Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

64. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus säilyy edelleen hyvällä tasolla.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,101 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 20 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2020 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 20 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,0 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Metsähallitus jatkaa vuonna 2019 käynnistynyttä opetusmetsien vastikkeellisia käyttöoikeussopimuksia Etelä-Savon Koulutus Oy:n, Länsirannikon Koulutus Oy:n, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Sopimusten mukaan opetusmetsien puunmyyntitulot tuloutuvat koulutuksen järjestäjien asemesta Metsähallitukselle, mikä otetaan huomioon lisäyksenä Metsähallituksen tuloutuksessa valtion talousarvioon. Koulutuksen järjestäjille maksetaan sopimusmallin muutoksesta kompensaatio opetus- ja kulttuuriministeriöön momentilla 29.20.30. Tällä hetkellä 12 oppilaitosta järjestää metsäopetusta Metsähallituksen opetusmetsissä vanhoilla vastikkeettomilla määräaikaisilla käyttöoikeussopimuksilla. Metsähallituksen tuloutusta lisääviin vastikkeellisiin käyttöoikeussopimuksiin siirrytään viimeistään vanhojen sopimusten umpeutuessa.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2020 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2020 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 125,9 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,8 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2021 on 120,0 milj. euroa. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan kannattavuus tulee säilyä hyvällä tasolla. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja virkistyskäytön edistämiseen liiketoiminnassa käytettävien panosten vaikuttavuutta kehitetään. Liiketoiminnan rajoitteiden lisäksi näitä hyötyjä tuotetaan aktiivisilla luonnon- ja vesien-hoitotoimilla ja muilla toimenpiteillä.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2018 lopussa 3 481 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 566 000 ha. Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 310 000 ha ja rajoitetun käytön piirissä 256 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15,8 prosentilla on yleisistä yhteiskunnallisista velvotteista johtuvia eriasteisia käyttörajoitteita. Biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi perustetut kohteet talousmetsissä kytkeytyvät hyvin lakisääteisiin suojelualueisiin ja lisäävät valtion maiden ekologisen verkoston metsämaan kokonaispinta-alaa. Lapissa lisäys on 30 %, Kainuussa noin 51 %, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 30 % ja Etelä-Suomessa 22 % verrattuna luonnonsuojelualueiden metsämaan pinta-alaan. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2018 lopussa 63,2 milj. euroa.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 31.12.2018 kauden 1.1.—31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 2 600,9 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman korottamisen 0,512 milj. eurolla.

Vuonna 2020 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,101 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,141 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien omaisuuden muutosten nettovaikutuksena. Lisäksi ehdotetaan siirrettäväksi 0,050 milj. euron arvosta peruspääomassa olevaa omaisuutta muuhun omaan pääomaan maankäytön muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,010 milj. eurolla perustuen rakennetun omaisuuden siirtoihin.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 8,9 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Näihin tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2018 toteutuma 2019 ennakoitu 2020 esitys
  Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus
             
Liikevaihto, milj. € 97,2 355,2 111,6 362,8 113,1 356,7
— muutos, % -2 11 15 2 1 -2
Käyttökate, % 95 41 104 40 101 39
Liikevoitto/tappio, milj. € 89,5 139,8 113,3 140,7 111,3 132,0
Tilikauden tulos, milj. € 105,6 125,0 148,9 128,8 125,9 120,6
— liikevaihdosta, % 109 35 133 36 111 34
— peruspääomasta, % 4,1 4,8 5,7 5,0 4,8 4,6
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) 92,7   102,9   138,9  
Sijoitetun pääoman tuotto, %2) 4,0 5,1 5,6 5,0 4,8 4,6
Investoinnit liikevaihdosta, % 12 6 9 6 8 5
Omavaraisuusaste, % 98 98 99 98 99 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 985 3 030 3 016 3 056 2 998 3 038
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 130 669 149 659 145 619

1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

2) Tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotto-% sisältää tytäryhtiöosingot.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuus käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
esitys
       
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 92,704 102,895 138,900
Yhteensä 92,704 102,895 138,900
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 7,594 7,491 7,831
MMM:n hallinnonala yhteensä 7,594 7,491 7,831
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 34,760 35,369 57,844
YM:n hallinnonala yhteensä 34,760 35,369 57,844
       
