Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 165 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,7 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 231 2 000 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 327 300 280
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 829 887 911
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 165 1 249 1 314
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 100,2 102,7 101,7

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 47 035 46 061 48 465
Bruttotulot 286 300 300
Nettomenot 46 749 45 761 48 165
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 043    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 336    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 10
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 2 000
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 57
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 26
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -10
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
JTS-miljardin tuottavuussäästö -120
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 626
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -85
Palkkausten tarkistukset -101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -124
Tasomuutos -1
Yhteensä 2 404

2020 talousarvio 48 165 000
2019 I lisätalousarvio 87 000
2019 talousarvio 45 761 000
2018 tilinpäätös 45 042 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 146 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 19 000 euroa talousarvioesityksen 48 165 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 48 146 000
2019 I lisätalousarvio 87 000
2019 talousarvio 45 761 000
2018 tilinpäätös 45 042 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Syyttäjälaitoksen resursseja vahvistetaan 2,4 milj. euron lisäyksellä vuoteen 2019 verrattuna, josta 2 milj. euroa liittyy hallitusohjelman kirjaukseen rikosvastuun toteutumisesta ja käsittelyaikojen lyhentämisestä. Lisäys on tärkeä, sillä Syyttäjälaitoksen määrärahat ovat olleet varsin niukat. Tämän arvioidaan osaltaan vaikuttaneen mm. siihen, että esitutkinnan lopettamista tai toimittamatta jättämistä koskevien rajoittamisasioiden osuus on kasvanut merkittävästi ja varsinaisten syyteharkinta-asioiden määrä on vastaavasti vähentynyt. Vuosina 2004—2018 esitutkinnan lopettamista tai toimittamatta jättämistä koskevien rajoittamisasioiden osuus on kasvanut 1 000:sta 20 000:een, vaikka saapuneiden asioiden kokonaismäärä on pysynyt tasolla 80 000—90 000.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin arvioitu, että määrärahalisäyksestä huolimatta resurssit ovat niin niukat, että syyttäjien määrä vähenee. Kun henkilötyövuosia oli syyttäjälaitoksessa viime vuonna 551, niitä arvioidaan olevan seuraavana nelivuotiskautena arviolta noin 535 htv. Syyttäjälaitoksen oman voimavara-analyysin mukaan viraston optimaalinen henkilöstömäärä olisi 586 htv. Valiokunnan huomiota on kiinnitetty myös siihen, että Suomessa on varsin vähän syyttäjiä moniin muihin maihin verrattuna, vain noin 7 syyttäjää 100 000 asukasta kohden, kun Euroopassa keskiarvo on noin 11 syyttäjää/100 000 asukasta ja Pohjoismaissa keskimäärin 10—12 syyttäjää/100 000 asukasta. Jos syyttäjien määrä olisi Suomessa esim. 8/100 000 asukasta, tarvittaisiin noin 70 uutta syyttäjää.

Valiokunta pitää tärkeänä, että 1.10.2019 voimaan tulleella organisaatiouudistuksella saavutetaan sille asetetut, toiminnan kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä koskevat tavoitteet. Syyttäjälaitos muodostuu nyt keskusyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, kun aiemmin siihen kuului Valtakunnansyyttäjänviraston lisäksi 11 paikallista syyttäjänvirastoa.

Valiokunta korostaa, että uudistuksen vaikutuksia on seurattava niin resurssien riittävyyden kuin myös kansalaisten oikeusturvan toteutumisen, yhdenvertaisen kohtelun, käsittelyaikojen sekä henkilöstön jaksamisen kannalta. On myös välttämätöntä, että syyttäjälaitoksen resursseja vahvistetaan ja huolehditaan siitä, että rikosoikeudellisen vastuun toteutumiseksi turvataan asianmukaiset resurssit koko rikosprosessiketjuun.

Valiokunnan lausumaehdotus 2

Eduskunta edellyttää, että jo vuoden 2020 lisätalousarviossa otetaan huomioon Syyttäjälaitoksen toimintaan tarvittavat lisäresurssitarpeet ja varmistetaan henkilöstön riittävyys.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 146 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Syyttäjälaitoksen toiminnan turvaamisesta.


2020 IV lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 48 146 000
2019 tilinpäätös 45 848 000
2018 tilinpäätös 45 042 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemiaan liittyvän rikosasioiden ruuhkan purkamisen aloittamisesta, 394 000 euroa tietohallintomenojen kasvusta, 30 000 euroa videoneuvottelulaitteiden lisäämisestä ja 171 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 895 000
2020 IV lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 48 146 000
2019 tilinpäätös 45 848 000
2018 tilinpäätös 45 042 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa.