Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

05. ValtiokonttoriPDF-versio

Selvitysosa:Valtiokonttorissa on kolme toimialaa: Hallinnon ohjaus, Rahoitus ja Vakuutus. Lisäksi Valtiokonttorissa on toimialoille yhteisiä hallinnollisia toimintoja.

Valtiokonttorin keskeiset toiminnan painopisteet ovat seuraavat:

Suunta / yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Valtion rahoitustarpeesta ja maksuvalmiudesta huolehditaan minimoimalla nettovelan kustannukset hyväksyttävällä riskitasolla. Riskienhallinnan laatu nostetaan nykyistä paremmalle tasolle. Antolainoja ja lainatukia hallinnoidaan luotettavasti ja oikea-aikaisesti.

Toteutetaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa laajapohjainen valtion taloushallinnon kehittämisohjelma.

Huolehditaan siitä, että Valtiokonttorissa vakuutetut henkilöstöriskit tulevat hoidetuksi laadukkaasti ja valtiolle edullisella tavalla ja niin, että niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat aiheuttamis- ja kohtuullisuusperiaatetta noudattaen valtion virastojen ja laitosten kustannuksiksi. Henkilöriskin hallintaa varten kehitetään menettelyt ja toimintatavat. Tavoitteena on riskiosan pienentäminen eläkemenossa.

Jatketaan valmisteluja sotilasvammalain muuttamiseksi siten, että ensikertaisten elinkorkohakemusten tekemiselle asetetaan lopullinen määräaika ja sairaanhoitokulujen sekä sairausapulisähakemusten hakemus- ja korvausmenettelyjä yksinkertaistetaan.

Asiakkuus

Palvelut tuotetaan tuloksellisesti, mikä sisältää asiakaslähtöisyyden, sovitun laatutason, tuottavuuden ja taloudellisuuden. Asiakasyhteistyön tavoitteena on palveluiden jatkuva parantaminen sekä laadun ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Asiakastyytyväisyyden yleisarvosanat, Valtiokonttorin keskiarvo
2001 2002 2003 2004
toteutuma toteutuma tavoite esitys
       
8,27 8,21 8,25 8,27

Työn organisointi

Prosessien suorituskykyä mitataan käsittelyajoilla, oikea-aikaisuudella, oikeellisuudella, tuottavuuden, taloudellisuuden ja kustannusvastaavuuden tunnusluvuilla sekä eurooppalaisen laatupalkintokriteeristön arviointimittareilla. Mittareille asetetaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan.

Edellytykset

Valtiokonttori huolehtii kilpailukyvystään työnantajana niin, että sillä on muuttuvissa tarpeissaan käytettävissään motivoitunut, määrällisesti ja laadullisesti oikea henkilöstö, joka on sitoutunut Valtiokonttorin tavoitteisiin.

Johtajuuden keskeiset painopistealueet ovat, että johto osoittaa sitoutumistaan erinomaisuutta edistävään kulttuuriin, henkilöstö kokee tulevansa kannustetuksi hyviin työsuorituksiin sekä oman osaamisensa kehittämiseen ja hyödyntämiseen samoin kuin vastuun ottamiseen ja että tietoa jaetaan ja otetaan vastaan avoimesti ja oikea-aikaisesti.

Tietotekniikka tukee Valtiokonttorin palvelutoimintaa ja sen mahdollisuuksien soveltaminen luo osaltaan edellytyksiä palvelutoiminnan kehittämiseen. Tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin tulee olla yhtenäinen, turvallisuusvaatimukset täyttävä ja mahdollistaa kustannustehokas ja tarpeita vastaava tietojärjestelmäkehitys.

Niissä toiminnoissa, joissa tuotetaan palveluja, joiden lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, tavoitteena on kustannusvastaava palveluiden maksullisuus, jolloin palveluiden laatutaso mitoitetaan vuosittain asiakkaan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Vakuutustyyppisissä tuotteissa kustannusvastaavuuden toteutuminen todennetaan usean vuoden aikavälillä.