Yhteensä (MMM ja YM) 42,354 42,860 65,675
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50) 7 199 8 115 7 831
Ympäristöministeriö (35.10.52) 34 021 37 042 57 844
Ympäristöministeriö (35.10.63) 435 300 1 000
Ympäristöministeriö (35.10.22) 701 983 780
Muu ministeriöiden rahoitus 1 245 1 028 900
Euroopan unionin LIFE-rahoitus 1 650 2 914 3 000
Muu Euroopan unionin rahoitus 2 679 4 400 3 000
Tulorahoituksella maksetut menot 11 692 12 000 12 140
Muu rahoitus 3 539 2 459 2 500
Yhteensä 63 160 69 240 88 995

1) Rahoituseriin 2018—2019 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 12 170 12 700 12 140
Muut tuotot 4 386 9 600 8 300
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 45 653 44 686 55 355
Tuotot yhteensä 62 209 66 986 75 795
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 27 974 26 461 29 431
Muut kulut 35 619 41 948 47 964
Kulut yhteensä 63 593 68 409 77 395
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja -1 384 -1 423 -1 600
Julkisten hallintotehtävien - yksikön tilikauden tuloksen siirto muun oman pääoman muutokseksi1) 1 384 1 423 1 600
       
Tilikauden tulos - - -
       
Henkilöstömäärä (htv) 498 490 545

1) Tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain 234/2016 sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen 1368/2016 säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 50 milj. euroa.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan 3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä.

Lainanoton enimmäismäärän 30 milj. euron korottamisella talousarvioesityksen 20 milj. euron määrään nähden varaudutaan yleiseen markkinatilanteen heikkenemiseen, jolla on vaikutusta Metsähallituksen kassavarantoihin.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Talousarvioesityksessä on alustavasti asetettu Metsähallitukselle liiketoiminnan tulostavoitteeksi 125,9 milj. euroa vuonna 2020. Tästä on tarkoitus tulouttaa valtiolle 120 milj. euroa vuonna 2021. Vuodelle 2019 asetettu tavoite on 148,9 milj. euroa, josta valtiolle tuloutettava osuus on 138,9 milj. euroa vuonna 2020. Valtioneuvosto päättää tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Tämän hetken arvion mukaan Metsähallituksen liiketoiminnan tulos vuodelta 2019 alittaa hieman asetetun tavoitteen. Tuloutus vuodelle 2020 toteutunee kuitenkin asetetun tavoitteen mukaisesti. Puukauppa on valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuitenkin hieman hiipumassa kansainvälisen talouskasvun hidastuessa. Valiokunta pitää siten tarpeellisena, että asetettujen tavoitteiden taloudellisesti järkeviä toteuttamismahdollisuuksia tarkistetaan tulevan vuoden aikana.

Valiokunta korostaa, että asetettujen tavoitteiden tulee vastata taloussuhdanteita ja erityisesti metsäteollisuuden suhdannekehitystä. Hakkuiden lisääminen tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole myöskään taloudellisesti tarkoituksenmukaista kantohintojen laskiessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus säilyy edelleen hyvällä tasolla.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,101 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 50 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2020 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 20 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,0 milj. euron arvosta.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

2. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan alentaa 8,5 milj. eurolla.

Selvitysosa:Vuoden 2020 talousarvion mukaan peruspääomaa voidaan korottaa 0,101 milj. eurolla. Kun Metsähallituksen peruspääomaa alennetaan 8,6 milj. eurolla Metsähallitukselta Senaatti-kiinteistöille siirrettävien toimitilakiinteistöjen takia, peruspääoma alenee 8,5 milj. eurolla.

