Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirasto ja siihen kuuluva Suomen kansallismuseo vastaavat kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestävät kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.

Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi.
  • — Osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
  • — Parantaa kulttuuriperinnön fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta ja osallisuutta kulttuuriperintöön.
  • — Kehittää palveluita asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti sekä lisätä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

  • — Kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjauksia toteutetaan toiminnassa läpäisevästi.
  • — Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia tehtäviä, valtion erityisiä vastuita sekä aluetason museoiden tukea ja ohjausta. Työssä korostuu ennakoivuus ja ohjelmallinen suojelupolitiikka. Vahvistetaan toimintaa kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanossa ja eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyössä. Aineistoja ja prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon.
  • — Kansallismuseo tuottaa monipuolista kansallista ja kansainvälistä ohjelmistoa. Museo- ja nähtävyyskohteita kehitetään alueellisina vetovoimatekijöinä.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl 1 207 722 635 050 700 000 800 000
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl 215 765 265 813 275 000 290 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 681 209 710 896 685 000 690 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,04 2,19 2,12 2,12
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 3,48 4,36 3,86 3,86
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,69 3,77 3,6 3,7
Henkilötyövuodet 242 267 250 260

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 26 760 23 299 24 375
Bruttotulot 5 931 3 300 3 500
Nettomenot 20 829 19 999 20 875
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 807    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 930    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra (II LTA 2018) 560
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -23
JTS-miljardin tuottavuussäästö -42
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 181
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -978
Palkkausten tarkistukset -28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 44
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -38
Tasomuutos 1 200
Yhteensä 876

2020 talousarvio 20 875 000
2019 I lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 19 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 754 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 879 000 euroa talousarvioesityksen 20 875 000 euroon nähden aiheutuu Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa omakustannusperiaatteen vuoksi toteutettavan määrärahan vähennyksen uudelleenkohdennuksesta momentille 29.80.20.


2020 talousarvio 21 754 000
2019 I lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 19 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta on tyytyväinen Museoviraston perusrahoituksen tasokorotuksen (1,2 milj. euroa), mikä tasapainottaa budjettia ja antaa mahdollisuuden tuloksellisen toiminnan vakiinnuttamiseen.

Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksissa on otettu huomioon vuokramenoihin liittyvä indeksikorotus (mom. 29.80.20), mutta Museoviraston toimintamenomomentilla niitä ei ole otettu huomioon. Museoviraston vuokramenot ovat suuret (7,1 milj. euroa), joten indeksikorotuksella on suuri käytännön merkitys.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Kansallismuseon näyttelytilojen laajennushanke etenee hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 591 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi museoiden ja linnojen pääsylipputulojen vähentymisestä sekä tilaisuuksien peruuntumisista aiheutuvien menetysten korvaamisesta.


2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 591 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemiasta aiheutuvien nettomenetysten kattamisesta ja talouden tasapainottamisesta.


2020 IV lisätalousarvio 1 700 000
2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 54 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 54 000
2020 IV lisätalousarvio 1 700 000
2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 54 000 euroa.