Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 56 901 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien 87 kansanedustajan avustajan palkkaus- ja muita henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 3 530 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Peruskorjauksesta johtuvat käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallitusneuvottelujen kertamenot -180
Päätelaiteuudistus 2019 ja 2020 -200
Siirto momentille 21.10.51 -910
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kertamenot 2019 ja 2020 -1 300
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 482
Palkkausten tarkistukset 1 358
Tasomuutos 1 293
Yhteensä 543

2020 talousarvio 56 901 000
2019 talousarvio 56 358 000
2018 tilinpäätös 51 323 322

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 56 901 000 euroa.

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 484 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tilavuokriin, kalustehankintoihin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.

Selvitysosa:Määräraha osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 019
Yhteensä -1 019

2020 talousarvio 484 000
2019 talousarvio 1 503 000
2018 tilinpäätös 2 212 942

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 484 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tilavuokriin, kalustehankintoihin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 6 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 6 500 000
2019 talousarvio 6 500 000
2018 tilinpäätös 6 317 508

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 6 500 000 euroa.

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 5 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevien päätösten (4.3.2015 § 3 ja 7.3.2019 § 19) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. 1.4.2019 tarkistuksesta lukien tukisumma on 3 648,00 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Arviossa on huomioitu lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus kompensaatioon sekä kahden prosentin tasokorotus. Avustajatuki on arvioitu nykyisen tilanteen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 21.10.01 910
Tasomuutos 560
Yhteensä 1 470

2020 talousarvio 5 100 000
2019 talousarvio 3 630 000
2018 tilinpäätös 3 563 625

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 5 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevien päätösten (4.3.2015 § 3 ja 7.3.2019 § 19) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon uusien tai nykyisiä sovelluksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen sekä tietohallinnon palvelin- ja laitehankintoihin.


2020 talousarvio 4 000 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 tilinpäätös 4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon uusien tai nykyisiä sovelluksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen sekä tietohallinnon palvelin- ja laitehankintoihin.