Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 23 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24

8) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuus uusittiin vuodelle 2019. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2019 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2019—2021 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa.

Momentin määrärahasta on tarkoitus käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin noin 2,7 milj. euroa ja kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 1,9 milj. euroa sekä 15 milj. euroa maa- ja merirajan teknisen valvonnan uudistamiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 Yhteensä
vuodesta 2020 lähtien
     
Meriveneen hankinta    
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 3 800 3 800
Menot yhteensä 3 800 3 800

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rajavartiolaitoksen investoinnit (HO 2019 kertaluonteinen) 15 000
Tasomuutos -500
Yhteensä 14 500

2020 talousarvio 23 510 000
2019 talousarvio 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Valtuus

Mikäli vuoden 2019 talousarviossa uudistettua meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2020.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Meriveneiden hankintasopimus telakan kanssa on tehty syksyn 2019 aikana, veneiden varustamiseen liittyvä hankintasopimus toisen toimittajan kanssa tehdään vasta vuoden 2020 aikana.


2020 talousarvio 23 510 000
2019 talousarvio 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 23,510 milj. euroa, joka on 14,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Esitykseen sisältyy yhteensä 15 milj. euroa Rajavartiolaitoksen maa- ja merirajan teknisten valvontajärjestelmien korvausinvestointeihin. Uudistamalla nykyiset tekniset valvontajärjestelmät vähennetään tarvetta korvata vanhentuvaa tekniikkaa lisähenkilöstöllä.

Valiokunta toteaa, että myös Rajavartiolaitoksen kaksi valvontalentokonetta saavuttavat 30 vuoden käyttöiän vuonna 2025. Korkea käyttöikä alentaa koneiden käyttöastetta ja nostaa käyttökustannuksia. Merialueen valvonnan, meripelastuksen ja merellisen ympäristövahinkojen torjunnan keskeisen kansallisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan siten vuonna 2020 päätös korvaavan kaluston tilausvaltuudesta ja tarvittavista määrärahoista.

Rajavartiolaitoksen neljästä vartiolaivasta kolme ei täytä enää tämän päivän vaatimuksia. Tarkoitus on korvata nämä kolme laivaa kahdella uudella vartiolaivalla vuosina 2022—2026. Tätä tarkoitusta varten Rajavartiolaitokselle tulisi osoittaa 5 milj. euron suunnitteluraha vuodelle 2020. Uusien laivojen käyttöönoton viivästyminen lisää merkittävästi nykyisen elinkaarensa päässä olevan kaluston ylläpitokustannuksia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 23 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24

8) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Valtuus

Mikäli vuoden 2019 talousarviossa uudistettua meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2020.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin siten, että hankkeesta aiheutuvat vähäiset pientarvike- ja pienpalveluhankinnat maksetaan viraston toimintamenomäärärahalla.

Selvitysosa:Lisäyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu maa- ja merirajojen teknisen valvontajärjestelmän uudistamisesta ja 5 000 000 euroa kahden uuden ulkovartiolaivan suunnitteluun varatusta määrärahasta.

Momentin perustelujen muutos mahdollistaa sen, että Rajavartiolaitos voi vähäisessä määrin käyttää viraston toimintamenomäärärahaa maa- ja merirajan teknisen valvonnan uudistamiseksi tarvittavien pientarvike- ja pienpalveluhankintoihin toimintamenomäärärahan käyttötarkoituksen puitteissa.


2020 IV lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 23 510 000
2019 tilinpäätös 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin siten, että hankkeesta aiheutuvat vähäiset pientarvike- ja pienpalveluhankinnat maksetaan viraston toimintamenomäärärahalla.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ulkovartiolaiva Turvan vaurioituneen partioveneen korvaamisesta kokonaan uudella veneellä.

Kesäkuussa tapahtuneen merivahingon oikeudellinen selvittäminen (ml. valtion regressioikeuden käyttäminen) on kesken. Rajavartiolaitos selvittää vaurioituneen veneen myyntiä sekä pyrkii saamaan vahingon aiheuttajan vastaamaan valtion menetyksestä. Saatavia näistä ei kuitenkaan ole voitu huomioida vielä tässä vaiheessa määrärahaa mitoitettaessa.


2020 V lisätalousarvio 1 500 000
2020 IV lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 23 510 000
2019 tilinpäätös 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2020 ja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 240 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kahden uuden ulkovartiolaivan hankinnasta.

Momentille on jo kahden uuden ulkovartiolaivan suunnittelua varten myönnetty 5 milj. euron lisäys kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa.

Valtuuden käytöstä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuosina 2020—2023 enintään 240 milj. euroa.


2020 VII lisätalousarvio 120 000 000
2020 V lisätalousarvio 1 500 000
2020 IV lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 23 510 000
2019 tilinpäätös 9 010 000
2018 tilinpäätös 15 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2020 ja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 240 000 000 euroa.