Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 74 039 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisätyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2020 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2018 tilinpäätös 2019 arvio 2020 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimusprosessi 91 603 39 321 999 91 600 39 300 960 92 300 40 500 958
Viranomaisprosessi 24 288 6 919 260 24 200 6 000 250 25 000 6 100 250
Tilastoprosessi 4 880 980 50 5 200 1 000 50 5 700 1 200 52
Yhteensä 120 771 47 220 1 309 121 000 46 300 1 260 123 000 47 800 1 260

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 589 630 680
Luottamus- ja maineindeksi1) - 3,45 3,50
— kansalaiset (1—5) 3,41 3,50 3,50
— päättäjät (1—5) - 3,50 3,50
— tutkimuskumppanit (1—5) - 3,40 3,50
— yritykset (1—5) - 3,40 3,50
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 92 96 98
       
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv 0,9 0,9 1,0
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv 0,1 0,2 0,2
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv 1,7 1,5 1,5
Tilastot, kpl/tilastohtv 1,5 1,2 1,3
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv 4,7 4,5 5,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 75 120 140
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 1 119 1 000 1 000
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, 1 000 kpl 30 31 32
Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan käyttäjät, 1 000 kpl 113 120 130
Annetut lausunnot, kpl 219 200 200
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) 76 75 75
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) 44 55 57
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % 100 95 95
       
Henkiset voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 47 61 64
Työtyytyväisyysindeksi 3,44 3,5 3,55

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 120 726 119 905 122 539
Bruttotulot 47 782 46 750 48 500
Nettomenot 72 944 73 155 74 039
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 606    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 232    

Bruttotulot ovat yhteensä 48 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 33 400 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 000 000 euroa sekä muita tuloja 6 100 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 136 130 130
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 136 130 130
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 89 80 80
— osuus yhteiskustannuksista 68 50 50
Kustannukset yhteensä 157 130 130
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -21 - -
Kustannusvastaavuus, % 87 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 618 8 370 7 870
— muut tuotot -6 - -
Tuotot yhteensä 6 612 8 370 7 870
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 339 4 500 3 900
— osuus yhteiskustannuksista 2 345 2 970 2 670
Kustannukset yhteensä 5 684 7 470 6 570
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 928 900 1 300
Kustannusvastaavuus, % 116 112 120
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 928 900 1 300

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 20 261 17 200 20 000
— EU:lta saatava rahoitus 5 255 5 600 5 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 9 505 8 200 9 600
Tuotot yhteensä 35 021 31 000 35 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 59 647 51 500 59 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -24 626 -20 500 -23 700
Omarahoitusosuus, % 41 40 40

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2020 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentille 30.01.23) -505
Luomuinstituutti (HO 2019) 200
Luomututkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka/tutkimus (HO 2019) 200
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 500
Riistanruokintatutkimuksenlisäresurssi (HO 2019) 100
Susitutkimus ja seuranta, kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Suurpetotutkimus (HO 2019) 200
Turvemaan hiilidioksidipäästöjen tutkiminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -200
Tutkimukseen panostaminen (HO 2019) 1 000
Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019) 200
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 732
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -334
Palkkausten tarkistukset -133
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 196
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -170
Tasomuutos -2
Yhteensä 884

2020 talousarvio 74 039 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 73 155 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 069 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 74 039 000 euroon nähden on 2 030 000 euroa, mistä 686 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeisiin, 140 000 euroa on siirtoa momentilta 30.40.22 vieraslajiriskien hallinnan tehtäviin ja 1 204 000 euroa aiheutuu Maatalouslaskenta 2020 hankkeesta, ruokahävikkiseurannasta sekä päästökattodirektiivin kansallisesta toimeenpanosta.


2020 talousarvio 76 069 000
2019 IV lisätalousarvio 71 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 73 155 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 76,069 milj. euroa, joka on 2,914 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Valiokunta painottaa, että hallitusohjelman linjauksen mukaisesti tulee arvioida luonnonvaroja koskevan tutkimusrahoituksen uudelleenjakoa Suomen Akatemian, valtioneuvoston kanslian ja sektoritutkimuslaitosten kesken, jotta luonnonvaratutkimuksen rahoitusta kyetään vahvistamaan. Rahoitusuudistukseen liittyvä perusongelma on, että rahoitus uusiin instrumentteihin koottiin lähes yksinomaan tutkimuslaitoksilta, mutta sitä ovat jakamassa kaikki, mukaan lukien yliopistot. Luonnonvarakeskus (Luke) on pystynyt tulouttamaan vuosittain vain noin 10 prosenttia rahoitusinstrumentteihin siirtämästään rahoituksesta.

Ilmastonmuutos ja muut globaalit trendit korostavat Luken keskeistä roolia viranomais- ja asiantuntijapalveluiden tuottajana sekä bio- ja kiertotalouden uusien ratkaisujen kehittäjänä. Kasvavien haasteiden hallitsemiseksi Luke on päivittänyt strategiansa vuosille 2020—2025. Valiokunta pitää valittuja painopistealueita oikeina ja tukee viraston suunnitelmia kattavasta alueellisesta toimipisteverkostosta.

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus täydensi vuoden 2020 talousarvioesitystä lisäämällä Lukelle määrärahat erityistä huolta aiheuttaneisiin kohteisiin (EU:n maatalouslaskentaan ja päästödirektiivin kansalliseen toimeenpanoon sekä ruokahävikin seurantaan ja tilastointiin). Luke toimii kuitenkin entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen varassa, mikä merkitsee tutkimustoiminnan pohjana olevan perustutkimuksen vähenemistä sekä erityisesti pitkäkestoisen tutkimuksen ja aikasarjojen vaarantumista.

Valiokunta lisäsi vuoden 2019 talousarviossa momentille 200 000 euroa turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten tutkimiseen. Turvemaiden viljely on vahvasti esillä käynnissä olevassa ilmastonmuutoskeskustelussa. Jo raivattujen turvemaiden viljelystä kokonaan luopuminen ei ole realistinen vaihtoehto nopealla aikataululla, joten on ilmeinen tarve etsiä toimivia ratkaisuja viljelyn synnyttämien haittojen vähentämiseen. Valiokunta pitää näin ollen tärkeänä tutkimuksen jatkamista luotettavien tulosten saamiseksi.

Valiokunta nostaa tässä yhteydessä esiin myös hallitusohjelman linjauksen turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ja painottaa, että Suomen tulee tavoitetta toteuttaessaan hyödyntää kaikki EU:lta siihen saatavissa olevat tuet. Esimerkiksi turpeen liittämistä osaksi suunniteltua JTF-rahoitusvälinettä (Just Transition Fund, oikeudenmukainen siirtymä hiilestä luopumiseen) on pikaisesti lähdettävä edistämään. Samoin tulee myös ripeästi reagoida rahoitushakuun CEF-rahoitusvälineestä, jonka avulla kehitetään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen.

Valiokunta lisää momentille 450 000 euroa, josta osoitetaan 200 000 euroa turvemaiden hiilidioksiditutkimukseen,150 000 euroa luomututkimukseen ja 100 000 euroa nurmien fosforilannoitustutkimukseen Ruukin yksikössä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 519 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisätyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 214 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 214 000
2020 talousarvio 76 519 000
2019 tilinpäätös 74 126 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 214 000 euroa.