Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              52. (32.40.52) Palkkaturva
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

 

III lisätalousarvioesitys HE 66/2020 vp (8.5.2020)

Momentille myönnetään 123 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain mukaisesti:

1) rajoitusvelvoitteesta johtuvien hyvitysten maksamiseen ravitsemisliikkeille

2) ravitsemisliikkeiden uudelleen työllistämisen tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä.

Koronapandemiasta johtuen ravitsemisliikkeiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3a §:n 1 momentin nojalla.

Määrärahaa käytetään rajoitusvelvoitteesta johtuvien hyvitysten maksamiseen ja uudelleen työllistämisen tukemiseen. Hyvitystä maksetaan rajoitusten alaisilta kuukausilta myynnin muutoksiin perustuen ravitsemisalan yrityksille, joiden huhtikuun 2020 myynti on ollut pienempi kuin tammi—helmikuun 2020 keskimyynti. Hyvitystä maksetaan enintään 15 % myynnin laskusta, jos tammi—helmikuun keskimyynti oli enintään 1 000 000 euroa ja tämän ylittävän myynnin osalta 5 %. Enimmillään hyvitys voi olla 500 000 euroa.

Uudelleen työllistämiseen myönnettävää tukea maksetaan 1 000 euroa työllistettävää työntekijää kohden. Tukea maksetaan työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Rajoitusvelvoitteesta maksettava hyvitys 83 000 000
Uudelleen työllistymisen tukeminen 40 000 000
Yhteensä 123 000 000

2020 III lisätalousarvio 123 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 6/2020 vp (25.5.2020)

Hallitus esittää ravitsemisyrittäjien tukeen 123 milj. euron määrärahaa, joka perustuu hallituksen esityksessä HE 67/2020 vp esitettyyn tukimalliin. Talousvaliokunta on esityksestä antamassaan mietinnössä (TaVM 11/2020 vp) ehdottanut muutoksia, jotka lisäävät määrärahatarvetta. Hyvityksen perusteen ja enimmäismäärän osalta talousvaliokunta on ehdottanut, että vertailuajankohtaa lavennetaan ja hallituksen esityksessä ehdotetun tammi—helmikuun rinnalle tuodaan toinen vaihtoehto, joka on vuoden 2019 huhti—toukokuu. Toimivaltainen viranomainen valitsee näistä vertailulukemista ravitsemisliikkeen hyvityksen saamisen kannalta edullisemman vaihtoehdon. Talousvaliokunta on ehdottanut myös muutosta, jolla henkilöstöpalveluyritysten kautta tehty työ saadaan tämän lain mukaisen työllistämistuen piiriin. Talousvaliokunta on arvioinut, että ehdotetut muutokset lisäävät momentin määrärahatarvetta yhteensä 48 milj. eurolla.

Eduskunta on lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä 20.5.2020 hyväksynyt lain sisällön talousvaliokunnan mietinnön mukaisena. Valiokunta lisää näin ollen momentille 48 milj. euroa ja toteaa samalla, että ravitsemisyrittäjät voivat edelleen hakea myös Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta myönnettäviä tukia. Tämän lisäksi valtioneuvosto valmistelee pikaisella aikataululla toimialaneutraalia tukivälinettä. Valiokunta viittaa talousvaliokunnan mietintöön ja korostaa tukijärjestelmän johdonmukaisuutta sekä tukien yhteensovituksen toteuttamista siten, että ravitsemisyrityksen saama hyvitys otetaan huomioon Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämissä tuissa siltä osin kuin tosiasiallista päällekkäisyyttä ilmenee. Valiokunta pitää tärkeänä, että Business Finlandin ja ELY-keskusten ohjeistuksella varmistetaan, että yhteensovitus toteutetaan yhdenmukaisin perustein.

Valiokunta painottaa hakemusten käsittelyn ja maksatusten joutuisuutta ja viittaa myös toisen lisätalousarvion yhteydessä hyväksyttyyn lausumaan, jossa eduskunta edellytti yritystukien kohdentamista siten, että ne kompensoivat pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, parantavat mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää yritystoimintaa sekä edistävät työllisyyttä. (VaVM 5/2020 vp — HE 43/2020 vp, HE 52/2020 vp)

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2020 vp (25.5.2020)

Momentille myönnetään 171 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain mukaisesti:

1) rajoitusvelvoitteesta johtuvien hyvitysten maksamiseen ravitsemisliikkeille

2) ravitsemisliikkeiden uudelleen työllistämisen tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että tuen käyttö on jäämässä arvioitua alhaisemmaksi.


2020 VII lisätalousarvio -41 000 000
2020 III lisätalousarvio 171 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa.