Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 7 831 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — tarjoaa kansalaisille kattavasti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
 • — viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen eräilystä ja luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
 • — osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin
 • — vähentää suunnitelmallisesti valtion retkeilyalueiden ja muiden merkittävien virkistyskäyttökohteiden retkeily- ja opastusvarustuksen korjausvelkaa
 • — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 6 240 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 540 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen 1 100 000 euroa ja lisäksi käytettävissä on vuoden 2018 ja 2019 talousarvioissa keräyksiin osoitettua määrärahaa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
esitys
       
Käyntimäärät: kansallispuistot ja muut yleisökohteet (kpl) 8 041 091 8 180 000 8 300 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,14 4,09 4,09
Metsästysluvat (kpl) 65 149 60 000 65 000
Kalastusluvat (kpl) 87 883 85 000 85 000
Erävalvontatapahtumien määrä (kpl) 8 650 11 000 11 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 330 000
Eräasiat 1 800 000
Muut tehtävät 1 701 000
Yhteensä 7 831 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Korjausvelan vähentäminen) (EK) -400
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Matkailu 4.0) -260
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Yhteensä 340

2020 talousarvio 7 831 000
2019 talousarvio 7 491 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 8 382 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 7 831 000 euroon nähden on 551 000 euroa, mistä 535 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuden sopimusten hallintajärjestelmä -hankkeen toteuttamiseen ja 16 000 euroa aiheutuu eläkemaksurakenteen muutoksesta.


2020 talousarvio 8 382 000
2019 IV lisätalousarvio 16 000
2019 talousarvio 7 491 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 8,382 milj. euroa, joka on 891 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Valiokunta pitää oikeansuuntaisena, että määrärahaan sisältyy 1 milj. euron kertalisäys hallinnonalalla olevien virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevien rakenteiden ja palveluiden korjausvelkaan, ja korostaa määrärahan työllistävää vaikutusta. Korjausvelan määräksi arvioidaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla kuitenkin yhteensä 9 milj. euroa. Lisäys on siten melko niukka, eikä sillä pystytä vähentämään hallitusti hallinnonalan vastuulla olevien luontokohteiden palveluvarustuksen korjausvelkaa.

Momentilta rahoitetaan myös Metsähallituksen eräpalvelut. Valiokunta pitää tärkeänä, että nykyisen erävalvonnan taso turvataan ja vastataan tältäkin osin luonnon kasvavaan virkistys- ja matkailukäyttöön.

Valiokunta lisää momentille yhteensä 310 000 euroa, josta osoitetaan 160 000 euroa erävalvontaan ja 150 000 euroa Rokuan ja Peuranpolun reittien rakenteiden kunnostamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 8 692 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on tarkoitettu erityisesti luontomatkailua tukeviin toimenpiteisiin valtion retkeilyalueilla sekä Metsähallituksen monikäyttömetsien virkistysalueiden ja reittien palveluiden ja rakenteiden kehittämiseksi. Toimenpiteet koostuvat etenkin virkistys- ja matkailukäytön reittien ja rakennelmien sekä paikoitusalueiden ja sisääntuloväylien kunnostamisesta, rakennusten energiaremonteista öljylämmityksestä luopumiseksi, maastoliikenneväylästön parantamisesta sekä edellä mainittuja toimenpiteitä varten tarvittavan rakennuttajaorganisaation vahvistamisesta. Toimenpiteet edesauttavat matkailuelinkeinon ja muun elinkeinoelämän elpymistä kohteiden vetovoimaisuuden paranemisen, kävijämäärien lisääntymisen sekä tuotteistusmahdollisuuksien paranemisen myötä.


2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 8 692 000
2019 tilinpäätös 7 507 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 426 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 26 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 2 400 000 euroa luonnonsuojelun rahoituksesta.


2020 VII lisätalousarvio 2 426 000
2020 IV lisätalousarvio 3 100 000
2020 talousarvio 8 692 000
2019 tilinpäätös 7 507 000
2018 tilinpäätös 7 594 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 426 000 euroa.