Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 666 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 51 000 asiaa (49 114 asiaa v. 2018 ja arvio 51 000 asiaa v. 2019). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2020 (12 päivää v. 2018 ja 11 päivää v. 2019). Oikeusaputoimistoihin v. 2018 saapuneista asioista 87 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 13 % rikosasioita.

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2020.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 500 asiaa (6 289 v. 2018 ja arvio 6 550 asiaa v. 2019). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on 9 kuukautta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:

Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Oikeusapu      
Käsitellyt asiat, kpl 48 710 51 000 51 000
Oikeusapuohjaus, kpl 6 352 7 000 7 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 26 302 24 000 25 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 133 130 130
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 416 436 431
Talous- ja velkaneuvonta      
Käsitellyt asiat, kpl   10 000 15 000
Talousneuvonta, kpl   20 000 25 000
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia)   291 293
Tuottavuus (käsitelty asia/htv)   188 210

Yleinen edunvalvonta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 41 595 43 500 44 600
— edunvalvontatoimisto 37 409 39 200 40 200
— edunvalvonta ostopalveluna 4 186 4 300 4 400
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 743 745 747
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 67 68 69

Kuluttajariitalautakunta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 5 391 6 150 6 400
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 469 418 401
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 144 166 172
Kokonaiskäsittelyaika, kk 13,2 10,9 9,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 68 803 77 391 80 666
Bruttotulot 4 569 5 200 5 000
Nettomenot 64 234 72 191 75 666
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 21 882    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 23 257    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 331 3 700 3 600
— muut tuotot 18 - -
Tuotot yhteensä 3 349 3 700 3 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 174 7 600 6 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 824 -3 900 -3 300
Kustannusvastaavuus, % 54 49 52

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 272 1 500 1 400
— muut tuotot 5 - -
Tuotot yhteensä 1 277 1 500 1 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 688 1 670 1 670
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -411 -170 -270
Kustannusvastaavuus, % 76 90 84

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 27 400 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 80 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edunvalvonnan henkilömäärän lisääminen (10 htv) 600
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 13
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 300
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 52
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (HO 2019) 560
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen 440
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 52
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -13
Ylivelkaantuminen (painopisteenä oikeusaputoimistot, ennakkoneuvonta ja talousosaaminen) (HO 2019) 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -67
JTS-miljardin tuottavuussäästö -181
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 848
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -21
Palkkausten tarkistukset -135
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 198
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -172
Tasomuutos 1
Yhteensä 3 475

2020 talousarvio 75 666 000
2019 I lisätalousarvio 80 000
2019 talousarvio 72 191 000
2018 tilinpäätös 65 609 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 135 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 75 666 000 euroon nähden on 531 000 euroa, mistä 420 000 euroa aiheutuu oikeusavun ja edunvalvonnan koulutuskustannusten siirrosta momentille 25.01.01, 70 000 euroa ennakoivan talousneuvonta -hankkeen palkkausmenojen siirrosta momentille 25.01.01 ja 41 000 euroa siirrosta momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 75 135 000
2019 I lisätalousarvio 80 000
2019 talousarvio 72 191 000
2018 tilinpäätös 65 609 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentin määrärahaa korotetaan noin 2,9 milj. eurolla, josta suurin lisäys (1 milj. euroa) kohdistuu ylivelkaantumisen vähentämiseen. Tavoitteena on vähentää ylivelkaantumista edistämällä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä siten, että kansalainen saa nykyistä kattavammin ohjausta ja apua oman taloutensa hoitamiseen.

Valiokunta pitää näitä toimia perusteltuina, ja ne vastaavat hyvin hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan. Ylivelkaantumisen vähentäminen edellyttää ennen muuta ennaltaehkäisevän työn vahvistamista mm. sosiaalitoimen, koulujen ja ulosoton kanssa. Erityisen tärkeää on vähentää pikavippeihin ja kuluttajaluottoihin liittyvää velkaantumiskierrettä.

Valiokunta pitää tärkeänä myös sitä, että kehyspäätöksen mukaisesti ylivelkaantumiseen osoitettu lisärahoitus kasvaa kehyskauden aikana edelleen 1,5 milj. euroon. On niin ikään tärkeää seurata edellisellä hallituskaudella tehtyjen kuluttaja- ja pikaluottoja koskevien lainmuutosten vaikutuksia ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin sääntelyn tehostamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 135 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 690 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19 -tartuntatautipandemiasta talous- ja velkaneuvonnalle aiheutuvista lisätehtävistä.


2020 II lisätalousarvio 690 000
2020 talousarvio 75 135 000
2019 tilinpäätös 72 271 000
2018 tilinpäätös 65 609 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 690 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 320 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yleisen edunvalvonnan päämiesten määrän kasvusta.


2020 IV lisätalousarvio 1 320 000
2020 II lisätalousarvio 690 000
2020 talousarvio 75 135 000
2019 tilinpäätös 72 271 000
2018 tilinpäätös 65 609 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 320 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 042 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 700 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemiasta johtuvasta maksutulokertymän vähenemisestä, 30 000 euroa koronaviruspandemiaan liittyvän ruuhkan purkamisen aloittamisesta kuluttajariitalautakunnassa, 864 000 euroa tietohallintomenojen kasvusta, 248 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 200 000 euroa siirrosta momentilta 25.01.01 oikeusavun ja edunvalvonnan koulutukseen.


2020 VII lisätalousarvio 2 042 000
2020 IV lisätalousarvio 1 320 000
2020 II lisätalousarvio 690 000
2020 talousarvio 75 135 000
2019 tilinpäätös 72 271 000
2018 tilinpäätös 65 609 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 042 000 euroa.