Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen, tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon sekä Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen

2) Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen

3) vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 305 §:ssä säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa:Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla sekä edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu raportoi YK:n lapsen oikeuksien komitealle, valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja selvityspyyntöjä havaitsemistaan puutteista. Lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten lapsiasiavaltuutetun apuna toimii lapsiasianeuvottelukunta.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) noudattamista ja edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvovaltuutettu antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta sekä seuraa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla. Tasa-arvovaltuutettu antaa ohjeita ja neuvontaa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella syrjintää epäilevälle, selvittää syrjintäkieltojen rikkomistapauksia ja pyrkii lisäämään tietoisuutta tasa-arvolakiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Tasa-arvovaltuutettu toimii niin, että yhteiskunnassa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa tasa-arvolaissa tarkoitetulla tavalla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) noudattamista sen mukaan kuin sanotussa laissa säädetään sekä muutoinkin edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo ulkomaalaisten maasta poistamista. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun johdolla ja edistää viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä syrjintään puuttumisessa ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Tietosuojavaltuutetulla on yleistoimivalta henkilötietojen suojaa koskevissa asioissa. Tietosuojavaltuutetun valvontatehtävistä säädetään erityisesti EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus [EU] 2016/679) sekä sitä täydentävässä tietosuojalaissa (1050/2018). Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnettomuuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä on valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa siten kuin laissa tiedustelutoiminnan valvonnasta (121/2019) säädetään.

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti tuottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 8 424 10 053 10 446
Bruttotulot 379 200 200
Nettomenot 8 045 9 853 10 246
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 294    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 276    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Lapsiasiavaltuutetun toiminta 630
Tasa-arvovaltuutetun toiminta 970
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta 1 680
Tietosuojavaltuutetun toiminta 3 660
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminta 350
Onnettomuustutkintakeskus 1 510
Kriminaalipolitiikan instituutti 520
Vanhusasiavaltuutetun toiminnan käynnistäminen 80
Palvelukeskusten maksut 846
Yhteensä 10 246

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 18
Lapsiasia-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnan turvaaminen (siirto momenteilta 25.01.01, 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01, 25.30.01 ja 25.40.01) 150
Lisäys ihmisoikeuksien raportointiin ja ongelmiin puuttumiseen (HO 2019) 100
Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä (HO 2019) 200
Palkkaliukuma -11
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimitilamenot 59
Tietosuojavaltuutetun toimiston uudet tehtävät 190
Valtorin palvelumaksujen nousu 5
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.01.01) -150
Vanhusasiavaltuutettu ja vanhusasiavaltuutetun toimisto (HO 2019) 80
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (siirto momentille 25.01.01) -200
Yhdenvertaisuusvaltuutettu; maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta (v. 2019 rahoitus) -80
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
JTS-miljardin tuottavuussäästö -18
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 95
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -25
Palkkausten tarkistukset -17
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 23
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -19
Yhteensä 393

2020 talousarvio 10 246 000
2019 talousarvio 9 853 000
2018 tilinpäätös 8 027 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 042 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 10 246 000 euroon nähden on 204 000 euroa, mistä 200 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.01 naisiin kohdistuvan väkivallan raportoinnin valmisteluun ja 4 000 euroa siirtoa momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 10 042 000
2019 talousarvio 9 853 000
2018 tilinpäätös 8 027 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Hallitusohjelman linjauksen mukaan ihmisoikeusongelmien tunnistamisen ja raportoinnin ongelmiin puututaan määrätietoisesti turvaamalla erillisvaltuutettujen ja muiden viranomaisten toiminta sekä kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten toimijoiden toimintaedellytykset.

Onkin myönteistä, että esitykseen sisältyy 200 000 euron rahoitus naisiin kohdistuvan väkivallan raportoinnin valmisteluun (25.01.01) ja että valtuutetuille osoitetaan ihmisoikeuksien raportointiin ja ongelmiin puuttumiseen 100 000 euron lisärahoitus. Valtuutettujen verrattain pienissä resursseissa korotus on merkityksellinen ja sillä voidaan vahvistaa toimintaa.

Myös tietosuojavaltuutetun resursseja lisätään. Tämä on perusteltua, sillä tietosuojavaltuutettu toimii tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena valvontaviranomaisena, jonka tehtävät muuttuivat merkittävästi EU:n tietosuojaa koskevan sääntelyn uudistuessa. Tehtävämuutos on edellyttänyt huomattavia lisäpanostuksia; kun vuonna 2017 tietosuojavaltuutetun toimistossa oli 23 henkilötyövuotta, vuodesta 2020 eteenpäin vakituisen resurssin määräksi arvioidaan 49 henkilötyövuotta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että resurssien riittävyyttä seurataan, sillä tehtävien muutos on ollut niin laaja-alainen, ettei resurssitarpeita voida vielä varmuudella arvioida. Samoin tänä vuonna käynnistyneen tiedusteluvalvontavaltuutetun henkilöstö- ja määrärahatarpeet voidaan arvioida tarkemmin vasta sitten, kun kokonaan uusimuotoisesta tiedustelutoiminnasta ja sen valvonnasta on saatu kokemusta.

Valiokunta on tyytyväinen myös siihen, että talousarvioesityksessä on varauduttu vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toimiston perustamiseen.

Valiokunnan mielestä jatkossa on syytä arvioida, voidaanko valtuutettujen itsenäistä toimintaa vaarantamatta yhdistää toimistojen hallinnollisia tehtäviä ja vähentää näin hallinnollisen työ päällekkäisyyttä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 042 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen, tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon sekä Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen

2) Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen

3) vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 305 §:ssä säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 99 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 65 000 euroa aiheutuu tietohallintomenojen kasvusta ja 34 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 99 000
2020 talousarvio 10 042 000
2019 tilinpäätös 9 853 000
2018 tilinpäätös 8 027 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 99 000 euroa.