Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 095 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Vastata Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillisestä hoidosta, ylläpidosta ja esittelystä siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena.
  • — Huolehtia, että rakenteet ja rakennukset säilyvät edustavina, suunnittelun ja rakentamisen taso on hyvä ja asukkaiden sekä kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.
  • — Noudattaa Unescon edellyttämän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimia Suomenlinnan maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:

  • — Vahvistetaan Suomenlinnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä tehostetaan hoitokunnan vuokratilojen kunnossapitoa. Maailmanperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi ja vastuullisesti.
  • — Saatetaan käyttökuntoon vajaakäytössä tai korjauksen takia tyhjillään olevat huoneistot Suomenlinnan kunnostusohjelman (2019—2023) mukaisesti. Tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite/arvio
2020
tavoite/arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) 40 23 50 45
Toiminnallinen tehokkuus        
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 94 94,2 95 95
Vuokratuotot, kasvu % -1,0 1,0 0,5 0,5
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 76,8 81,1 79 79
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) 3,7 3,6 3,8 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 8 983 8 594 8 695
Bruttotulot 6 737 6 485 6 600
Nettomenot 2 246 2 109 2 095
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 381    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 425    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 619 6 550 6 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 502 6 450 6 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 117 100 100
Kustannusvastaavuus, % 102 102 102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
JTS-miljardin tuottavuussäästö -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 19
Palkkausten tarkistukset -3
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 4
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
Yhteensä -14

2020 talousarvio 2 095 000
2019 talousarvio 2 109 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 095 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvista liike- ja työtilojen sekä juhlatilojen vuokratuottojen menetyksistä. Lisäys mahdollistaa Suomenlinnan hoitokunnalle tarvittaessa liike- ja työtilojen osalta 100 % vuokranalennuksen myöntämisen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille yrityksille huhti—kesäkuulta 2020.


2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 095 000
2019 tilinpäätös 2 224 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Länsi-Mustasaarella sijaitsevan tieto-, turva- ja taloautomaattiverkkojen teknisen jakamon korjaamisesta.


2020 IV lisätalousarvio 400 000
2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 095 000
2019 tilinpäätös 2 224 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 5 000
2020 IV lisätalousarvio 400 000
2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 095 000
2019 tilinpäätös 2 224 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.