Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 099 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) ei mitattu 4,0 ei mitata
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 1,6 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso (%) 88 89 89
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) 26 18 18
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 21 23 23
Verojäämä (%)1) 0,04 2,0 2,0
Henkilöstövoimavarat      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) 1 859 1 860 1 920
Sairauspoissaolot (pv/htv) 12,4 10 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,43 3,43

1) Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Ilman ylitöitä ja varallaoloa. Vuodelle 2020 on lisätty 60 htv Brexitin vaikutuksesta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 156 572 167 048 171 697
Bruttotulot1) 2 784 2 820 5 598
Nettomenot 153 788 164 228 166 099
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 279    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 30 097    

1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Afrikkalaisen sikaruton torjunta 270
Afrikkalaisen sikaruton torjunta (v. 2019 kertaluonteinen) -1 110
ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuus 843
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus) -565
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2020 rahoitus) 278
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2019 rahoitus) -587
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2020 rahoitus) 259
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -13 590
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 10 830
UK:n EU-eron (Brexit) vaikutukset tullivalvontaan 3 300
Verotustehtävät (siirto momentille 28.10.01) -170
VETO-hankkeen siirtymäkauden ylläpito 700
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri 846
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -40
JTS-miljardin tuottavuussäästö -399
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 1 538
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -381
Palkkausten tarkistukset -201
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 389
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -339
Yhteensä 1 871

2020 talousarvio 166 099 000
2019 talousarvio 164 228 000
2018 tilinpäätös 165 606 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) vahinkoa vastaavan korvauksen maksamiseen niille, joilta 1.5.2016 lukien on peritty virheellisen valuuttakurssimuunnon vuoksi liikaa tullimaksuja ja jotka EU:n tullikoodeksin määräaikojen soveltamisen johdosta eivät muutoin saa liikaa perittyä määrää palautuksina.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Muutos talousarvioesitykseen nähden mahdollistaa viranomaisen virheen vuoksi liikaa perittyjen tullimaksujen palauttamisen tilanteessa, jossa tullikoodeksin mukaan virheitä ei enää voida korjata oikaisuteitse. Näin palautettavien tullimaksujen määräksi on arvioitu noin 250 000 euroa.


2020 talousarvio 166 099 000
2019 IV lisätalousarvio 3 940 000
2019 talousarvio 164 228 000
2018 tilinpäätös 165 606 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 166,099 milj. euroa, joka on 1,871 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Valiokunta pitää perusteltuna, että esitykseen sisältyy lisäyksenä 3,3 milj. euroa, jolla varaudutaan Brexitin aiheuttamaan tulli-ilmoitusten määrän kasvuun. Tulli on jo käynnistänyt tarvittavan 60 lisähenkilön rekrytoinnin. Muina lisäyksinä esitetään 846 000 euroa rahanpesudirektiivin mukaisen pankki- ja maksutilien rekisterin vuotuiseen ylläpitoon ja 700 000 euroa siirtymäkauden järjestelyihin liittyen Tullin verotustehtävien siirtoon Verohallinnolle. Tarpeen on myös lisätä ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuutta (843 000 euroa) ja afrikkalaisen sikaruton torjuntaan kohdistettavia resursseja (270 000 euroa). Määrärahaa puolestaan alentavat kertaluonteisten erien poistaminen ja ICT-menojen siirrot momenttien välillä (koskien tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistusta).

Valiokunta pitää myönteisenä, että Tulli on pystynyt vakiinnuttamaan henkilöstönsä määrän (1 860 henkilötyövuotta) vuonna 2019. Myös poistumaa on voitu korvata pitkästä aikaa suunnitelmallisesti sellaisiin tehtäviin, joihin on ollut suurin tarve. Voimavaroja on tärkeää kehittää samassa suhteessa kaikkien PTR-yhteistyötä tekevien — Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen — osalta, jotta tiivis viranomaistyö on tasapainoista ja toimintaedellytykset yhtäläisiä.

Valiokunta toteaa, että vuodelle 2020 esitettävät määrärahat vastaavat Tullin pakollisten kustannusten lisäyksiin muilta osin paitsi julkisen hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) käyttöönoton aiheuttamien kustannusten osalta (1,146 milj. euroa). Lisäksi vuonna 2021 alv-alarajan poistaminen aiheuttaa merkittävän lisätyövoimatarpeen, jota ei ole täysin huomioitu kehyspäätöksessä.

Valiokunta korostaa, että sujuva tulliselvitysprosessi ja asiointi rajoilla edistävät Suomen ulkomaankauppaa ja toisaalta estävät kiellettyjen tuotteiden (kuten huumeiden) pääsyä maahan sekä harmaata taloutta. Valvontatyön tehokkuus ja toimiminen oikea-aikaisesti ennen kuin tavarat päätyvät vähittäismyyntiin tai muille vastaanottajille on riippuvainen osaavan henkilöstön määrästä sekä laitteistojen riittävyydestä ja tasokkuudesta. Lähivuosina Tulli tarvitsee lisärahoitusta erityisesti rikostorjunnan operatiivisen toiminnan kehittämiseen mm. poikkeamien tunnistamiseen, biometrisen tunnistamisen ja hahmontunnistuksen kehittämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 099 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) vahinkoa vastaavan korvauksen maksamiseen niille, joilta 1.5.2016 lukien on peritty virheellisen valuuttakurssimuunnon vuoksi liikaa tullimaksuja ja jotka EU:n tullikoodeksin määräaikojen soveltamisen johdosta eivät muutoin saa liikaa perittyä määrää palautuksina.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 328 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeissa saa tehdä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien yhteensä enintään 64 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 660 000 euroa aiheutuu varautumisesta arvonlisäverodirektiivin muutosten aiheuttamiin kertaluonteisiin menoihin ja 668 000 euroa TUVE-palveluiden käyttövelvoitteesta aiheutuvista lisämenoista.

Valtuuden lisäys 10 500 000 euroa aiheutuu Euroopan komission tekemistä muutoksista voimaantulon aikatauluun (MASP), jotka vaikuttavat tullauksen kokonaisuudistukseen. Aikataulu on muuttunut alkuperäisestä viisi vuotta pidemmäksi (2015—2025). Aikataulun pidentyminen ja eurooppalaisen vaatimusmäärityksen siirtyminen on vaikuttanut hankkeen toteutukseen ja nostanut sen kustannuksia. Kustannuksiin vaikuttaa myös arvonlisäveron kantorajan poisto, joka on tulossa voimaan 2021 alusta.


2020 IV lisätalousarvio 4 328 000
2020 talousarvio 166 099 000
2019 tilinpäätös 168 168 000
2018 tilinpäätös 165 606 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 328 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeissa saa tehdä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien yhteensä enintään 64 700 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 429 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 990 000 euroa aiheutuu covid-19 -pandemian aiheuttamista lisämenoista, jotka liittyvät sisärajavalvonnan palautukseen ja varustautumiseen sekä 439 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 1 429 000
2020 IV lisätalousarvio 4 328 000
2020 talousarvio 166 099 000
2019 tilinpäätös 168 168 000
2018 tilinpäätös 165 606 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 429 000 euroa.