Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1102/2017) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja.


2020 talousarvio 1 600 000
2019 talousarvio 1 600 000
2018 tilinpäätös 2 087 848

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2020 talousarvio 100 000
2019 talousarvio 300 000
2018 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 473 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 18 §:n mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 380 000 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 65 500 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 25 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Tuloja vastaavasti momentilta 33.01.01 katetaan 2 900 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja.

Tuloarviosta 435 800 000 euroa on Veikkaus Oy:n tuottoarvion mukaista vuoden 2020 tuottoa ja 37 600 000 euroa on lakkautetun Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneiden varojen purkua sosiaali- ja terveysministeriön taseesta.


2020 talousarvio 473 400 000
2019 talousarvio 494 650 000
2018 tilinpäätös 495 600 186

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 473 400 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu järjestöille avattavasta erillisestä avustushausta koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin vastaamiseksi. Lisäys on taseen jakamattoman purkua.


2020 II lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 473 400 000
2019 tilinpäätös 494 650 000
2018 tilinpäätös 495 600 186

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 142 540 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Veikkaus Oy:n tuottoarvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio -142 540 000
2020 II lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 473 400 000
2019 tilinpäätös 494 650 000
2018 tilinpäätös 495 600 186

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 142 540 000 euroa.

98. Valtionapujen palautukset

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 103 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2020 talousarvio 103 200 000
2019 talousarvio 101 200 000
2018 tilinpäätös 185 314 477

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 103 200 000 euroa.

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 200 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Kuntien avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 600 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 500 000
Muut tulot 100 000
Yhteensä 1 200 000

2020 talousarvio 1 200 000
2019 talousarvio 925 000
2018 tilinpäätös 1 332 901

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 200 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 9 600 000 euroa.

Selvitysosa:Rintamaveteraaneille myönnetyistä kotiin vietävistä avopalveluista on palautumassa vuonna 2020 yhteensä 9 600 000 euroa.


2020 VII lisätalousarvio 9 600 000
2020 talousarvio 1 200 000
2019 tilinpäätös 811 746
2018 tilinpäätös 1 332 901

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 9 600 000 euroa.