Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

06. (32.40.01) Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 519 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Kuluttajavastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Virasto hoitaa myös kuluttajaneuvonnan tehtäviä ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan.

Virasto luo edellytyksiä talouskasvulle sekä uudelle ja terveelle yritystoiminnalle. Taloudellinen kilpailu ohjaa talouden uudistumista ja luo kannusteita innovointiin ja investointeihin. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla luovat edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen      
— Sidosryhmien arvio (1—5) 3,6 > 4,0 > 4,0
Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuvia kilpailuongelmia      
— Sidosryhmien arvio (1—5) 3,5 > 3,7 > 3,7
Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi      
— Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (kpl) 108 130 130
Kuluttajaneuvonta      
— Valtakunnalliseen puhelinneuvontaan soittaneista asiakkaista on palveltu (%) 67 > 90 > 90

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Markkinoiden toimivuuden edistäminen 24,7 25,5 33,5
Kilpailuvalvonta 65,7 67,0 82,0
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja 34,5 35,5 44,0
Kuluttajaneuvonta - 58,0 57,0
Hallintopalvelut 15,9 17,0 17,5
Yhteensä 140,8 203 234

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio

2020
esitys
       
Bruttomenot 11 572 15 908 18 879
Bruttotulot 495 360 360
Nettomenot 11 077 15 548 18 519
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 978    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 195    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n yhteistyöasetuksen toimeenpano (8 htv) 650
Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vahvistaminen (HO 2019) 1 350
Kilpailuvalvonnan vahvistaminen 400
Kilpailuvalvonnan vahvistaminen (siirto momentilta 32.01.21) 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
JTS-miljardin tuottavuussäästö -21
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 139
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -21
Palkkausten tarkistukset -25
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 32
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -29
Yhteensä 2 971

2020 talousarvio 18 519 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 15 548 000
2018 tilinpäätös 11 294 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 239 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 280 000 euroa talousarvioesityksen 18 519 000 euroon nähden aiheutuu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen liittyneiden yrityskauppavalvonnan ja markkinoiden toimivuuden edistämisen lisätehtävien poistumisesta uudistuksen rauettua.


2020 talousarvio 18 239 000
2019 IV lisätalousarvio -280 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 15 548 000
2018 tilinpäätös 11 294 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Kuluttajansuojaviranomaisten eräitä toimivaltuuksia ym. koskeva hallituksen esitys (HE 54/2019 vp) liittyy vuoden 2020 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitystä (HE 54/2019 vp) ei ehditä käsitellä eduskunnassa talousarvioesityksen vaatimassa aikataulussa, joten momentilta vähennetään muutoksen toimeenpanoa varten varattu Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintameno 650 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 589 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 365 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n kuluttajasuojalainsäädännön toimeenpanosta.


2020 IV lisätalousarvio 365 000
2020 talousarvio 17 589 000
2019 tilinpäätös 15 268 000
2018 tilinpäätös 11 294 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 365 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 246 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 188 000 euroa aiheutuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesta kilpailutusten tarjoustietojen saatavuuden varmistamiseksi rakennettavasta järjestelmästä ja 58 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 246 000
2020 IV lisätalousarvio 365 000
2020 talousarvio 17 589 000
2019 tilinpäätös 15 268 000
2018 tilinpäätös 11 294 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 246 000 euroa.