Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              52. (32.40.52) Palkkaturva
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

64. (32.50.64) EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 410 166 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020" Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (EAY) ja Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosion (ENI CBC) valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) edellä mainittujen ohjelmien toteutukseen liittyvän teknisen avun sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan ohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 250 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

4) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 neuvoston asetuksen 1083/2006 98—102 artiklan (rahoitusoikaisut) ja EU:n ohjelmakauden 2014—2020 neuvoston asetuksen 1303/2013 143—147 artiklan (rahoitusoikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen

5) vähävaraisimmille suunnatun Eurooppalaisen avun rahastosta osarahoitettavan ohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

6) ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeen toteuttamisen kannalta perusteltua.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtuus

Mikäli vuoden 2019 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2020.

Selvitysosa:Määrärahasta yhteensä 224 131 000 euroa on tarkoitus käyttää EU:n rakennerahastojen rahoitusosuuden maksatuksiin ja 186 035 000 euroa valtion rahoitusosuuden maksatuksiin.

Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston toimet on koottu Suomen rakennerahasto-ohjelmaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020". Ohjelman kokonaisrahoitus on noin 2,6 mrd. euroa, josta EU-rahoitusosuus on noin 1,3 mrd. euroa ja kansallinen julkinen vastinrahoitus noin 1,3 mrd. euroa. Julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75 % ja kuntien ja muun julkisen rahoituksen osuus 25 %.

Rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuudesta tehdään useampivuotiselle hankkeelle sidonta pääsääntöisesti vuosittain, jotta useita hankkeita voidaan rahoittaa yhtäaikaisesti ja näin varmistaa ohjelmavarojen täysimääräinen käyttö.

Rahoituksen käytössä sovelletaan kunkin hallinnonalan rahoittamassa toiminnassa sovellettavia kansallisia ja EU:n säännöksiä ja rahoitus kohdennetaan kullakin hallinnonalalla mainittujen säännösten ja rakennerahasto-ohjelmien puitteissa asianomaisen ministeriön määrittelemällä tavalla. Maksettavien kustannusten tukikelpoisuuden tulee lisäksi olla kansallisten ja Euroopan unionin säännösten mukaisesti etukäteen tarkastettu, lukuun ottamatta ennakoita ja julkisten työvoimapalvelujen kustannusten maksamista siirtomenojen osalta.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisia palkkatukia voidaan maksaa momentin 32.30.51 päätösosan kohdissa 2—4 määriteltyjen korvattavien palkkakustannusten määrän rajoitteiden mukaisesti.

Teknisen avun toimeenpanemisesta päätetään Euroopan yhteisöjen rakennerahastosäännöksissä ja kansallisissa rakennerahastosäännöksissä säädetyssä menettelyssä.

Euroopan komission hyväksymässä kumppanuussopimuksessa määritellään, miten Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla (Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita.

Ohjelmakauden 2014—2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitus kohdentuu työllisyyden edistämiseen, rakenteellisen työttömyyden vähentämiseen ja työelämän laadun parantamiseen, työvoiman saatavuuden varmistamiseen, osaamisen ja uuden tiedon hyödyntämiseen, pk-yritysten kasvumahdollisuuksien parantamiseen, uusiutuvan energian ja tehokkuuden lisäämiseen sekä sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosion (ENI CBC) toimenpitein tuetaan raja-alueiden ja laajempien yhteistyöalueiden integroitumista, kokemusten vaihtoa, verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Ohjelmilla pyritään vaikuttamaan muun muassa raja-alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Pk-yritysaloiteohjelman tavoitteena on uuden velkarahoituksen myöntäminen pk-yrityksille uusien yritysten perustamiseen, alkuvaiheen pääomaan, yritysten yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan sekä uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.

Suomen rakennerahasto-ohjelman jakautuminen toimintalinjoittain (pl. Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön (EAY), Eurooppalaisen avun rahaston (FEAD), Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosion (ENI CBC) ja pk-yritysaloiteohjelman osuudet)

  Osuus koko ohjelmakaudella (%)
   
TL 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) 24,9
TL 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 33,2
TL 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 18,3
TL 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 12,8
TL 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) 7,8
TL 6. Tekninen tuki (EAKR) 1,8
TL 7. Tekninen tuki (ESR) 1,2
Yhteensä 100,0

Myöntämisvaltuuden käytöstä aiheutuvat menot (milj. euroa)

  2020 2021 2022 2023 Yhteensä
vuodesta 2020
lähtien
   
Aikaisempien vuosien sitoumukset 34,682 18,718 - - 53,400
Vuoden 2017 sitoumukset 104,557 34,808 12,772 - 152,137
Vuoden 2018 sitoumukset 180,618 216,741 216,741 - 614,100
Vuoden 2019 sitoumukset 90,309 108,371 108,370 337,883 644,933
Yhteensä 410,166 378,638 337,883 337,883 1 464,570

