Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 124 002 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 128 431 126 724 125 402
Bruttotulot 1 450 1 000 1 400
Nettomenot 126 981 125 724 124 002
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 249    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 924    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 9 140
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 111 882
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) 480
VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen 2 500
Yhteensä 124 002

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Automaatio- ja robotiikkaratkaisu sivustoille Sitoumus2050.fi ja Kokeilunpaikka.fi (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -320
EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) -25
Finnish Promotion Board (siirto momentille 24.01.01) -100
Hallituksen vaihdoksen muutokset valtioneuvoston palveluihin 700
Kertaluonteisen menon poisto (toimitilat) -2 902
Kertaluonteisen menon poisto (turvalaitemenot) -800
Kertaluonteisen menon poisto (VN linna) -1 352
Kertaluonteisen menon poisto (VN tilannekuvan toteutussuunnitelma) -200
Kertaluonteisen siirron palautus (momenteille 23.01.03 ja 04) -500
Kestävän kehityksen ilmastopaneelin pyöreä pöytä (HO 2019) 200
Laajennettu hankintatuki (0,5 htv) (siirto momentilta 28.01.01) 50
Laajennettu hankintatuki (0,5 htv) (siirto momentilta 29.01.01) 50
Laajennettu hankintatuki (1 htv) (siirto momentilta 35.01.01) 100
Leo Mechelin -historiahanke 200
Määrärahalisäys ICT- ja toimitilamenoihin 3 500
Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) 118
TEM:n arkiston järjestäminen (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) 67
Tilannekuvajärjestelmän suunittelu 200
Toimitilojen kalusteiden hankintamenot 850
Turvalaitteiden vuokramenot 550
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) -200
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen ( ylläpitomenot) -800
Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen 50
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 800
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -520
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 480
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -510
VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen 2 500
VN tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenot 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -51
JTS-miljardin tuottavuussäästö -323
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 533
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 499
Palkkausten tarkistukset -84
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 122
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -106
Yhteensä -1 722

2020 talousarvio 124 002 000
2019 talousarvio 125 724 000
2018 tilinpäätös 127 656 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 124 396 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 124 002 000 euroon nähden on 394 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 90 000 euroa siirtona momentilta 33.60.39 hallitusohjelman lapsistrategiatyön koordinointiin, 154 000 euroa poliittisen esikunnan määrän kasvusta johtuen ja 300 000 euroa komiteoiden keskitettyyn tukeen sekä vähennyksenä 150 000 euroa siirtona momentille 33.01.01 kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallinnointiin.


2020 talousarvio 124 396 000
2019 IV lisätalousarvio 524 000
2019 talousarvio 125 724 000
2018 tilinpäätös 127 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 124 396 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 497 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 600 000 euroa aiheutuen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen päätelaitepalvelu Valtin hinnankorotuksesta, 360 000 euroa ulkoasiainhallinnon tietoturvaratkaisujen yhtenäistämisestä muun valtioneuvoston tietoturvaympäristön kanssa, 200 000 euroa Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 -tutkimushankkeen käynnistämiseksi, 67 000 euroa siirtona momentilta 33.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 160 000 euroa siirtona momenteilta 29.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 arkistojen järjestämiseen ja 130 000 euroa siirtona momentilta 26.01.04 Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestämiseen sekä vähennyksenä 20 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2020 lukien.


2020 IV lisätalousarvio 2 497 000
2020 talousarvio 124 396 000
2019 tilinpäätös 126 248 000
2018 tilinpäätös 127 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 2 497 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 566 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 778 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteen välttämättömistä nettomenolisäyksistä, 2 500 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 Vahva-hankkeen lisärahoitukseen, 100 000 euroa on siirtoa momentilta 24.01.01 ulkoministeriön tietojen ja tiedostojen automatisoidusta siirrosta valtioneuvoston ryhmätyötiloihin (Kampus), 21 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinnasta ja 167 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 4 566 000
2020 IV lisätalousarvio 2 497 000
2020 talousarvio 124 396 000
2019 tilinpäätös 126 248 000
2018 tilinpäätös 127 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 566 000 euroa.