Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Siviilipalvelus
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 653 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) 4,2 > 4 > 4
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) - > 3,7 -

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 208 072 200 338 203 653
Bruttotulot 35 043 30 000 30 000
Nettomenot 173 029 170 338 173 653
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 31 188    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 30 096    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 775 8 500 8 000
— muut tuotot -32 - -
Tuotot yhteensä 8 743 8 500 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 6 129 5 500 6 000
— osuus yhteiskustannuksista 1 756 3 000 2 000
Kustannukset yhteensä 7 885 8 500 8 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 858 - -
Kustannusvastaavuus, % 111 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 940 6 000 8 000
— EU:lta saatava rahoitus 95 - -
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 12 2 -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 2 608 1 500 2 500
Tuotot yhteensä 10 655 7 502 10 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 12 126 9 000 12 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 471 -1 498 -1 500
Omarahoitusosuus, % 12 17 13

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitehtävät (-2 htv) (siirto momentille 28.30.03) -120
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.01.01) -50
Kotouttamisen oikeudellinen neuvonta (1 htv) (siirto momentilta 32.01.03) 60
Kv. rekrytoinnin kehittäminen (2 htv) (HO 2019) 120
Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen (1 htv) (HO 2019) 60
Palkkatuen lisääminen, maksatustehtävät (20 htv) (HO 2019) 1 000
Palkkatuen maksatustehtävät (12 htv) (siirto momentilta 32.30.51) 400
Palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.01.05) -86
Siirtyvän erän leikkauksen palautus 1 800
Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta (2 htv) (HO 2019) 130
Vuokrien indeksikorotus ja säästö -21
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -390
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 2 085
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -885
Palkkausten tarkistukset -349
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 473
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -500
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -413
Tasomuutos 1
Yhteensä 3 315

2020 talousarvio 173 653 000
2019 talousarvio 170 338 000
2018 tilinpäätös 171 937 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 174 918 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 173 653 000 euroon nähden on 1 265 000 euroa, mistä 65 000 euroa on siirtoa momentilta 30.40.22 luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavien vieraslajiriskien hallinnan tehtäviin ja 1 200 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 15 henkilötyövuoden palkkaamiseen koordinoimaan osaajapulaa helpottavia täydennys-, muunto- ja lisäkoulutuksia.


2020 talousarvio 174 918 000
2019 IV lisätalousarvio 2 885 000
2019 talousarvio 170 338 000
2018 tilinpäätös 171 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 174 918 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtakunnallisen toimintamallin toteuttamisesta talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille ja Talousapu-palvelun vahvistamisesta.


2020 I lisätalousarvio 500 000
2020 talousarvio 174 918 000
2019 tilinpäätös 173 223 000
2018 tilinpäätös 171 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 920 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 7 500 000 euroa aiheutuu ELY-keskusten yritystukihakemusten käsittelyn asiantuntijaresurssien lisäämisestä ja 420 000 euroa lisääntyneistä palkkaturvatehtävistä koronaepidemian johdosta.


2020 II lisätalousarvio 7 920 000
2020 I lisätalousarvio 500 000
2020 talousarvio 174 918 000
2019 tilinpäätös 173 223 000
2018 tilinpäätös 171 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 920 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 886 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 330 000 euroa asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten käsittelyyn, 563 000 euroa reskontrasaatavien tileistäpoistoon ja 195 000 euroa on siirtona momentilta 32.01.03 oikeudellisen tuen tehtäviin sekä vähennyksenä 202 000 euroa on siirtoa momentille 31.10.20 tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviin.


2020 IV lisätalousarvio 1 886 000
2020 II lisätalousarvio 7 920 000
2020 I lisätalousarvio 500 000
2020 talousarvio 174 918 000
2019 tilinpäätös 173 223 000
2018 tilinpäätös 171 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 886 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 126 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 108 000 euroa aiheutuu ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämistukien ja toiminnan rajoitushyvitysten myöntämisestä ja maksamisesta, 385 000 euroa etätyökapasiteetin lisäämisestä ja 633 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 2 126 000
2020 IV lisätalousarvio 1 886 000
2020 II lisätalousarvio 7 920 000
2020 I lisätalousarvio 500 000
2020 talousarvio 174 918 000
2019 tilinpäätös 173 223 000
2018 tilinpäätös 171 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 126 000 euroa.