Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 747 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 240 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
  • — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
  • — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 136 183 137 386 142 500 143 700
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 53 674 50 330 53 000 53 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) 501 548 601 651
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat 10 7 10 10
— Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä 42 33 40 30
         
Toiminnallinen tehokkuus        
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 24,4 24,5 23,6 24,16
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 2 937 2 422 2 450 2 127
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) 105 145 108 126
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) 245 272 200 230
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 84 79 78 76
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,28 3,34 3,5 3,5

1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

2) Tilauksesta luokitellut

3) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 7 247 7 550 7 487
Bruttotulot 836 800 740
Nettomenot 6 411 6 750 6 747
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 841    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 441    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisten asiakaspalveluiden kehittäminen ja viraston toimintaedellytysten turvaaminen -130
Kertamenon poistuminen -80
MTV:n analogisten videoaineistojen digitointi 50
Museoesineiden ja oheisaineistojen siirto 100
Televisiolähetysten kaappauspalvelun uudistaminen 60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
JTS-miljardin tuottavuussäästö -14
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 56
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -32
Palkkausten tarkistukset -10
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 15
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -13
Yhteensä -3

2020 talousarvio 6 747 000
2019 talousarvio 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 885 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 6 747 000 euroon nähden on 138 000 euroa, mistä 70 000 euroa aiheutuu mediakasvatuksen ja kuvaohjelmalain valvonnan lisääntyneistä tehtävistä sekä 68 000 euroa kuvaohjelman luokittelu- ja ilmoittamismaksun tarkistuksesta.


2020 talousarvio 6 885 000
2019 talousarvio 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 885 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 240 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu museoesineiden ja oheisaineistojen siirrosta olosuhdehallittuun varastotilaan.


2020 IV lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 6 885 000
2019 tilinpäätös 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 15 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 68 000 euroa koronavirustilanteesta aiheutuvista tulonmenetysten kattamisesta sekä 59 000 euroa Valtti-työasemien ja Pilvi-viestin käyttöönoton kustannuksista.


2020 VII lisätalousarvio 142 000
2020 IV lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 6 885 000
2019 tilinpäätös 6 750 000
2018 tilinpäätös 6 011 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.