Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              43. Yritysten kustannustuki
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään 150 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen käytettäväksi koronaviruksen johdosta perustettavaan vakautusohjelmaan ja muuhun yritystoiminnan vakauttamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitus käyttää uuden vakautusohjelman perustamiseen. Vakautusohjelman kautta sijoituksia kohdennettaisiin koronaviruksen johdosta äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin yrityksiin. Yrityksillä tulee olla jatkossakin kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja sijoituksilla pyritään varmistamaan kohdeyritysten toiminnan jatkuvuus. Lisämääräraha kohdennetaan ensisijaisesti vakautusohjelman kautta sellaisiin yrityksiin, jotka eivät ole Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusportfoliossa. Yksittäisen sijoituksen enimmäiskoko olisi 10 000 000 euroa. Tarvittaessa rahoitusta voitaisiin kohdentaa myös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistamiin yhtiöihin, jotka ovat joutuneet koronakriisin johdosta taloudellisiin vaikeuksiin.

Määräraha on tarkoitus palauttaa takaisin valtiolle, kun Suomen Teollisuussijoitus Oy on irtautunut vakautusohjelman kautta tehdyistä sijoituksista. Palautettavan määrärahan suuruus riippuu vakautusohjelman kautta tehtyjen sijoitusten tuotosta.


2020 II lisätalousarvio 150 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään 150 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen käytettäväksi koronaviruksen johdosta perustettavaan vakautusohjelmaan ja muuhun yritystoiminnan vakauttamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronaepidemian johdosta perustetun vakautusohjelman laajentamisesta sekä alku- ja kasvuvaiheen ja midcap-yritysten rahoitusjärjestelyiden ja pääomasijoitusrahastojen toimintakyvyn varmistamisesta.

Vakautusohjelman kautta sijoituksia kohdennetaan koronaviruksen johdosta äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin yrityksiin, joiden liikevaihto vuodessa on yli 10 milj. euroa. Yrityksillä tulee olla jatkossakin kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja sijoituksilla pyritään varmistamaan kohdeyritysten toiminnan jatkuvuus.

Rahoitusta käytettäisiin nopean kasvun ja skaalautumisen yrityksiin sekä voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun tähtääviin yrityksiin, jotka eivät vielä ole pääomasijoituksen kohteena. Toimilla pyritään varmistamaan rahoitusjärjestelyjen toteutuminen kansainvälisten sijoittajien vetäytyessä kotimarkkinoilleen ja pääomasijoitettujen yritysten siltarahoitukseen suunniteltujen rahoitusjärjesteltyjen lykkääntyessä koronakriisin johdosta.

Pääomasijoitusrahastoihin kohdentuvia toimenpiteitä olisivat rahastojen toimintakyvyn varmistaminen maksukyvyttömyystilanteissa, rahoitusten rahoituskapasiteetin nostaminen ja tarvittaessa kriisiyritysten tukemiseen erikoistuneiden rahastojen muodostaminen.

Määräraha on tarkoitus palauttaa takaisin valtiolle, kun Suomen Teollisuussijoitus Oy on irtautunut sijoituksista. Palautettavan määrärahan suuruus riippuu tehtyjen sijoitusten tuotosta.


2020 IV lisätalousarvio 250 000 000
2020 II lisätalousarvio 150 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä (Tesi) pääomitetaan 250 milj. eurolla. Määräraha käytetään vakautusrahoitusohjelman lisäpääomitukseen, nopeasti kasvaviin yrityksiin (ns. venture capital -rahoitus) ja suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin varautumalla korvaamaan rahastosijoittajien mahdollisista vetäytymisistä aiheutuvaa vajetta.

Tesi käynnisti vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa myönnetyllä 150 milj. euron lisärahoituksella vakautusohjelman, jonka kautta tuetaan osakesijoituksin ja vaihtovelkakirjalainoin koronakriisin johdosta tilapäisiin vaikeuksiin joutuneita keskisuuria yrityksiä. Valiokunta pitää tarpeellisena, että vakautusrahoitusohjelman kautta edelleen autetaan elinkelpoisia yrityksiä selviytymään koronakriisin aiheuttamien vaikeuksien yli. Tärkeää on estää tarpeettomia konkursseja ja turvata elinkelpoisissa yrityksissä olevat työpaikat ja näin minimoida kansantaloudelle aiheutuvia ongelmia. Valiokunta pitää myös kannatettavana, että määrärahan kohdentamisella pyritään vahvistamaan strategisesti tärkeitä toimintoja ja toimialoja, jotka liittyvät esim. terveydenhuoltoon, huoltovarmuuteen ja kriittiseen infrastruktuuriin. Lisäksi valiokunta painottaa avoimuuden merkitystä osakeomistusten osalta.

Valiokunta korostaa, että rahoituksen kohteena olevien uusien ja nopeasti kasvavien yritysten selviäminen koronakriisistä on tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeätä. Ne ovat keskeisessä roolissa talouden rakenteiden uudistajina ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistajina kansainvälisillä markkinoilla. Nämä yritykset ovat myös tärkeitä kestävän kehityksen kannalta sekä ilmastoon, vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen.