Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Ruokavirastossa (luku 30.20) ja Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Toimintamme on asiakaslähtöistä, horisontaalista, avointa ja ennakoivaa
  • — Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme sekä neuvonta on verkostoitunutta, vaikuttavaa ja tukee ennakoivasti päätöksentekoa ja elinkeinojen kilpailukykyä
  • — Digitaaliset ratkaisumme ovat käyttäjälähtöisiä ja tietovarantomme ovat yhteensopivia, luotettavia ja niitä hyödynnetään tehokkaasti
  • — Ennakoimme riskejä ja varaudumme kriiseihin.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
  • — Resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennetut.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

  Toteutuma Toteutuma Tarve
  2017 2018 2019 ja 2020
Tehtävä milj. euroa milj. euroa milj. euroa
       
Maaseudun kehittäminen 10,5 10,8 10,8
Maa- ja elintarviketalous 23,8 23,7 23,7
Luonnonvaratalous 15,8 15,0 15,0
Yhteensä 50,1 49,5 49,5

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2020 käytettävän n. 692 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2020 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 62 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.08) vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (arvio 24 henkilötyövuotta vuonna 2020).

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (mom. 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2020. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 95 henkilötyövuotta 2020) valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 285 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 268,1 268 269
— Toimintamenomomentti 30.01.01 262,3 262 266
— Muut momentit 5,8 6 3
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,3 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 27 12 9
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 92,5 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 28 559 23 334 24 635
Bruttotulot 1 440 1 350 1 350
Nettomenot 27 119 21 984 23 285
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 735    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 834    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luonnonvaratehtävien tietojärjestelmät (siirto momentilta 30.01.23) 250
Siirtyvän erän leikkaus/säästöpäätös, kertaluonteisen säästön palautus 1 000
Vesitalouden tehtävien järjestelyt (1 htv) (siirto momentilta 30.40.21) 80
JTS-miljardin tuottavuussäästö -301
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 316
Palkkausten tarkistukset -53
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 72
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -63
Yhteensä 1 301

2020 talousarvio 23 285 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 376 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 91 000 euroa talousarvioesityksen 23 285 000 euroon nähden aiheutuu poliittisen esikunnan kasvusta.


2020 talousarvio 23 376 000
2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 376 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen (COVID-19) edellyttämistä maatila- ja elintarvikeyrityksien lisääntyvistä neuvonnan tukitoimista.


2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 23 376 000
2019 tilinpäätös 22 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 78 000
2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 23 376 000
2019 tilinpäätös 22 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 74 039 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisätyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2020 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2018 tilinpäätös 2019 arvio 2020 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimusprosessi 91 603 39 321 999 91 600 39 300 960 92 300 40 500 958
Viranomaisprosessi 24 288 6 919 260 24 200 6 000 250 25 000 6 100 250
Tilastoprosessi 4 880 980 50 5 200 1 000 50 5 700 1 200 52
Yhteensä 120 771 47 220 1 309 121 000 46 300 1 260 123 000 47 800 1 260

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 589 630 680
Luottamus- ja maineindeksi1) - 3,45 3,50
— kansalaiset (1—5) 3,41 3,50 3,50
— päättäjät (1—5) - 3,50 3,50
— tutkimuskumppanit (1—5) - 3,40 3,50
— yritykset (1—5) - 3,40 3,50
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 92 96 98
       
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv 0,9 0,9 1,0
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv 0,1 0,2 0,2
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv 1,7 1,5 1,5
Tilastot, kpl/tilastohtv 1,5 1,2 1,3
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv 4,7 4,5 5,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 75 120 140
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 1 119 1 000 1 000
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, 1 000 kpl 30 31 32
Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan käyttäjät, 1 000 kpl 113 120 130
Annetut lausunnot, kpl 219 200 200
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) 76 75 75
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) 44 55 57
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % 100 95 95
       
Henkiset voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 47 61 64
Työtyytyväisyysindeksi 3,44 3,5 3,55

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 120 726 119 905 122 539
Bruttotulot 47 782 46 750 48 500
Nettomenot 72 944 73 155 74 039
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 606    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 232    

Bruttotulot ovat yhteensä 48 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 33 400 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 000 000 euroa sekä muita tuloja 6 100 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 136 130 130
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 136 130 130
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 89 80 80
— osuus yhteiskustannuksista 68 50 50
Kustannukset yhteensä 157 130 130
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -21 - -
Kustannusvastaavuus, % 87 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 618 8 370 7 870
— muut tuotot -6 - -
Tuotot yhteensä 6 612 8 370 7 870
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 339 4 500 3 900
— osuus yhteiskustannuksista 2 345 2 970 2 670
Kustannukset yhteensä 5 684 7 470 6 570
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 928 900 1 300
Kustannusvastaavuus, % 116 112 120
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 928 900 1 300

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 20 261 17 200 20 000
— EU:lta saatava rahoitus 5 255 5 600 5 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 9 505 8 200 9 600
Tuotot yhteensä 35 021 31 000 35 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 59 647 51 500 59 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -24 626 -20 500 -23 700
Omarahoitusosuus, % 41 40 40

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2020 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentille 30.01.23) -505
Luomuinstituutti (HO 2019) 200
Luomututkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka/tutkimus (HO 2019) 200
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 500
Riistanruokintatutkimuksenlisäresurssi (HO 2019) 100
Susitutkimus ja seuranta, kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Suurpetotutkimus (HO 2019) 200
Turvemaan hiilidioksidipäästöjen tutkiminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -200
Tutkimukseen panostaminen (HO 2019) 1 000
Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019) 200
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 732
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -334
Palkkausten tarkistukset -133
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 196
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -170
Tasomuutos -2
Yhteensä 884

2020 talousarvio 74 039 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 73 155 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 069 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 74 039 000 euroon nähden on 2 030 000 euroa, mistä 686 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeisiin, 140 000 euroa on siirtoa momentilta 30.40.22 vieraslajiriskien hallinnan tehtäviin ja 1 204 000 euroa aiheutuu Maatalouslaskenta 2020 hankkeesta, ruokahävikkiseurannasta sekä päästökattodirektiivin kansallisesta toimeenpanosta.