Valtiokonttorin kokonaiskustannukset (1 000 euroa)
  2002 2003 2004 2004/2003
  tilinpäätös tulostavoite esitys muutos, %
         
Rahoitus 11 630 14 454 13 972 -3
Hallinnon ohjaus 3 323 4 171 4 564 9
Vakuutus 24 078 26 503 26 082 -2
Muut ulkopuolelle tuotetut loppusuoritteet 479 405 375 -7
Yhteensä 39 510 45 533 44 993 -1

21. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 214 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon valtion eläkejärjestelmään liittyvän VEL-2005 -hankkeen edellyttämät palkka- ja investointimenot yhteensä 1 662 000 euroa, taloushallinnon kehittämisohjelman (KIEKU) edellyttämät palkka- ja kulutusmenot yhteensä 295 000 euroa, Valtiokonttorin uuteen toimipisteeseen siirtymisestä aiheutuvat toimitila-, kulutus- ja investointimenot, yhteensä 1 045 000 euroa sekä Sörnäisten rantatien kiinteistön peruskorjauksesta aiheutuvat toimitilajärjestelymenot 440 000 euroa.

Menojen ja tulojen erittely
   
Bruttomenot 45 222 100
Maksullisen toiminnan erillismenot 987 200
Muut toimintamenot 44 234 900
Bruttotulot 3 376 700
Maksullisen toiminnan tulot 3 362 700
— julkisoikeudelliset suoritteet 48 100
— muut suoritteet 3 314 600
Muut tulot, oppisopimuskoulutusrahat 14 000
Nettomenot 41 845 400
Edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha -2 631 400
Määrärahan tarve 39 214 000

Valtiokonttorin alustavat tulostavoitteet vuodelle 2004
    2002 2003 2004
Palvelutavoitteet   toteutuma tavoite esitys
         
Veteraanipalvelut        
Uudet peruskorvaukset kk 4,2 2,9 2,9
Elinkoron oikaisut kk 2,7 2,5 2,3
Sairausapulisät kk 1,6 1,9 1,6
Muiden korvausten käsittelyaika kk 0,7 0,7 0,7
Vahingonkorvauspalvelut        
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä pv 14 15 14
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika kk 8,4 6,0 5,0
Liikennevahinkojen käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä pv 31 18 14
Eläkepalvelut        
Eläkepäätöksen käsittelyaika kk 2 2 2
Palveluksesta eläkkeelle jäätäessä eläkkeen maksu alkaa 95 %:ssa tapauksista palvelussuhteen päättymistä seuraavan kuukauden aikana.   95 % 95 % 95 %

Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko
  2002 2003 2004 2004/2003
  toteutuma ennakoitu arvio muutos, %
         
Tuotot (t€) 8 266 3 609 3 363 -7
         
Kustannukset        
Erillismenot (t€) 2 346 1 011 987 -2
Menojäämä (t€) 5 920 2 598 2 376 -9
Osuus yhteiskustannuksista (t€) 5 034 1 533 1 549 1
Ylijäämä/Alijäämä (t€) 887 1 066 827 -22
Kustannukset yhteensä (t€) 7 379 2 544 2 536 -0
         
Tunnusluvut        
Yli-/alijäämä % tuotoista 11 30 25  
Investoinnit (t€) 1 071 0 0 0
Investoinnit % tuotoista 13 0 0  

Tuottavuutta seurataan Valtiokonttorin sisäisessä ohjausjärjestelmässä tavoitteena palvelutason kehittäminen.


2004 talousarvio 39 214 000
2003 lisätalousarvio 2 550 000
2003 talousarvio 34 919 000
2002 tilinpäätös 33 562 000

22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 353 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtion eläkelautakunnan taloudelliset, tuotannolliset ja laadulliset tavoitteet. Määrärahasta maksetaan valtion eläkelautakunnassa hallintolainkäyttölain nojalla järjestettyjen suullisten käsittelyjen aiheuttamat oikeudenkäyntikulut ja korvaukset.


2004 talousarvio 353 000
2003 lisätalousarvio 36 000
2003 talousarvio 350 000
2002 tilinpäätös 188 000