Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              43. Yritysten kustannustuki
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

43. Yritysten kustannustuki (arviomääräraha)PDF-versio

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään 300 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan kustannustuen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin. Tukea myönnetään yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut merkittävästi koronapandemiasta johtuen ja joilla on ollut vaikeuksia sopeuttaa liiketoimintaansa ja kustannuksiaan nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön. Kustannustukea voitaisiin myöntää myös liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille.

Tuen piiriin luetaan toimialat, joiden yritysten myynti on keskimäärin vähintään 10 % vähemmän kuin vertailuajankohtana 1.3.—30.6.2019. Toimialat nimetään valtioneuvoston asetuksessa.

Muut koronapandemian johdosta myönnetyt tuet vaikuttavat kustannustuen määrään vähentävästi.

Muiden Covid19-pandemian johdosta käyttöönotettujen yritystukien vähentävä vaikutus kustannustukeen (%)

   
Ravitsemisyrittäjien tuki 100
Yksinyrittäjien tuki 100
Business Finlandin kehittämistuki 70
ELY-keskusten kehittämistuki 70
Muu COVID19-pandemian vaikutuksia lievittävä tuki 100

Tuen tarve ja määrä arvioidaan pandemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Kustannusten lisäksi tuen perusteena olisi koronapandemian aiheuttama liikevaihdon merkittävä lasku. Kustannustukea voidaan myöntää kahden kuukauden ajalta enintään 500 000 euroa yrityksille sekä liiketoimintaa harjoittaville säätiöille ja yhdistyksille, joiden keskimääräinen liikevaihto on 1.4.—31.5.2020 laskenut vähintään 30 % vuoden 2019 vertailuajankohdan (1.3.—30.6.2019) keskimääräisestä liikevaihdosta.


2020 IV lisätalousarvio 300 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Hallitus esittää yritysten kustannustukeen 300 milj. euron määrärahaa, joka on tarkoitettu koronaepidemian aiheuttamien liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseen (TaVM 14/2020 vp — HE 91/2020 vp). Koronakriisin pitkittyessä on todettu, että nykyiset tuet eivät riittävällä tavalla kohdistu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja koronasta kärsiville toimialoille. Uusi kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut merkittävästi koronapandemiasta johtuen ja joilla on ollut vaikeuksia sopeuttaa liiketoimintaansa ja kustannuksiaan nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön. Valiokunta pitää tukimuotoa hyvänä, koska sillä on tarkoitus estää konkursseja ja työpaikkojen menetyksiä. Tuki edesauttaa myös yritysten toipumista koronakriisistä ja ehkäisee lomautusten muuttumisen irtisanomisiksi.

Valtioneuvosto on aiemmin linjannut, että ELY-keskusten ja Business Finlandin yrityksille myöntämien koronahäiriötilanteen kehittämisavustusten haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Valiokunta pitää järjestelyä hyvänä, mutta painottaa, että huomiota tulee kiinnittää tukien päällekkäisyyksiin ja tukien yhteensovituksen tulee tapahtua yhdenmukaisin perustein. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että tuen maksatus on sujuvaa ja että hakemusten käsittelyssä noudatetaan tasapuolisuutta.

Valiokunta tuo esiin huolensa siitä, että toimialakohtainen neutraalisuus ei toteudu ja että edelleen on yrittäjiä, kuten osa-aikaiset yrittäjät ja tapahtumatuotannon freelancerit, jotka eivät ole yritystukien piirissä. He ovat työttömyystuen piirissä, mutta eivät saa kustannustukea tai yksinyrittäjien tukea yrityskulujensa kattamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään 300 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan kustannustuen maksamiseen.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu yritysten kustannustuen menoarvion pienenemisestä.


2020 V lisätalousarvio -30 000 000
2020 IV lisätalousarvio 300 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 410 000 000 euroa.

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yritysten määräaikaisen kustannustuen toisen hakukierroksen toteuttamisesta. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksen joustamattomiin liiketoiminnan kuluihin ja menetyksiin. Tuen piiriin luetaan toimialat, joiden yritysten liikevaihto on vähintään 10 % vähemmän kuin vertailuajankohtana 1.6.—31.10.2019. Toimialat nimetään valtioneuvoston asetuksessa.

Kustannustukea voidaan myöntää viiden kuukauden ajalta enintään 500 000 euroa yrityksille sekä liiketoimintaa harjoittaville säätiöille ja yhdistyksille, joiden keskimääräinen liikevaihto on laskenut tukikaudelta 1.6.2020—31.10.2020 vähintään 30 % vuoden 2019 vertailuajankohdan (1.6.—31.10.2019) keskimääräisestä kuukausikohtaisesta liikevaihdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (508/2020) annetun lain muuttamisesta.


2020 VII lisätalousarvio 410 000 000
2020 V lisätalousarvio -30 000 000
2020 IV lisätalousarvio 300 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2020 vp (24.11.2020)

Momentille esitetään lisäystä 410 milj. euroa.

Yritysten kustannustukeen on aiemmin osoitettu valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa (VaVM 13/2020 vp — HE 88/2020 vp, HE 97/2020 vp) 300 milj. euroa. Kustannustukea on voitu myöntää Suomessa toimiville yrityksille koronapandemiasta aiheutuvien liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseen. Tuen suuruus on määräytynyt yrityksen vaikeasti sopeutettavien kustannusten sekä liikevaihdon laskun perusteella.

Hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (TaVM 33/2020 vp — HE 205/2020 vp). Lainmuutoksen tavoitteena on turvata koronapandemian pitkittyessä edelleen yritysten maksuvalmiutta ja yritystoiminnan jatkuvuutta. Tuen on tarkoitus kohdistua pandemiasta eniten kärsineisiin toimialoihin. Ensimmäisestä hausta jäi käyttämättä 140 milj. euroa, joten nyt kyseessä olevaan kustannustuen toiseen hakuvaiheeseen olisi käytettävissä yhteensä 550 milj. euroa.

Koronapandemian vaikutukset yritystoiminnalle ovat olleet merkittävät. Koronapandemian edelleen jatkuessa ja sen aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien pitkittyessä valiokunta katsoo, että on yhä tarvetta kustannustuen kaltaiselle yleiselle ja määräaikaiselle tuelle, joka kohdistuu yritysten vaikeasti sopeutettavien kulujen korvaamiseen.

Valiokunta painottaa tukien vaikuttavuuden ja työllisyysvaikutusten järjestelmällistä seurantaa ja arviointia ja pitää myönteisenä, että työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhteistyössä yritystukien tutkimusjaoston kanssa koronatukien tarkastus- ja arviointisuunnitelman vuosille 2020—2023.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 410 000 000 euroa.

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.