Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

07. (32.40.03) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 722 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2020 alusta lukien.

Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %) 4,1 > 1,0 > 1,0
Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %) -2,1 < 2,0 < 2,0
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
Sähköinen asiointi      
— Patenttihakemukset (%) 96,1 > 95 > 95
— Tavaramerkkihakemukset (%) 86,2 > 90 > 90
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (%) 59,6 > 65 > 70
— Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%) 84,9 > 80 > 85
Keskimääräiset käsittelyajat      
— Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,3 < 2,4 < 2,3
— PCT-tutkimukset määräajassa (%) 92,7 > 80 > 85
— Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 1,0 < 2,8 < 2,6
— Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 1,0 < 2 < 2
— Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) 3 < 5 < 4

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 54 523 46 000 46 700
— muut tuotot 3 752 - -
Tuotot yhteensä 58 275 46 000 46 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 42 201 44 443 44 922
— osuus yhteiskustannuksista 9 748 9 500 10 500
Kustannukset yhteensä 51 949 53 943 55 422
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 6 326 -7 943 -8 722
Kustannusvastaavuus, % 112 85 84

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 54 704 53 943 55 422
Bruttotulot 58 275 46 000 46 700
Nettomenot -3 571 7 943 8 722
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 946    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 952    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) 800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -21
Yhteensä 779

2020 talousarvio 8 722 000
2019 talousarvio 7 943 000
2018 tilinpäätös -1 564 661

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 722 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 1 450 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kustannuksiin ja 250 000 euroa yhdistysrekisterin tietojärjestelmien saavutettavuusvaatimuksiin sekä vähennyksenä 2 700 000 euroa yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulon siirtymisestä vuoteen 2021.


2020 IV lisätalousarvio -1 450 000
2020 talousarvio 8 722 000
2019 tilinpäätös 4 079 907
2018 tilinpäätös -1 564 661

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 1 450 000 euroa.