2020 talousarvio 76 069 000
2019 IV lisätalousarvio 71 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 73 155 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 76,069 milj. euroa, joka on 2,914 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Valiokunta painottaa, että hallitusohjelman linjauksen mukaisesti tulee arvioida luonnonvaroja koskevan tutkimusrahoituksen uudelleenjakoa Suomen Akatemian, valtioneuvoston kanslian ja sektoritutkimuslaitosten kesken, jotta luonnonvaratutkimuksen rahoitusta kyetään vahvistamaan. Rahoitusuudistukseen liittyvä perusongelma on, että rahoitus uusiin instrumentteihin koottiin lähes yksinomaan tutkimuslaitoksilta, mutta sitä ovat jakamassa kaikki, mukaan lukien yliopistot. Luonnonvarakeskus (Luke) on pystynyt tulouttamaan vuosittain vain noin 10 prosenttia rahoitusinstrumentteihin siirtämästään rahoituksesta.

Ilmastonmuutos ja muut globaalit trendit korostavat Luken keskeistä roolia viranomais- ja asiantuntijapalveluiden tuottajana sekä bio- ja kiertotalouden uusien ratkaisujen kehittäjänä. Kasvavien haasteiden hallitsemiseksi Luke on päivittänyt strategiansa vuosille 2020—2025. Valiokunta pitää valittuja painopistealueita oikeina ja tukee viraston suunnitelmia kattavasta alueellisesta toimipisteverkostosta.

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus täydensi vuoden 2020 talousarvioesitystä lisäämällä Lukelle määrärahat erityistä huolta aiheuttaneisiin kohteisiin (EU:n maatalouslaskentaan ja päästödirektiivin kansalliseen toimeenpanoon sekä ruokahävikin seurantaan ja tilastointiin). Luke toimii kuitenkin entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen varassa, mikä merkitsee tutkimustoiminnan pohjana olevan perustutkimuksen vähenemistä sekä erityisesti pitkäkestoisen tutkimuksen ja aikasarjojen vaarantumista.

Valiokunta lisäsi vuoden 2019 talousarviossa momentille 200 000 euroa turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten tutkimiseen. Turvemaiden viljely on vahvasti esillä käynnissä olevassa ilmastonmuutoskeskustelussa. Jo raivattujen turvemaiden viljelystä kokonaan luopuminen ei ole realistinen vaihtoehto nopealla aikataululla, joten on ilmeinen tarve etsiä toimivia ratkaisuja viljelyn synnyttämien haittojen vähentämiseen. Valiokunta pitää näin ollen tärkeänä tutkimuksen jatkamista luotettavien tulosten saamiseksi.

Valiokunta nostaa tässä yhteydessä esiin myös hallitusohjelman linjauksen turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ja painottaa, että Suomen tulee tavoitetta toteuttaessaan hyödyntää kaikki EU:lta siihen saatavissa olevat tuet. Esimerkiksi turpeen liittämistä osaksi suunniteltua JTF-rahoitusvälinettä (Just Transition Fund, oikeudenmukainen siirtymä hiilestä luopumiseen) on pikaisesti lähdettävä edistämään. Samoin tulee myös ripeästi reagoida rahoitushakuun CEF-rahoitusvälineestä, jonka avulla kehitetään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen.

Valiokunta lisää momentille 450 000 euroa, josta osoitetaan 200 000 euroa turvemaiden hiilidioksiditutkimukseen,150 000 euroa luomututkimukseen ja 100 000 euroa nurmien fosforilannoitustutkimukseen Ruukin yksikössä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 519 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisätyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 214 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 214 000
2020 talousarvio 76 519 000
2019 tilinpäätös 74 126 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 214 000 euroa.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Myös EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 500 000 euroa.


2020 talousarvio 1 343 000
2019 talousarvio 1 343 000
2018 tilinpäätös 1 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

(23.) Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 3 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hydrologisen seurannan järjestäminen (siirto momentilta 30.40.21) 300
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentilta 30.01.05) 505
Kalastuslain tietoon perustuva suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä (Oma kala) (siirto momentilta 30.40.51) 900
Luonnonvaratehtävien tietojärjestelmät (siirto momentille 30.01.01) -250
Nautarekisterin uudistaminen (siirto momentilta 30.20.01) 1 500
Peltotukivalvonnan menetelmien suunnittelu ja pilotointi (siirto momentilta 30.20.01) 200
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -500
Yhteensä 2 655

2019 talousarvio 585 000
2018 tilinpäätös 5 120 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Selvitysosa:Momentti korvaa talousarvioesityksen momentin.

Talousarvioesitykseen nähden momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Vähennyksestä 686 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05, 1 502 000 euroa siirtoa momentille 30.20.01, 517 000 euroa siirtoa momentille 30.40.21 ja 535 000 euroa on siirtoa momentille 30.64.50.


2019 talousarvio 585 000
2018 tilinpäätös 5 120 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 27 652 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käyttöarvion tarkistus -888
Yhteensä -888

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 27 652 000
2019 talousarvio 28 540 000
2018 tilinpäätös 28 335 104

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 27 652 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.


2020 talousarvio 4 539 000
2019 talousarvio 4 539 000
2018 tilinpäätös 4 163 722

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.