Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden normaali- ja poikkeusolojen käytettävyyden, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä sekä valmiuden ja turvallisuuden kehittymisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) -3,2 -2,0 0,0
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) -4,8 -2,0 0,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, %3) 44 40 42
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, % 44 45 44
Tekniset palvelut      
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 71 78 75
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % 89 92 92
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 37,2 36,9 36,7
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 15,6 16,0 15,9
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 73,4 74,0 73,5
Ympäristötavoitteet      
Jätteen kierrätys materiaalina, %4) 35 34 36
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö, kg/MWh 178 191 185
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO2 48 49 48
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämmöntuotanto yhteensä 44,2 43,0 45,0
— lämpö, osto 46,6 46,5 48,5
— lämpö, oma tuotanto 16,1 24,0 28,0
— sähkö 100,0 100,0 100,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

4) Leijona Catering Oy:n tuottama biojäte poistui seurannasta v. 2018.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,50 2,49 2,47
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,15 0,14 0,13
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,1 1,1 1,1
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 280 1 200 1 200
Erillistilausprojektit (kpl) 775 500 600
Pieninvestointiprojektit (kpl) 161 200 200
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö (MWh) 280 974 300 000 298 500
Toimitettu sähkö (MWh) 241 427 244 000 242 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 827 825 815
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 13 15 17
Valmistuneet hankkeet (kpl) 39 20 22
Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristötyöryhmä      
Informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon (htv) 0,5 0,5 0,5
Asiakastyytyväisyys      
Tilaaja-asiakkaat (1—5) 3,84 3,8 3,9
Käyttäjäasiakkaat (1—5) 3,92 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö.

Tunnusluku 2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,55 3,6 3,6
— naiset 3,61 3,6 3,6
— miehet 3,52 3,6 3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttotulot 152 873 139 355 144 466
Bruttomenot 152 835 139 347 144 458
Nettotulot 38 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 152 873 139 355 144 466
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 152 835 139 347 144 458
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 38 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2020 talousarvio 8 000
2019 talousarvio 8 000
2018 tilinpäätös 38 470

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.