Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 887 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2020 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 100 henkilöä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2020 koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä on noin 125. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa noin 4 000 opiskelijatyöpäivää.

Henkilötyövuodet

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Saamelaisalueen koulutuskeskus 69 69 70
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 25 26 26
Yhteensä 94 95 96

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 164 1 000 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 605 2 910 2 600
— osuus yhteiskustannuksista 1 207 900 1 100
Kustannukset yhteensä 3 812 3 810 3 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 649 -2 810 -2 600
Kustannusvastaavuus, % 31 26 30
       
Hintatuki 2 400 2 400 2 400
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 93 89 95

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Saamelaisalueen koulutuskeskus 4 587 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki 2 400 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot 900 000
Yhteensä 7 887 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 9 750 10 072 9 347
Bruttotulot 1 713 2 000 1 460
Nettomenot 8 037 8 072 7 887
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 946    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 881    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -36
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 59
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -141
Palkkausten tarkistukset -10
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 14
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -58
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -13
Yhteensä -185

2020 talousarvio 7 887 000
2019 talousarvio 8 072 000
2018 tilinpäätös 7 972 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 087 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 7 887 000 euroon nähden aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentilta 29.20.21 Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimintamenomäärärahojen lisäämiseksi.


2020 talousarvio 8 087 000
2019 talousarvio 8 072 000
2018 tilinpäätös 7 972 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 087 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 18 000
2020 talousarvio 8 087 000
2019 tilinpäätös 8 072 000
2018 tilinpäätös 7 972 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.