Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              52. (32.40.52) Palkkaturva
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

40. (32.50.40) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) mukaisesti:

1) kaupunkien ja alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin sekä sopimusperusteiseen yhteistyöhön

2) useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin

3) alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää kulutusmenojen maksamiseen sekä enintään 8 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti yleisavustuksena Talent Hub -toiminnan tukemiseen. Määrärahaa saa käyttää myös ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeiden toteuttamisen kannalta perusteltua.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamiseksi.

Määrärahalla tuetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa. Rahoituksen kohteena ovat alueiden kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista tukevat toimenpiteet, valtion sopimuksellinen yhteistyö kaupunkien ja alueiden kanssa, kaupunkien ja alueiden väliset temaattiset verkostot, aluetalouksien vahvistaminen, rakennemuutoksien ennakointi ja hallinta sekä alueiden välisen eriarvoistumisen ehkäisy.

Määrärahaa käytetään Talent Hub -toimintamallin sopimusperusteiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on mahdollistaa organisaatiorajat ylittävät palvelupolut kansainvälisille osaajille ja yrityksille osaajien houkutteluun, maahantuloon, asettautumiseen, rekrytointiin ja osaamisen hyödyntämiseen liittyen. Talent Hub -yhteistyö kiinnittää kansainvälisiin osaajiin liittyvät palvelut osaksi alueiden innovaatio- ja yrityspalveluekosysteemiä.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Sopimusperusteinen yhteistyö 15 000
Maakuntien omaehtoinen kehittäminen 5 000
Talent Hub -toimintamalli 1 000
Yhteensä 21 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluekehitysrahoitus (HO 2019 kertaluonteinen) 5 000
Kertaluonteisten lisäysten poisto -300
Seutukaupunkien hankkeet -3 000
Sopimusperusteisen yhteistyön rahoitus (HO 2019 kertaluonteinen) 15 000
Talent Hub -toimintamalli (HO 2019) 1 000
Yhteensä 17 700

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 21 000 000
2019 II lisätalousarvio 814 000
2019 talousarvio 3 300 000
2018 tilinpäätös 17 708 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Lisäksi määrärahaa saa käyttää kulutusmenojen maksamiseen sekä enintään 8 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen sekä valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti Talent Hub -toiminnan tukemiseen. Määrärahaa saa käyttää myös ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeiden toteuttamisen kannalta perusteltua.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Muutos mahdollistaa valtionavustuksen myöntämisen yleisavustuksen lisäksi myös erityisavustuksena.


2020 talousarvio 21 000 000
2019 II lisätalousarvio 814 000
2019 talousarvio 3 300 000
2018 tilinpäätös 17 708 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) mukaisesti:

1) kaupunkien ja alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin sekä sopimusperusteiseen yhteistyöhön

2) useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin

3) alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää kulutusmenojen maksamiseen sekä enintään 8 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen sekä valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti Talent Hub -toiminnan tukemiseen. Määrärahaa saa käyttää myös ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeiden toteuttamisen kannalta perusteltua.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös pohjoisen matkailua ylläpitävien investointien rahoittamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 20 000 000 euroa aiheutuu alueiden elinkeinoelämän ja työllisyyden elvyttämisestä ja vahvistamisesta, 4 000 000 euroa alueiden matkailuelinkeinon tukemisesta ja 5 000 000 euroa pohjoisen matkailuinfrastruktuurin ylläpitämisestä.


2020 IV lisätalousarvio 29 000 000
2020 talousarvio 21 000 000
2019 tilinpäätös 4 114 000
2018 tilinpäätös 17 708 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun selvityksen mukaan momentin päätösosaa tulee täydentää siten, että määrärahan käytössä sovelletaan myös valtionavustuslakia (688/2001).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti pohjoisen matkailua ylläpitäviin investointeihin myönnettäviin avustuksiin.