lupaviranomaisen ohjausryhmän esitysten pohjalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
esitys
   
Bruttomenot 5 250
Bruttotulot 50
Nettomenot 5 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluontoiset investoinnit 3 000
Toimintamenot 1 500
Yleiskustannukset hallinnon tukipalveluihin ja infrastruktuuriin 700
Yhteensä 5 200

2020 talousarvio 5 200 000
2019 I lisätalousarvio 2 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 10 491 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen

4) oikeuslääketieteellisen ruumiin avaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

5) oikeuslääkäreille virka-ajan ulkopuolella tehtävästä päivystyksestä aiheutuvien päivystyspalkkioiden tai -palkkojen maksamiseen enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasti sekä muiden päivystystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Vuonna 2018 oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehtiin 8 551, vuonna 2019 arvioidaan tehtävän 8 100 ja vuonna 2020 arviolta 8 000 ruumiinavausta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista maksettavien palkkioiden ja korvausten korottaminen 244
Yhteensä 244

2020 talousarvio 10 491 000
2019 talousarvio 10 247 000
2018 tilinpäätös 10 668 257

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 10 941 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 10 491 000 euroon nähden on 450 000 euroa, mistä 400 000 euroa aiheutuu poliisin tilaamien ruumiiden kuljetusten menojen kasvusta sekä poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutkimusten määrän lisääntymisestä ja 50 000 euroa siirrosta momentilta 26.10.01 Ahvenanmaan poliisin tilaamien ruumiiden kuljettamisen menoihin.


2020 talousarvio 10 941 000
2019 IV lisätalousarvio 391 000
2019 talousarvio 10 247 000
2018 tilinpäätös 10 668 257

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 10 941 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen

4) oikeuslääketieteellisen ruumiin avaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

5) oikeuslääkäreille virka-ajan ulkopuolella tehtävästä päivystyksestä aiheutuvien päivystyspalkkioiden tai -palkkojen maksamiseen enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasti sekä muiden päivystystoiminnan menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 10 941 000
2019 tilinpäätös 10 118 220
2018 tilinpäätös 10 668 257

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 550 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu poliisien tilaamien ruumiiden kuljetusten menojen kasvusta, poliisien määräämien oikeuslääketieteellisten tutkimusten menojen lisäyksestä sekä oikeuslääkinnän Turun ja Helsingin toimipisteiden kasvaneista kustannuksista liittyen koronapandemiaan.


2020 VII lisätalousarvio 1 550 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 10 941 000
2019 tilinpäätös 10 118 220
2018 tilinpäätös 10 668 257

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 550 000 euroa.