Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 3 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Rahoitusvakausvirasto on luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan EU-direktiivin johdosta Suomeen vuonna 2015 perustettu viranomainen. Virastolle on säädetty direktiivissä ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevassa asetuksessa tarkemmin määritellyt kriisinratkaisun ennakointiin liittyvät viranomaistehtävät ja valtuudet ongelmalaitosten toiminnan hallittuun uudelleenjärjestelyyn ja mahdolliseen alasajoon. Rahoitusvakausviraston toimivaltaan kuuluu myös talletussuojajärjestelmän ylläpito, mukaan lukien talletussuojarahaston hallinnointi. Viraston myötä on perustettu uusi talletussuojarahasto, johon se kerää talletussuojamaksuja. Viranomaisen toiminnasta aiheutuvat kulut katetaan täysin toimialalta kerättävin veronluonteisin hallintomaksuin.

Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 11.19.11.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 17,6 18 18
Koulutustasoindeksi (asteikko 1—8) 6,8 6,9 6,9
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,3 8 7
Työtyytyväisyysindeksi 4,1 4,0 4,0

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Investoinnit ja palveluiden hankinta (v. 2019 rahoitus) -148
Investoinnit ja palveluiden hankinta (v. 2020 rahoitus) 136
Kustannusarvioista johtuva muutos -296
JTS-miljardin tuottavuussäästö -10
Tasomuutos -2
Yhteensä -320

2020 talousarvio 3 633 000
2019 talousarvio 3 953 000
2018 tilinpäätös 2 947 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 3 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi päättää rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 3 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rahoitusvakausrahastolle otettavasta lainasta enintään 2 000 000 000 euron määrään saakka.

Selvitysosa:Talletussuojadirektiivin 10 artiklan 9 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että talletusten vakuusjärjestelmillä on käytössään asianmukaiset vaihtoehtoiset rahoitusjärjestelyt, joiden avulla ne voivat hankkia lyhyen aikavälin rahoitusta täyttääkseen niitä vastaan esitetyt vaatimukset. Säännös on pantu täytäntöön rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 3 luvun 8 §:llä, joka koskee lainanottoa rahastolle. Lainaus edellyttää perustuslain 82 §:n mukaisesti aina eduskunnan suostumusta, joka annettaisiin enintään 2 000 000 000 eurolle. Esitetty summa olisi kaikkien mahdollisten talletussuojarahaston lainojen yhteenlaskettu enimmäismäärä, eli sisältäisi näin ollen esimerkiksi mahdolliset pankkisektorilta otettavat lainat ja lainan valtiolta.

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 3 luvun 8 § sisältää valtuuden valtioneuvostolle päättää lainan ottamisesta ja sen ehdoista eduskunnan suostumuksen jälkeen. Eduskunnan etukäteinen suostumus tarvittaessa enintään kahden miljardin euron lainoille edesauttaisi lainajärjestelyjen nopeaa toteutusta ja talletussuojarahaston lakisääteisen velvollisuuden toteuttamista talletusten korvaamisessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 3 633 000
2019 tilinpäätös 3 953 000
2018 tilinpäätös 2 947 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi päättää rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 3 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rahoitusvakausrahastolle otettavasta lainasta enintään 2 000 000 000 euron määrään saakka.