Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 7 226 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 6 297 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perus- ja erityistehtävien hoitamiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 848 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamiehen erityistehtävänä on mm. toimia YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitettuna kansallisena valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetun kansallisen rakenteen tehtävät eli vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta säädettiin oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan tehtäväksi. Tehtävät ovat lisänneet oikeusasiamiehen kanslian työmäärää ja edellyttäneet henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista.

Oikeusasiamiehen kanslialle Ihmisoikeuskeskus mukaan lukien on myönnetty vuodelle 2019 yhteensä 600 000 euron lisämääräraha ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen. Määräraha jakautuu oikeusasiamiehen laillisuusvalvontatyöhön ja Ihmisoikeuskeskuksen edistämistehtäviin. Määräraha ehdotetaan vuoden 2020 talousarviossa kokonaisuudessaan vakinaistettavaksi.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen yhteistyöelin. Sen toimikausi on 1.4.2016—31.3.2020. Ihmisoikeusvaltuuskunnassa on 38 jäsentä (lain mukaan 20—40 jäsentä).

Kanteluasiat

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
saapuneet 5 594 6 250 6 250
ratkaistut 5 410 6 250 6 250

Saapuneiden kantelujen määrät vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuonna 2018 kanteluista ja omista aloitteista 15 % johti johonkin oikeusasiamiehen toimenpiteeseen. Vuonna 2018 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 98 päivää.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
aloitteet 79 80 80
tarkastukset 128 150 150

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvonta ja edistäminen 350
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 50
Tasomuutos 371
Yhteensä 771

2020 talousarvio 7 226 000
2019 I lisätalousarvio 350 000
2019 talousarvio 6 455 000
2018 tilinpäätös 6 083 070

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 7 226 000 euroa.