Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 11 136 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien sekä tulva- tai kuivuusriskiä vähentävien toimenpiteiden avustamisesta ja valtion työnä toteutettavista hankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen sekä sijoitusmenojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden kansallisena omarahoitusosuutena.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea myönnetään vesistötoimenpiteille tulvariskien hallintaan ja muiden erilaisten riskien ja haittojen vähentämiseen, vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen. Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille. Kalakantojen elinvoimaisuuden parantamiseksi määrärahaa käytetään kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Avustusten perusteet on määritelty valtioneuvoston asetuksella vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Vesitaloudelliset riskinhallinta-, kunnostus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeet 4 379 000
Kalataloudelliset kunnostus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeet 6 757 000
Yhteensä 11 136 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi (HO 2019 kertaluonteinen) 6 000
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (3 vesistöhanketta) (EK) -350
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Runkovesijohdon rakentaminen Haapavedellä) (EK) -600
Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta (HO 2019) 500
Yhteensä 5 550

2020 talousarvio 11 136 000
2019 I lisätalousarvio 1 400 000
2019 talousarvio 5 586 000
2018 tilinpäätös 8 486 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 11,136 milj. euroa, joka on 5,55 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahasta 4,379 milj. euroa koostuu uusien ja keskeneräisten vesitaloudellisten riskinhallinta-, kunnostus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeiden tukirahoituksesta. Siihen sisältyy myös pysyväisluonteinen 0,5 milj. euron lisäys tulvasuojeluun ja peltojen vesien hallintaan.

Valiokunta toteaa, että momentille kohdistuu lähivuosina erityisiä rahoitustarpeita tulvariskien hallintasuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden, kuten asutuksen tulvasuojeluhankkeiden, toteuttamiseen. Toimenpiteiden kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 100 milj. euroa, josta nykyisellä tukitasolla valtion tuen tarve on noin puolet.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että momentille esitetään myös kertaluonteista 6 milj. euron lisäystä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Näin parannetaan kalan kulkua purkamalla vaellusesteitä ja kunnostamalla lisääntymisalueita. Tarpeellinen on myös 100 000 euron määräraha kalastusmatkailuohjelman toteuttamiseen yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Valiokunta lisää momentille yhteensä 630 000 euroa, josta osoitetaan:

  • — 330 000 euroa kalateiden kunnostushankkeisiin: Nilsiän reitin kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin ja kalateihin (200 000 euroa), Inarissa sijaitsevan Kirakkakönkään voimalaitoksen purkamisen selvitykseen (100 000 euroa) ja Lieksan vaelluskalahankkeeseen (30 000 euroa),
  • — 300 000 euroa Ylivieskassa sijaistevan Taanilan alueen tulvavesien hallintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 11 766 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien sekä tulva- tai kuivuusriskiä vähentävien toimenpiteiden avustamisesta ja valtion työnä toteutettavista hankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen sekä sijoitusmenojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden kansallisena omarahoitusosuutena.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 6 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 6 000 000 euroa on tarkoitettu ripeästi käynnistettävien tulvasuojelu-, vesistökunnostus- ja vaelluskalahankkeiden avustamiseen. Hankkeilla parannetaan vesistöjen tilaa ja kalan kulkua vesistöissä sekä tulvariskien hallintaa erityisesti merkittävillä tulvariskialueilla. Tästä arviolta 3 000 000 euroa käytetään kansallisen vaelluskalaohjelman toteutukseen. Hankkeet parantavat alueiden kalastuksen, maatalouden sekä luonto- ja kalastusmatkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiä ja niillä on toteutusaikanaan työllisyyttä lisäävä vaikutus.

Lisäyksestä 800 000 euroa on tarkoitettu keväälle 2020 ennustettujen poikkeuksellisten tulvien varautumiseksi toteutettavien välttämättömien tulvasuojelu- ja tulvantorjuntahankkeiden avustamiseen. Lumen vesiarvo on Pohjois-Suomessa monilla alueilla suurempi kuin kertaakaan 60 vuoteen. Kevään tulvista ennustetaan mittaushistorian suurimpia lähes kaikissa Lapin vesistöissä. Lisämäärärahalla on tarkoitus avustaa välittömästi toteutettavia välttämättömiä tulvasuojelu- ja tulvantorjuntahankkeita tarpeen mukaan muun muassa Ivalossa, Tornionjoella, Rovaniemellä ja Iijoella. Hankkeiden tavoitteena on turvata väestön turvallisuus ja estää rakennuksia, tiestöä ja muuta infrastruktuuria uhkaavat vahingot. Tulvavaara uhkaa useita terveyskeskuksia ja vanhusten palvelutaloja, joiden evakuointi koronavirusepidemian aikana olisi erityisen haasteellista.


2020 IV lisätalousarvio 6 800 000
2020 talousarvio 11 766 000
2019 tilinpäätös 6 986 000
2018 tilinpäätös 8 486 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 6 800 000 euroa.