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmaosioihin ja prioriteetteihin, EU:n ja valtion rahoitusosuudet (milj. euroa)

Ohjelma/osio/prioriteetti Ohjelmakauden
2014—2020
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
v. 2019
talousarvio
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2019
Määräraha
v. 2020
         
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)        
Tekninen tuki 47,208 14,166 8,247 8,411
Valtakunnalliset teemat 43,424 6,676 3,886 3,971
Alueosiot yhteensä 1 251,261 366,592 213,359 218,037
— Itä- ja Pohjois-Suomi 917,852 267,871 155,906 159,306
— Etelä- ja Länsi-Suomi 333,409 98,721 57,453 58,731
Yhteensä 1 341,893 387,434 225,492 230,419
         
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)        
Tekninen tuki 30,762 6,728 3,918 3,995
Valtakunnalliset teemat 221,605 59,358 34,546 35,301
Alueosiot yhteensä 649,864 187,772 109,287 111,670
— Itä- ja Pohjois-Suomi 427,565 123,729 72,013 73,583
— Etelä- ja Länsi-Suomi 222,299 64,043 37,274 38,087
Yhteensä 902,231 253,858 147,751 150,966
         
Eurooppalainen alueellinen yhteistyö (EAY)1) 51,000 - 8,415 8,415
Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosio (ENI CBC)1) 69,975 19,564 15,606 15,605
Eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 26,519 7,955 4,623 4,761
Pk-yritysaloiteohjelma 40,000 - - -
         
Kaikki yhteensä 2 431,618 668,811 401,887 410,166

1) Koostuu valtion rahoitusosuudesta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ydinindikaattorit

  Toteutuma 2014—2018 Tavoite
(2023)
     
Uudet yritykset 323 1 200
Uudet työpaikat 5 814 12 310
Uudet t&k&i-työpaikat 478 1 330
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuvat yritykset 9 002 7 900
Vähähiilisyyttä edistävien yritysten lukumäärä 1 066 2 065
Työttömät ja työelämän ulkopuolelta tulevat alle 30-vuotiaat osallistujat 27 492 26 000
Koulutustoimenpiteissä: perusasteen suorittaneet osallistujat 21 127 28 200
Osallisuutta vahvistavissa toimenpiteissä: pitkäaikaistyöttömät 10 325 11 250

EU-tuen maksut on merkitty momentille 12.32.50 ja takaisinperinnästä aiheutuvat erät momentille 12.39.10. Maakuntien liittojen korkotuotot ja mahdolliset aikaisempina vuosina maakuntien liitoille maksettujen määrärahojen palautukset on merkitty momentille 12.32.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ohjelmakauden 2014-2020 suoritusvarauksen ennakointi 26 916
Vuoden 2020 valtuuden aikaistaminen vuodelle 2019 -18 637
Yhteensä 8 279

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 410 166 000
2019 I lisätalousarvio -4 900 000
2019 talousarvio 401 887 000
2018 tilinpäätös 334 422 348

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 410 166 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020" Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (EAY) ja Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosion (ENI CBC) valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) edellä mainittujen ohjelmien toteutukseen liittyvän teknisen avun sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan ohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 250 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

4) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 neuvoston asetuksen 1083/2006 98—102 artiklan (rahoitusoikaisut) ja EU:n ohjelmakauden 2014—2020 neuvoston asetuksen 1303/2013 143—147 artiklan (rahoitusoikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen

5) vähävaraisimmille suunnatun Eurooppalaisen avun rahastosta osarahoitettavan ohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

6) ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeen toteuttamisen kannalta perusteltua.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtuus

Mikäli vuoden 2019 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2020.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 62 370 000 eurolla.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuus aiheutuu loppuohjelmakaudesta 2014—2020 purkautuviksi arvioitujen myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnista.

Purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnilla otetaan käyttöön peruuntuneista tai tehtyjä sitoumuksia arvioitua pienempinä toteutuneista rakennerahastohankkeista käyttämättä jääneet valtuudet. Toimenpiteellä varmistetaan ohjelmakauden 2014—2020 täysimääräinen toteutuminen.

Myöntämisvaltuudesta 35 640 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 26 730 000 euroa valtion rahoitusosuutta.

Myöntämisvaltuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 18 711 000 euroa vuonna 2021, 24 948 000 euroa vuonna 2022 ja 18 711 000 euroa vuonna 2023.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 410 166 000
2019 tilinpäätös 297 283 022
2018 tilinpäätös 334 422 348

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 62 370 000 eurolla.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu rakennerahasto- ja ulkorajayhteistyöhankkeiden ennakoitua pienemmistä maksatuksista. Vähennyksestä 16 277 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 13 723 000 euroa valtion rahoitusosuutta.


2020 VII lisätalousarvio -30 000 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 410 166 000
2019 tilinpäätös 297 283 022
2018 tilinpäätös 334 422 348

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.