Metsähallituksen aiemmin hallinnoimien kiinteistöjen, pinta-alaltaan yhteensä 9 178 m2, siirto Senaatti-kiinteistöille perustuu valtion kiinteistöstrategian toteuttamiseen. Strategian mukaisesti valtion rakennetun kiinteistöomaisuuden omistusta keskitetään Senaatti-kiinteistöille. Siirron jälkeen Metsähallituksen peruspääoman määräksi vuoden 2020 lopussa arvioidaan 2 592,8 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

2. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan alentaa 8,5 milj. eurolla.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 7 831 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — tarjoaa kansalaisille kattavasti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
 • — viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen eräilystä ja luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
 • — osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin
 • — vähentää suunnitelmallisesti valtion retkeilyalueiden ja muiden merkittävien virkistyskäyttökohteiden retkeily- ja opastusvarustuksen korjausvelkaa
 • — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 6 240 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 540 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen 1 100 000 euroa ja lisäksi käytettävissä on vuoden 2018 ja 2019 talousarvioissa keräyksiin osoitettua määrärahaa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
esitys
       
Käyntimäärät: kansallispuistot ja muut yleisökohteet (kpl) 8 041 091 8 180 000 8 300 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,14 4,09 4,09
Metsästysluvat (kpl) 65 149 60 000 65 000
Kalastusluvat (kpl) 87 883 85 000 85 000
Erävalvontatapahtumien määrä (kpl) 8 650 11 000 11 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 330 000
Eräasiat 1 800 000
Muut tehtävät 1 701 000
Yhteensä 7 831 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Korjausvelan vähentäminen) (EK) -400
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Matkailu 4.0) -260
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Yhteensä 340

2020 talousarvio 7 831 000
2019 talousarvio 7 491 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 8 382 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 7 831 000 euroon nähden on 551 000 euroa, mistä 535 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuden sopimusten hallintajärjestelmä -hankkeen toteuttamiseen ja 16 000 euroa aiheutuu eläkemaksurakenteen muutoksesta.


2020 talousarvio 8 382 000
2019 IV lisätalousarvio 16 000
2019 talousarvio 7 491 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 8,382 milj. euroa, joka on 891 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Valiokunta pitää oikeansuuntaisena, että määrärahaan sisältyy 1 milj. euron kertalisäys hallinnonalalla olevien virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevien rakenteiden ja palveluiden korjausvelkaan, ja korostaa määrärahan työllistävää vaikutusta. Korjausvelan määräksi arvioidaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla kuitenkin yhteensä 9 milj. euroa. Lisäys on siten melko niukka, eikä sillä pystytä vähentämään hallitusti hallinnonalan vastuulla olevien luontokohteiden palveluvarustuksen korjausvelkaa.

Momentilta rahoitetaan myös Metsähallituksen eräpalvelut. Valiokunta pitää tärkeänä, että nykyisen erävalvonnan taso turvataan ja vastataan tältäkin osin luonnon kasvavaan virkistys- ja matkailukäyttöön.

Valiokunta lisää momentille yhteensä 310 000 euroa, josta osoitetaan 160 000 euroa erävalvontaan ja 150 000 euroa Rokuan ja Peuranpolun reittien rakenteiden kunnostamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 8 692 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on tarkoitettu erityisesti luontomatkailua tukeviin toimenpiteisiin valtion retkeilyalueilla sekä Metsähallituksen monikäyttömetsien virkistysalueiden ja reittien palveluiden ja rakenteiden kehittämiseksi. Toimenpiteet koostuvat etenkin virkistys- ja matkailukäytön reittien ja rakennelmien sekä paikoitusalueiden ja sisääntuloväylien kunnostamisesta, rakennusten energiaremonteista öljylämmityksestä luopumiseksi, maastoliikenneväylästön parantamisesta sekä edellä mainittuja toimenpiteitä varten tarvittavan rakennuttajaorganisaation vahvistamisesta. Toimenpiteet edesauttavat matkailuelinkeinon ja muun elinkeinoelämän elpymistä kohteiden vetovoimaisuuden paranemisen, kävijämäärien lisääntymisen sekä tuotteistusmahdollisuuksien paranemisen myötä.


2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 8 692 000
2019 tilinpäätös 7 507 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 426 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 26 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 2 400 000 euroa luonnonsuojelun rahoituksesta.


2020 VII lisätalousarvio 2 426 000
2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 8 692 000
2019 tilinpäätös 7 507 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 426 000 euroa.