Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

08. (32.40.05) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 923 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää yritysten kilpailukykyä. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta      
— Hyväksyttävän riskienhallinnantason omaavien kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus valvontakohteista (%) 68 > 65 > 65
Lupa- ja valvontatoiminta on ennakoitavaa, riskiperusteista ja tehokasta      
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) - > 4 > 4
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) 10 15 35

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 172 5 979 5 914
Tuotot yhteensä 7 172 5 979 5 914
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 3 046 2 607 2 482
Tuotot yhteensä 7 172 5 979 5 914
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 385 3 635 3 564
— osuus yhteiskustannuksista 2 949 2 344 2 350
Kustannukset yhteensä 7 334 5 979 5 914
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -162 - -
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 25 071 24 178 24 415
Bruttotulot 5 405 4 614 4 492
Nettomenot 19 666 19 564 19 923
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 078    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 630    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisesta aiheutuvat lisätehtävät 120
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisesta aiheutuvat lisätehtävät (siirto momentilta 32.01.21) 80
Torjunta-ainejäämiin liittyvät lisätehtävät (1 htv) (siirto momentilta 30.20.01) 70
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
JTS-miljardin tuottavuussäästö -43
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 215
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -44
Palkkausten tarkistukset -37
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 47
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -41
Yhteensä 359

2020 talousarvio 19 923 000
2019 talousarvio 19 564 000
2018 tilinpäätös 19 218 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 923 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 19 923 000 euroon nähden aiheutuu kertaluonteisesta lisäyksestä viraston toiminnan turvaamiseksi.


2020 talousarvio 20 923 000
2019 IV lisätalousarvio -160 000
2019 talousarvio 19 564 000
2018 tilinpäätös 19 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 923 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 240 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2021, mistä 80 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.01.


2020 IV lisätalousarvio -240 000
2020 talousarvio 20 923 000
2019 tilinpäätös 19 404 000
2018 tilinpäätös 19 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 240 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 58 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 62 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 120 000 euroa kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2021.


2020 VII lisätalousarvio -58 000
2020 IV lisätalousarvio -240 000
2020 talousarvio 20 923 000
2019 tilinpäätös 19 404 000
2018 tilinpäätös 19 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 58 000 euroa.