Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 2 252 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 35 §:n mukaisten veroperustemuutoksista johtuvien korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että veroperustemuutoksista aiheutuvat kompensaatiot maksetaan jatkossa omalta momentiltaan. Aiemmin ne on maksettu momentilta 28.90.30.

Kunnille on maksettu momentin 28.90.30 kautta veroperustemuutoksista aiheutuvia kunnan verotulojen vähentymistä vastaavia kompensaatioita vuodesta 2010 lähtien. Nämä kompensaatiot siirretään momentilta 28.90.30 omalle momentilleen. Vuosina 2010—2019 maksetut kompensaatiot olivat yhteensä 1 967 000 000 euroa. Vuoden 2020 kompensaatio on 285 000 000 euroa. Määrärahasta 1 967 000 000 euroa on siirtoa momentilta 28.90.30. Vuosina 2016—2019 maksetut kompensaatiot siirretään kehykseen kuuluviksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 375 000
v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 129 000
v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 299 000
v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 11 500
v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 9 500
v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 131 000
v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 262 000
v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 395 000
v. 2018 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 131 000
v. 2019 verotulomenetysten kompensaatio (siirto momentilta 28.90.30) 224 000
v. 2020 verotulomenetysten kompensaatio 285 000
Yhteensä 2 252 000

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 2 252 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 2 269 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 17 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 252 000 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2020 kompensaation korottamisesta johtuen poistojen väliaikaisesta kaksinkertaistamisesta uusien investointien osalta, joka vähentää kuntien ansio- ja pääomatuloveroja. Vaikutus kuntien verotuloihin kompensoidaan väliaikaisesti vuosille 2020—2027.


2020 talousarvio 2 269 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 2 269 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 35 §:n mukaisten veroperustemuutoksista johtuvien korvausten maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 547 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 b §:n mukaisten verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 aiheutuvien korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 kunnille väliaikaisesti aiheutuviin verotulojen menetyksiin maksettaviin korvauksiin. Verotulojen arvioidut menetykset korvataan kunnille niin, että kompensaatio kohdentuu kunnille vuoden 2020 maksuunpanon mukaisten kunnallisveron jako-osuuksien, yhteisöveron jako-osuuksien ja arvioitujen kiinteistöverojen suhteessa. Vastaavat euromäärät vähennetään kuntien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kunnille korvattaisiin verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista väliaikaisesti aiheutuvia kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä.


2020 II lisätalousarvio 547 000 000
2020 talousarvio 2 269 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 547 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 b §:n mukaisten verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 aiheutuvien korvausten maksamiseen.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentilta vähennetään 429 000 000 euroa.

Selvitysosa:Valtion korvausta kunnille veroperustemuutoksista johtuvista verotulojen menetyksistä ehdotetaan vähennettäväksi 429 000 000 euroa verotuksen maksujärjestelyjä vuonna 2020 koskevien vaikutusarvioiden muutoksista johtuen.

Valtion korvausta kunnille veroperustemuutoksista johtuvista verotulojen menetyksestä lisättiin valtion vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa 547 000 000 eurolla. Lisäys johtui verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 kunnille väliaikaisesti aiheutuvista verotulojen menetyksistä, joiden arvioitiin olevan kunnallisveron osalta 422 000 000 euroa, yhteisöveron osalta 45 000 000 euroa ja kiinteistöveron osalta 80 000 000 euroa.

Verotulojen arvioidut menetykset korvataan kunnille niin, että kompensaatio kohdentuu kunnille vuoden 2020 maksuunpanon mukaisten kunnallisveron jako-osuuksien, yhteisöveron jako-osuuksien ja arvioitujen kiinteistöverojen suhteessa. Vastaavat euromäärät vähennetään kuntien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.

Elokuussa 2020 saadun toteutumatiedon mukaan verotuksen maksujärjestelyn muutosten vaikutukset ovat osoittautumassa selvästi keväällä tehtyjä arvioita pienemmiksi. Uusimman arvion mukaan verotuksen maksujärjestelyjen muutokset vähentäisivät kuntien verotuloja vuonna 2020 yhteensä 118 000 000 euroa, josta kunnallisveron osuudeksi arvioidaan 102 000 000 euroa, yhteisöveron osuudeksi 7 000 000 euroa ja kiinteistöveron osuudeksi 9 000 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kunnille korvattaisiin verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista väliaikaisesti aiheutuvia kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä uuden vaikutusarvion mukaisesti.


2020 V lisätalousarvio -429 000 000
2020 II lisätalousarvio 547 000 000
2020 talousarvio 2 269 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2020 vp (24.9.2020)

Hallitus ehdottaa, että momentilta vähennetään 429 milj. euroa.

Vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa momentille lisättiin 547 milj. euroa, jonka tarkoituksena oli korvata kunnille niitä verotulomenetyksiä, joita arvioitiin aiheutuvan väliaikaisista kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen menetyksistä. Korvaukset liittyivät verotuksessa toteutettuihin määräaikaisiin toimenpiteisiin, joilla pyrittiin helpottamaan koronavirusepidemian johdosta talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilannetta ja jotka olisivat pienentäneet väliaikaisesti myös kuntien verotulokertymiä.

Yritykset ovat kuitenkin hakeneet maksujärjestelyjen helpotuksia ennakoitua vähemmän, minkä vuoksi myös kuntien verotulojen viivästyminen on jäänyt selvästi arvioitua vähäisemmäksi. Lisäbudjettiesityksen mukaan verotuksen maksujärjestelyjen muutokset vähentävät kuntien verotuloja tänä vuonna yhteensä 118 milj. euroa, jolloin momentilta tulisi vähentää edellä mainitut 429 milj. euroa.

Esityksen antamisen jälkeen maksujärjestelyjen käytöstä saadut toteumatiedot ovat edelleen tarkentuneet siten, että korvausten tarkistettu yhteismäärä on 114 milj. euroa. Momentilta tulee näin ollen vähentää 433 milj. euroa. Tarkentuneet luvut on jo otettu huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä sekä asiaa koskevassa hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 15/2020 vp — HE 123/2020 vp).

Kuntatalouden heikko tilanne huomioon ottaen valiokunta painottaa kuntien oikea-aikaisen tuen sekä rakenteellisten uudistusten tärkeyttä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentilta vähennetään 433 000 000 euroa.